Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie symulatora algorytmów i projektu modelu urządzenia do badań słuchu metodą rejestracji słuchowych wywołanych potencjałów pnia mózgu (ABR) i słuchowych wywołanych potencjałów stanu ustalonego (ASSR).

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13101

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Oferenta, na adres e-mail: info@conet.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa na koniec dnia: 13/12/2018 r.
3. Oferta musi być złożona na załączonym formularzu ofertowym.
4. Do oferty muszą być dołączone dokumenty lub oświadczenia poświadczające wymagane doświadczenie Oferenta.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@conet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sitarz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 877 15 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja części badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu: "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem zdalnej obiektywnej diagnostyki słuchu."
Planowa forma zatrudnienia dla oferenta: umowa B2B z przekazaniem majątkowych praw autorskich .

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja części badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu: "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem zdalnej obiektywnej diagnostyki słuchu."

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych obejmujących:

1. Projekt modelu urządzenia do rejestracji słuchowych wywołanych potencjałów pnia mózgu (ABR) i słuchowych wywołanych potencjałów stanu ustalonego (ASSR).

Wynikiem zadania będzie dokumentacja konstrukcyjna modelu urządzenia do rejestracji słuchowych wywołanych potencjałów pnia mózgu (ABR) i słuchowych wywołanych potencjałów stanu ustalonego (ASSR).

2. Opracowanie programowego symulatora algorytmów:
- generowania bodźców akustycznych
- akwizycji i przetwarzania rejestrowanego sygnału.

Wynikiem zadania będzie oprogramowanie i dokumentacja oprogramowania symulatora algorytmów.


Szczegółowe wymagania dla symulatora algorytmów:
1) Symulator powinien być opracowany w środowisku programistycznym MATLAB
2) Realizowane funkcje:
• Symulacja sygnału wejściowego ABR z różnym poziomem zaszumienia
• Symulacja sygnału wejściowego ASSR z różnym poziomem zaszumienia
• Symulacja bodźców typu trzask i krótkich tonów o programowanych czasach trwania, częstotliwości i obwiedni dla badań ABR.
• Symulacja bodźców tonalnych z modulacją amplitudy i fazy dla badania ASSR
• Symulacja toru akwizycji sygnału ABR
• Symulacja toru akwizycji sygnału ASSR
• Filtracja cyfrowa sygnału ABR
• Filtracja cyfrowa sygnału ASSR
• Automatyczna detekcja odpowiedzi ABR
• Automatyczna detekcja odpowiedzi ASSR


Szczegółowe wymagania dla projektu modelu urządzenia:
1) Bezprzewodowy interfejs komunikacyjny (Bluetooth lub WiFi)
2) Zasilanie akumulatorowe
3) Liczba kanałów wzmacniacza biologicznego - przynajmniej 1
4) Pomiar impedancji elektrod
5) Typ bodźców ABR: trzask, krótkie bodźce tonalne.
6) Polaryzacja bodźców ABR: dodatnia, ujemna naprzemienna.
7) Obwiednie bodźców tonalnych ABR: programowane: minimum Blackman, Hamming, Hann, Gauss.
8) Częstotliwości krótkich tonów ABR: 500 Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz.
9) Maskowanie ABR: kontralateralne, absolutne, względne w stosunku do bodźca.
10) Intensywność bodźców ABR: 0-130 dB SPL.
11) Repetycja bodźców ABR: 0.2 – 100 /sek.
12) Modulacja bodźców ASSR: amplitudowa lub fazowa
13) Częstotliwość bodźców ASSR: 500 Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz
14) Możliwość jednoczesnej stymulacji 4 częstotliwościami

Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do wyników będących rezultatem zamówionych prac badawczo-rozwojowych.

Termin realizacji zamówienia:
- nie może być krótszy niż 6 miesięcy
- nie może być dłuższy niż 9 miesięcy.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakładany jest okres zaangażowania wykonawcy od 05/2019 do 01/2020. Maksymalny czas wykonania 9 miesięcy.

Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia umowę warunkową na realizację usług badawczych. Po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą umowa warunkowa z Wykonawcą stanie się umową właściwą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, w zakresie terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia realizacji usługi. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą po terminie wskazanym w umowie warunkowej jako rozpoczęcie realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Doświadczenie wykonawcy:
a) Udokumentowany udział w projektach badawczych lub badawczo-wdrożeniowych z dziedziny bioinformatyki i konstruowania urządzeń do pomiarów sygnałów biomedycznych, w szczególności do badań słuchu metodami obiektywnymi za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.
b) Posiadanie kadry naukowo-badawczej z doświadczeniem w zakresie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych oraz projektowania i konstrukcji urządzeń medycznych.
2. Wykonawca powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Dokumenty lub oświadczenia poświadczające wymagane doświadczenie Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w warunkach udziału w postępowaniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Wartość zamówienia netto (w PLN)- 60 pkt wyliczana według wzoru:
C = (C min: C n) x 60 pkt
gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia netto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia netto ocenianej oferty

b) Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia – 40 pkt wyliczany według wzoru:
T = (T min: T n) x 40 pkt

gdzie:
T min – najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród ofert nieodrzuconych
T n – termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ocenianej oferty

4. Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:
O = C + T

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,
T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin realizacji.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym VIEWER SUPPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, NIP 7543059923. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie dołączą do oferty dokumentów lub oświadczeń poświadczających wymagane doświadczenie.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

VIEWER SUPPORT Sp. z o.o.

Adres

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

+48 22 877 15 25

NIP

7543059923

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18
Liczba wyświetleń: 109