Strona główna
Logo unii europejskiej

Badanie własności fizykochemicznych systemu sensorycznego zbudowanego w oparciu o elektrody drukowane prototypu systemu seeYou

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13097

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP zaprasza do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo – rozwojowych.
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszy Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Miejsce i sposób składania ofert

Merlion sp. z o.o.
ul. Różana 3
75-212 Koszalin, Polska

1. Termin składania ofert kończy się z upływem dnia 13 grudnia 2018 r.
2. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
4. Oferty należy składać mailem na adres: biuro@merlion.pl oraz seeyou20182018@gmail.com lub pocztą tradycyjną/ kurierem /osobiście (adres: Merlion sp. z o.o., ul. Różana 3, 75-212 Koszalin, Polska).
5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
8. Oferta powinna zawierać termin jej ważności (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).
9. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@merlion.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Luiza Sobkowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48918884777

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych własności fizykochemicznych systemu sensorycznego składającego się z zaprojektowanych sensorów kompatybilnych z podłożem tekstylnym. Opracowane rozwiązanie powinno być rodzajem elektroniki strukturalnej w postaci odzieży osobistej zawierającej system monitorująco – czuwający.
Oczekuje się, że w trakcie prac przeprowadzone zostaną badania różnych konfiguracji rozmieszczenia sensorów na odzieży w wyniku czego wytypowany zostanie układ dający możliwie najlepsze parametry systemu. W trakcie prac powinny zostać przetestowane 3 różne warianty rozwiązania:
A) Zastosowanie druku bezpośredniego do wykonanie struktury sensorycznej
B) Zastosowanie druku pośredniego wykonanego na rozciągliwych foliach termoplastycznych wykorzystywanych jako warstwa pośrednia a następnie wprasowanie foli w tekstylia
C) Zastosowanie termotransferu do przeniesienie struktur sensorycznych bezpośrednio na podłoże tekstylne.
W ramach optymalizacji procesu wykonywania prototypu przeprowadzone powinny zostać prace technologiczne, które polegać będą na doborze parametrów procesu termotransferu (czas, siła docisku), doborze podłoża termotransferowego a następnie na zbadaniu wpływu procesu na właściwości mechaniczne, elektryczne a także powtarzalność wykonywanych próbek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie prac badawczych własności fizykochemicznych systemu sensorycznego składającego się z zaprojektowanych sensorów kompatybilnych z podłożem tekstylnym. Opracowane rozwiązanie powinno być rodzajem elektroniki strukturalnej w postaci odzieży osobistej zawierającej system monitorująco – czuwający.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych własności fizykochemicznych systemu sensorycznego składającego się z zaprojektowanych sensorów kompatybilnych z podłożem tekstylnym. Opracowane rozwiązanie powinno być rodzajem elektroniki strukturalnej w postaci odzieży osobistej zawierającej system monitorująco – czuwający.
Oczekuje się, że w trakcie prac przeprowadzone zostaną badania różnych konfiguracji rozmieszczenia sensorów na odzieży w wyniku czego wytypowany zostanie układ dający możliwie najlepsze parametry systemu. W trakcie prac powinny zostać przetestowane 3 różne warianty rozwiązania:
A) Zastosowanie druku bezpośredniego do wykonanie struktury sensorycznej
B) Zastosowanie druku pośredniego wykonanego na rozciągliwych foliach termoplastycznych wykorzystywanych jako warstwa pośrednia a następnie wprasowanie foli w tekstylia
C) Zastosowanie termotransferu do przeniesienie struktur sensorycznych bezpośrednio na podłoże tekstylne.
W ramach optymalizacji procesu wykonywania prototypu przeprowadzone powinny zostać prace technologiczne, które polegać będą na doborze parametrów procesu termotransferu (czas, siła docisku), doborze podłoża termotransferowego a następnie na zbadaniu wpływu procesu na właściwości mechaniczne, elektryczne a także powtarzalność wykonywanych próbek.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany okres realizacji zamówienia, nie dłuższy niż 10 miesięcy zamówienia 01.08.2019-31.05.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia - warunek potwierdzany oświadczeniem,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -warunek potwierdzany oświadczeniem,
e. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłość - warunek potwierdzany oświadczeniem,
f. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia, społeczne lub zdrowotne - warunek potwierdzany oświadczeniem, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych - warunek potwierdzany oświadczeniem,
g. uwzględniają kryterium środowiskowe - sposób realizacji prac B+R ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych w kontekście oddziaływania na środowisko.
h. całą ostateczną dokumentację techniczną ze zrealizowanego zamówienia dostarczą na materiałach pochodzących z recyklingu.
i. oświadczą, iż substancje wchodzące w skład tworzyw sztucznych, użytych do wytworzenia urządzeń o masie przekraczającej 25 g, nie będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia lub będą ograniczały szkodliwość oddziaływań i uciążliwość dla środowiska, w tym określonych w dyrektywie Rady 67/548/EWG:
- R45 (może powodować raka),
- R46 (może powodować dziedziczne zmiany genetyczne),
- R60 (może upośledzać płodność),
- R61 (może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki).

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować i wykazać w postaci Oświadczenia zasoby techniczne (infrastruktura deweloperska i testowa) jakimi dysponuje i jakie są planowane do wykorzystania w realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować i wykazać w postaci Oświadczenia zasoby osobowe z opisem zadań dla wskazanych wykonawców zaangażowanych w realizację prac z przypisaniem do poszczególnych czynności.

Dodatkowe warunki

1. Ze względu na wymogi konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w postępowaniu mogą brać udział uczelnie publiczne, państwowe instytutowy badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620).
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu również inne podmioty z zastrzeżeniem, że zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podmiotom innym niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody instytucji organizującej konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
7. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem Bazy konkurencyjności oraz prześle informację do podmiotów, które złożyły oferty w ramach postępowania.
8. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferty wybrano o terminie podpisania umowy.
9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:
1. Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy warunkowej.
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Umowa może ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotu projektu, niezależnych od Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy dołączyć:
a. 0świadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu.
b. Oświadczenia wskazujące:
1. Zasoby osobowe, które zostaną wykorzystane przy realizacji zamówienia z opisem zadań dla wskazanych wykonawców zaangażowanych w realizację prac z przypisaniem do poszczególnych czynności,
2. Zasoby techniczne (infrastruktura deweloperska i testowa), jakimi dysponuje wykonawca i jakie są planowane do wykorzystania w realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty złożone w ramach niniejszego Postępowania zostaną ocenione według poniższych kryteriów:

Nazwa kryterium Waga kryterium
- Cena netto zamówienia: 70%
- Gwarancja wyrażona w latach: 15%
- Skrócenia czasu realizacji zamówienia: 15%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

a) cena 70 pkt obliczana według wzoru:
Liczba punktów = Najniższa cena przedstawiona w ofertach / Cena badanej oferty X 70

w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 pkt

b) gwarancja 2 lata - 0 pkt. Każdy następny rok gwarancji 5 pkt, w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 15 pkt
c) skrócenie czasu realizacji zamówienia: okres realizacji 10 miesiący – 0 pkt . Skrócenie okresu realizacji o miesiąc – 3 pkt. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 15 pkt
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto. Prosimy o podanie cen w złotówkach (PLN).

Porównanie robione będzie dla każdego element kryteriów. Najkorzystniejszą ofertą, według określonych kryteriów oceny (max. 100 pkt.) zostanie wybrana oferta która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo - warunek potwierdzany oświadczeniem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki tub kurateli.

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:
a. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
b. Oferta nie spełnia warunków stawianych w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
c. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MERLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Różana 3

75-212 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

+48918884777

NIP

6692478748

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Warszawska – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
ul. Poleczki 19
02-822
Warszawa
Cena realizacji zamówienia: 492 000,00 zł brutto (400 000,00 zł netto)
Liczba wyświetleń: 125