Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zakup wyposażenia do pracowni Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki”

Data publikacji: 04.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2018

Numer ogłoszenia

12953

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście.
Ofertę należy składać w siedzibie:
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, woj. śląskie, sekretariat szkoły do dnia 12 grudnia 2018r. do godz. 10

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zsckr.projektefs@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pustułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 644 90 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup pulpitu sterowniczego z kierownicą elektryczną do ciągnika
DEUTZ FAHR M600 AGROTRON na potrzeby pracowni Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, w ramach projektu pn.” Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenia zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Żarnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wyposażenia do pracowni Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

Przedmiot zamówienia

PULPIT STEROWNICZY Z KIEROWNICĄ ELEKTRYCZNĄ DO CIĄGNIKA
DEUTZ FAHR M600 AGROTRON – 1SZT.
1) dokładność sygnału maksymalna + - 3 cm
2) abonament sygnału na okres 12 miesięcy
3) wyświetlacz uniwersalny 10” z następującymi funkcjami:
a) automatyczny system prowadzenia
b) system dokumentacji pracy maszyn certyfikowanych przez AEF – ISOBUS
c) system automatycznej kontroli sekcji (minimum 16 sekcji)
d) kompatybilność wyświetlacza z kontrolerami ISOBUS innych producentów
e) 2 kamery wyposażone:
 w technologię czujników CMOS
 metalową obudowę
 przednią szybę wymienną o grubości min. 4 mm
 ochronę przed wnikaniem wody – stopień ochrony JP69K
 wyposażoną w urządzenie grzewcze zapobiegające parowaniu szyby przedniej
4) odbiornik sygnału GPS i GLONASS
5) zestaw montażowy
6) zestaw wiązek przewodów do odbiornika i wyświetlacza
7) system zdalnego dostępu do wyświetlacza (wyświetlacza widoków wyświetlacza na urządzeniu mobilnym (komputer, tablet, smartfon) – bezprzewodowa transmisja danych
8) uniwersalny system prowadzenia: kierownica z silnikiem elektrycznym do ciągnika Deutz Fahr M600 Agrotron
9) system monitorowania godzin oraz lokalizacji ciągnika z abonamentem na 12 miesięcy
10) 2 wtyczki symulujące maszyny podłączone do ciągnika poprzez system ISOBUS ( symulacja opryskiwacz i rozsiewacz )

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zadania
3) posiadania wiedzy i doświadczenia
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena – 100%

Wykluczenia

Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiazania kapitałowe bądź powiazania osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Adres

Krakowska 25

42-439 Żarnowiec

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

32 644 90 80

Fax

32 647-34-00

NIP

6371050018

Numer naboru

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ROLMA Sp. z o.o.
z siedzibą w Woli Wiśniowej
Wola Wiśniowa 98b,
29-100 Włoszczowa
z ceną za realizację zamówienia: 83 640,00 zł
data wpływu oferty 12.12.2018r
Liczba wyświetleń: 132