Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 4/1.1.1/2018 z dnia 06.12.2018r. - Usługi badawcze w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13105

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty, załączonego jako Załącznik.

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać drogą e-mailową na adres: piotr.zgorzelski@eneneo.com (dokumentacja winna być wypełniona ręcznie lub komputerowo, podpisana i zeskanowana), pocztą lub kurierem bądź dostarczyć osobiście na adres:

ENENEO Sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 251
44-105 Gliwice

Oferty można składać do końca dnia 13.12.2018.

Oferta musi wpłynąć w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. Liczy się data i godzina wpływu oferty. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.zgorzelski@eneneo.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Zgorzelski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest realizacja usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych dotyczących przygotowania i opracowania Stanowisk i Procedur Badawczych, Modelu Numerycznego wymiany energii elektrycznej dla podsieci oraz Algorytmu Zarządzania Energią.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań przemysłowych dotyczących przygotowania i opracowania Stanowisk i Procedur Badawczych, Modelu Numerycznego wymiany energii elektrycznej dla podsieci oraz Algorytmu Zarządzania Energią.

Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 1: Opracowanie Stanowisk Badawczych podłączonych do Internetu
Zadanie nr 2: Opracowanie Procedur Badawczych,
Zadanie nr 3: Wykonanie modelu numerycznego wymiany energii elektrycznej dla podsieci
Zadanie nr 4: Algorytm do zarządzania energią behind-the-meter

Zadanie nr 1: Opracowanie Stanowisk Badawczych podłączonych do Internetu

1. Stanowisko Badawcze przeznaczone do zbierania danych eksploatacyjnych wymaganych do symulowania działania sieciowo-zintegrowanego elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody na potrzeby CO i/lub CWU dla domu jednorodzinnego i dla małego/średniego klienta komercyjnego.
2. Stanowisko Badawcze przeznaczone do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych Transakcyjnego Systemu IT z wykorzystaniem VM (Virtual Machine) oraz specjalizowanych 15 urządzeń urządzeń IoT podłączonych do Internetu.
3. Stanowisko Badawczo-synoptyczne działające jako centralny element systemu Badawczego kontrolującego zdalnie Stanowiskami Badawczymi 1 i 2 opisanymi powyżej do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych i funkcjonalnych urządzeń oraz Oprogramowania umożliwiającego zbieranie danych i ich analizę.
4. Stanowisko Badawcze przeznaczone do badania i oceny kompatybilności różnych urządzeń IoT z opracowanym Transakcyjnym Systemem Informatycznym.

Zadanie nr 2: Opracowanie Procedur Badawczych

Przygotowanie procedur i schematów badawczych wraz z ich metodyką do wykorzystania w wyszczególnionych w Zadaniu nr 1 Stanowiskach Badawczych testowania specjalizowanych podłączonych do Internetu urządzeń IoT i realizujących Algorytm Zarządzania Energią z Zadania nr 4 zgodnie z Modelem Numerycznym z Zadania nr 3. Celem jest testowanie parametrów eksploatacyjnych różnych wersji i kolejnych generacji Oprogramowania i urządzeń IoT zgodnie z ogólnie przyjętą nomenklaturą (alfa, beta, release candidate, final release).

Zadanie nr 3: Wykonanie modelu numerycznego wymiany energii elektrycznej dla podsieci

Celem zadania jest opracowanie modelu numerycznego przesyłu, zużycia, produkcji i magazynowania energii (cieplnej, elektrycznej) i ich wymiany dla podsieci energetyczno-informatycznej i przesyłania informacji oraz danych eksploatacyjnych urządzeń IoT. Celem jest przeprowadzenia testów Platformy do Zarządzania Wymianą Energii. Funkcje modelu powinny obejmować odwzorowanie podsieci sieci dystrybucyjnej o wielkości do 1000 podmiotów (z możliwością skalowania) o różnym profilu energetycznym wynikającym z różnych charakterystyk pracy, mocy przyłączeniowych oraz sposobów użytkowania.
Model powinien:
• symulować źródła energii,
• posiadać wejścia i wyjścia do oceny symulacji dotyczącym poprawności działania i bilansowania przepływów energii we wszystkich punktach podsieci w ustalonych interwałach czasowych,
• brać pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne parametry wypływające na bilans,
• mieć możliwość sterowania i regulacji każdego urządzenia,
• definiować opóźnienia sygnałów sterujących,
• określać parametry komfortu użytkowników oraz realizacji funkcji,
• definiować urządzenia wraz z ich profilem energetycznym,
• symulować awarię systemu energetycznego,
• działać w celach prezentacyjnych projektowych oraz pomiarowych,
• prowadzić odczyty z wirtualnych dwukierunkowych liczników energii.

Zadanie nr 4. Algorytm do zarządzania energią behind-the-meter

Zadanie polega na opracowaniu oprogramowania umożliwiającego:
• Równoważenie obciążeń,
• Przewidywanie pracy urządzenia w celu poboru i/lub magazynowania energii,
• Przewidywanie zapotrzebowania na energię przez poszczególnych odbiorców,
• Optymalizację pracy urządzeń w celu maksymalizacji przychodu z różnych usług na rynku DR,
• Optymalizację pod wpływem zmiennych warunków pracy instalacji jak: ceny energii elektrycznej, profil użytkowania,
• przewidywanie potencjalnych zdarzeń,
• Wspomagania decyzji operatora systemu jak i praca w trybie autonomicznym.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do pełnego zakończenia procedur, nie później jednak niż do 31.05.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Nie podlega wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
c) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonania Zamówienia, w tym dysponują:
i. Odpowiednią kadrą naukową: co najmniej 2 ekspertami ze stopniem doktora nauk technicznych mogącymi się wykazać publikacjami oraz doświadczeniem z zakresu magazynowania energii oraz algorytmów zarządzania energią.
ii. Odpowiednimi zasobami: oprogramowanie do symulacji procesów dynamicznych.

Dodatkowe warunki

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:

• Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
• Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Okres ważności oferty – minimum 180 dni od daty zakończenia niniejszego zapytania ofertowego.
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

a) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Oferta składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
b) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
d) Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
e) Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
f) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
g) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
h) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
i) W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
j) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę nieoznaczoną wyraźnie i niezaadresowaną zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
l) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert.

- Oferenta, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy, przy czym termin podpisania umowy nie może być wcześniejszy niż termin podpisania umowy o dofinansowanie we właściwej instytucji.
- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przekaże wybranemu wykonawcy projekt umowy, określającej warunki wykonania zamówienia.
- Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

a) Termin realizacji może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

• W przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
• W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).

b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów,
2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia (odwołania) lub unieważnienia niniejszego zapytania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyny,
3. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Formularz oferty,

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1),
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2),
• Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich do wyników wykonanych zadań (Załącznik nr 3).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Procedurę oceny złożonych w postępowaniu ofert Zamawiający dokona indywidualnie dla usługi opisanej w opisie przedmiotu zamówienia pkt. VII zapytania ofertowego.

2. Oceny ofert będzie dokonywał zespół oceniający. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty, doświadczenie oferenta oraz posiadanie stosownych kompetencji.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- Cena (waga 100%)

4. Cenę oferty należy wyrazić;

- w złotych polskich,

5. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
- zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

6. Kryterium: Cena (C)

Znaczenie procentowe kryterium: 100%
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji: 100 punktów.

Zasady oceny kryterium "Cena" :

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)

Gdzie:

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

7. Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane o najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ENENEO Sp. z o.o.

Adres

Tarnogórska 251

44-105 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

9691631652

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wnioskodawca zdecydował nie składać wniosku w naborze POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18.
Zapytanie Ofertowe zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 112