Strona główna
Logo unii europejskiej

21/SzŚ/2018/K

Data publikacji: 05.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

13010

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać elektronicznie na adres: jtowpik@synektik.com.pl
lub w wersji papierowej na adres:
Synektik Pharma Sp. z o. o.
Katarzyna Sobczyk
Ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce (z dopisanym numerem zapytania ofertowego)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jtowpik@synektik.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Towpik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 449 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są laboratoryjne materiały zużywalne dedykowane do badań nad kardioznacznikiem znakowanym 18F, przeprowadzanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Synektik S.A. w Warszawie. Pasujące CPV: 18424300-0 Rękawice jednorazowe, CA50-0 Jednorazowego użytku.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia są laboratoryjne materiały zużywalne dedykowane do badań nad kardioznacznikiem znakowanym 18F, przeprowadzanych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Synektik S.A. w Warszawie. Pasujące CPV: 18424300-0 Rękawice jednorazowe, CA50-0 Jednorazowego użytku.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja (przykładowa firma poniżej lub równorzędne*):

1. Piercan CE Reference : 10800 C 8 6/10 Rękawice neoprenowe, oburęczne (ambidextrous), średnica portu rękawicowego 156mm, rozmiar 8, grubość 0.6mm, długość 800mm. Rękawice sprzedawane na sztuki.
Item Type : Dry box gloves
Material : Neoprene
Shape : 10
Size : 8
Thickness (mm) : 6/10
Length (mm) : 800
Glove Port Inner Diameter (mm) : 156 mm
Hand : Ambidextrous
Shape : Conical

Ilość: 20 szt. (każda zawiera jedną rękawicę).


2. Piercan CE Reference : 10800 H 8 6/10 Rękawice gumowe, oburęczne (ambidextrous), średnica portu rękawicowego 156mm, rozmiar 8, grubość 0.6mm, długość 800mm. Rękawice sprzedawane na sztuki.
Item Type : Dry box gloves
Material : Natural Rubber
Shape : 10
Size : 8
Thickness (mm) : 6/10
Length (mm) : 800
Glove Port Inner Diameter (mm) : 156 mm
Hand : Ambidextrous
Shape : Conical

Ilość: 20 szt. (każda zawiera jedną rękawicę).

3. Piercan CE Reference : 10800 H 7 6/10 Rękawice gumowe, oburęczne (ambidextrous), średnica portu rękawicowego 156mm, rozmiar 7, grubość 0.6mm, długość 800mm. Rękawice sprzedawane na sztuki.
Item Type : Dry box gloves
Material : Natural Rubber
Shape : 10
Size : 7
Thickness (mm) : 6/10
Length (mm) : 800
Glove Port Inner Diameter (mm) : 156 mm
Hand : Ambidextrous
Shape : Conical

Ilość: 8 szt. (każda zawiera jedną rękawicę).* za równoważne uznaje się towary o co najmniej tych samych parametrach cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych opisanych w karcie charakterystyki produktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od wykonawcy dokumentów potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych produktu równoważnego, w złożonej ofercie, z cechami technicznymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

18424300-0

Nazwa kodu CPV

Rękawice jednorazowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku zmiany terminu dostawy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 Cena (100%),
2. Cenę oferty należy wyrazić;
 w złotych polskich, EUR lub USD
Na potrzeby porównania i oceny ofert w ramach niniejszego zapytania ofertowego kwota oferty wystawionej w walucie zostanie przeliczona na PLN uwzględniając kurs NBP z ostatniego dnia upływu oferty.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
Patrz załącznik: zapytanie ofertowe

Wykluczenia

A. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia, korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawcze.
B. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Synektik Pharma Sp. z o.o.

Adres

ul. Artwińskiego 3

25-734 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

NIP

7010311202

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Piercan SAS Impasse des Macareux, 14520 Port-en-Bessin-Huppain, Francja 1503,36 EUR, 07-12-2018.
Liczba wyświetleń: 119