Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

Data publikacji: 04.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2018

Numer ogłoszenia

12914

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W RAMACH PROJEKTU „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ABERIT W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”:
a) osobiście w siedzibie firmy ABERIT - Piotr Bereziewicz, al. Armii Krajowej 4a/118, 35-307 Rzeszów,
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy ABERIT - Piotr Bereziewicz, al. Armii Krajowej 4a/118, 35-307 Rzeszów
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 12.12.2018 r., do godz. 08:30 w siedzibie firmy ABERIT - Piotr Bereziewicz, al. Armii Krajowej 4a/118, 35-307 Rzeszów. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bereziewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ABERIT - Piotr Bereziewicz zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy ABERIT oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ABERIT W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa ABERIT - Piotr Bereziewicz pod adresem https://aberit.eu/pl/, na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System Informatyczny oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1.1 Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy ABERIT oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

2. ZAKRES RZECZOWY USŁUGI
2.1 Szczegółowy zakres usług
W ramach niniejszego zapytania należy:
A. PRZEPROWADZIĆ AUDYT WZORNICZY U ZLECENIODAWCY
Przez audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. W ramach audytu powinna zostać przeprowadzona pełna analiza działalności Zamawiającego, w tym m.in.:
 analiza Zamawiającego w zakresie oferty produktowej,
 analiza Zamawiającego w zakresie modelu biznesowego,
 analiza Zamawiającego w zakresie technologii,
 analiza Zamawiającego w zakresie struktury organizacyjnej,
 analiza Zamawiającego w zakresie procesów komunikacji,
 analiza Zamawiającego w zakresie strategii marketingowej,
 analiza Zamawiającego w zakresie zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów,
 analiza potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem,
 analiza oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.
B. OPRACOWAĆ STRATEGIĘ WZORNICZĄ DLA ZLECENIODAWCY
Przez strategię wzorniczą należy rozumieć raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego. Minimalny zakres opracowanej strategii wzorniczej powinien zawierać m.in.:
 charakterystykę firmy,
 analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów,
 analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie technologii,
 analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie struktury organizacyjnej,
 analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie procesów komunikacji z klientem,
 analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie strategii marketingowej,
 ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych,
 określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego,
 określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów społecznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego,
 określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego,
 analizę oraz ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie,
 zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie w zakresie asortymentu produktowego,
 zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie w zakresie procesów biznesowych odbywających się u Zamawiającego,
 wnioski końcowe i rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego.
Szczegółowy plan realizacji usługi zawierający m.in. szczegółowy plan audytu wzorniczego, szczegółowy zakres planowanej do przygotowania strategii wzorniczej, osoby odpowiedzialne za realizację danego zakresu usługi oraz metodologię świadczenia oferowanej usługi, Oferent winien przedstawić w ofercie świadczenia usługi, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 5 - Plan realizacji usługi).
Szczegółowy plan realizacji usługi winien szczegółowo odnosić do wymogów obligatoryjnych w zakresie realizacji usługi, wskazanych w punkcie 2.4 niniejszego zapytania ofertowego tj. metodologia realizacji usługi. Nieujęcie tych elementów realizacji usługi w planie realizacji usługi skutkowało będzie odrzuceniem oferty.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wyczerpującego przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej obejmujących szczegółowo co najmniej wszystkie elementy wymienione w niniejszym dokumencie.
W ramach opracowanej strategii wzorniczej Wykonawca winien wskazać w rekomendacjach co najmniej:
a) jedną innowację produktową/usługową
b) jedną innowację procesową
c) jedną innowację marketingową
d) jedną innowację organizacyjną

Kod CPV

79212000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa musi zostać zrealizowana w okresie kwiecień 2019 r. – grudzień 2019 r. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi, w zależności od przebiegu procesu oceny wniosków oraz innych okoliczności mogących wystąpić w przyszłości, a nie możliwych do przewidzenia na czas publikowania niniejszego zapytania ofertowego.
Maksymalny czas realizacji audytu – 6 miesięcy.
Oferent w ofercie może zaproponować inny termin realizacji usługi, jednak winien on mieścić się w ww. ramach czasowych. Miejsce realizacji usługi: al. Armii Krajowej 4a/118, 35-307 Rzeszów

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:
a) posiadają udokumentowane doświadczenie w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził, co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich 5 latach. Wskazane jest, aby wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w trzech różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy wykonawca posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów tylko w jednej branży, może być wykonawcą w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być m.in. referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (w tym m.in. dokonane wdrożenie) wraz z linkami do projektowanych produktów,
b) posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 audytów/strategii wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat,
c) dysponują co najmniej 2-osobową kadrą spełniającą wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym co najmniej 1 osoba dedykowana do realizacji usługi musi posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa (tzw. profesjonalny projektant wzornictwa) – zgodnie z wymaganiami wskazanymi w punkcie 2.2 niniejszego zapytania ofertowego,
d) przedstawiony zakres merytoryczny realizacji usługi oraz przedstawiona metodologia:
 uwzględnia wymagania w zakresie audytu oraz metodologii realizacji audytu wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym,
 jest adekwatna do branży, w której działa Zamawiający,
 jest adekwatna do działalności prowadzonej przez Zamawiającego,
 metodologia zawiera szczegółowo opisane elementy obligatoryjne do przeprowadzenia w ramach strategii i audytu wzorniczego (wskazane m.in. w punkcie 2.4 niniejszego zapytania wzorniczego), a ich opis jest adekwatny do branży Zamawiającego oraz do działalności prowadzonej przez Zamawiającego,
e) wpłacą wadium zgodnie z rozdziałem nr 8 niniejszego zapytania ofertowego,
f) wskażą zasady realizacji audytu w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie. Obligatoryjne jest wskazanie konkretnych rozwiązań w postaci m.in. narzędzi, metodyki i zabezpieczeń w odniesieniu do szeregu newralgicznych danych przedsiębiorstwa, które Zamawiający udostępniał celem realizacji audytu wzorniczego,
g) nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z brzmieniem kryterium „przedstawiony zakres merytoryczny realizacji usługi oraz przedstawiona metodologia jest adekwatna do branży, w której działa Zamawiający oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego” Zamawiający zaprasza wszystkich potencjalnych Oferentów do spotkań konsultacyjnych w dniach 06-07 grudnia 2018 w godzinach 9.00-15.00. Spotkania te odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, maksymalny czas takiego spotkania dla jednej firmy wynosi 90 minut. Podczas tych spotkań Zamawiający udzieli wszelkich wyjaśnień koniecznych do złożenia oferty i udzieli wszelkich informacji związanych ze spełnieniem kryterium „przedstawiony zakres merytoryczny realizacji usługi oraz przedstawiona metodologia jest adekwatna do branży, w której działa Zamawiający oraz działalności prowadzonej przez Zamawiającego”. Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. W sytuacji, gdy dany Oferent uzna, że spotkanie takie jest zbyteczne w kontekście rzetelnego przygotowania oferty oraz zaprezentowania metodologii winien złożyć ofertę bez potrzeby bezpośredniego spotkania z Zamawiającym.

Dodatkowe warunki

8. WADIUM
a) Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert tj. 12.12.2018 roku, godzina 08:30 (Zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej – 12.12.2018 roku, godzina 08:29:59), do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 1 500,00 złotych. Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w Santander Bank nr 85 1090 2750 0000 0001 2153 4397 . Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ – ABERIT - Piotr Bereziewicz”. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówi zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
b) W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą.
c) Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie (do 7 dni od daty upublicznienia informacji o wynikach postępowania ofertowego) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
d) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

2.2 Wymogi co do zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi audytu wzorniczego i strategii wzorniczej
Skład zespołu dedykowanego do realizacji audytu wzorniczego i strategii wzorniczej winien spełniać łącznie wszystkie poniższe kryteria:
 Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację audytu wzorniczego powinien liczyć co najmniej 2 osoby – dwóch ekspertów odpowiedzialnych za projektowanie strategii rozwoju nowych produktów lub usług.
 Każdy z ekspertów winien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach.
 Wskazane jest, aby każdy ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami (tj. m.in. dokonanym wdrożeniem w ostatnich 5 latach).
 Co najmniej 50% członków zespołu rekomendowanego do realizacji usługi audytu wzorniczego i strategii wzorniczej spełnia wymogi tzw. doświadczenia profesjonalnego projektanta wzornictwa tj. w swoim portfolio posiada minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt, AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne), które zostały wdrożone na rynek lub zaprojektowali co najmniej 3 usługi, które są realizowane w sposób powtarzalny i zautomatyzowany, które zostały wdrożone na rynek.
2.3 Wymogi co do spotkań konsultacyjnych
Audyt wzorniczy powinien odbywać się przy aktywnej współpracy ze Zleceniodawcą. W związku z powyższym w trakcie realizacji usług konieczne będą co najmniej 2 spotkania konsultacyjne ekspertów Wykonawcy z przedstawicielami Zleceniodawcy. Wymagania w zakresie spotkań konsultacyjnych:
 w spotkaniach musi każdorazowo brać udział co najmniej 2 osoby spośród zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi,
 każde spotkanie trwać będzie co najmniej 4-6 godzin zegarowych,
 Zamawiający o spotkaniu winien powiadomić Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania,
 w trakcie realizacji usługi Wykonawca może maksymalnie dwukrotnie dokonać zmiany terminu spotkania ustalonego przez Zamawiającego,
 spotkania nie mogą być realizowane w kolejnych dniach następujących po sobie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty następujące załączniki:
1. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
2. CV osób dedykowanych do realizacji usługi wraz z referencjami potwierdzającymi spełnianie wymogów określonych dla ekspertów w niniejszym zapytaniu.
3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi o spełnianiu wymogów określonych dla ekspertów w niniejszym zapytaniu. Elementem oświadczenia jest tabela, w której każdy z dedykowanych ekspertów wskazuje m.in.:
 w jakich projektach z zakresu projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) uczestniczył,
 dla jakiej firmy były realizowane usługi i jakiej branży dotyczyły,
 w jakim okresie te projekty były realizowane,
 potwierdza w sposób obiektywny fakt, iż doszło do wdrożenia na rynek produktów będących przedmiotem strategii rozwoju produktów w ciągu ostatnich 5 lat,
 potwierdza posiadane doświadczenie (portfolio) w odniesieniu do wymagań w zakresie udziału w zespole ekspertów - tzw. profesjonalnych projektantów wzornictwa.
4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) w ciągu ostatnich 5 lat. Oferent winien wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek – poza zestawieniem do składanej oferty Oferent winien dołączyć również referencje potwierdzające informacje wskazane w zestawieniu tabelarycznym. Zestawienie winno zostać przygotowane zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego i obligatoryjnie obejmować m.in:
 nazwę zrealizowanych projektów strategii rozwoju produktów,
 termin realizacji usługi,
 skład zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie strategii,
 zakres przygotowanej strategii,
 adres i nazwę Zleceniodawcy strategii,
 branżę, której dotyczyła strategia,
 okres wdrożenia strategii rozwoju produktów,
 link do stron internetowych potwierdzających wdrożenie.
5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat. Oferent winien wykazać, iż w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 3 audyty wzornicze. Zestawienie winno zostać przygotowane zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego i obligatoryjnie obejmować m.in.:
 adres i nazwę Zleceniodawcy audytu wzorniczego,
 termin realizacji usługi,
 wartość usługi.
6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi.
7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.
8. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu dot. wpłaty wadium.
9. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie.
10. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena – 52%
B. Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi – 24%
C. Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych – 24%
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B + C, gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena zostanie ocenione wg następującego wzoru:
 (najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 52 punkty
Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 52 punkty.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie formularza ofertowego danego Oferenta.
Ad. B. Kryterium Ilość osób dedykowanych do realizacji usługi zostanie obliczone wg następującego wzoru:
 6 i więcej osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 24 punkty,
 5 osób spełniających wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 18 punktów,
 4 osoby spełniające wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 12 punktów,
 3 osoby spełniające wymagania przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym – 6 punktów,
 mniej niż 3 osoby spełniające wymagania przedstawiane w niniejszym zapytaniu – 0 punktów.
W odniesieniu do tego kryterium pamiętać należy, iż zgodnie z punktem 2.2 Wymogi co do zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi audytu wzorniczego i strategii wzorniczej tj. każdy z ekspertów winien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów oraz co najmniej 50% osób dedykowanych do realizacji usługi musi posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa (tzw. profesjonalny projektant wzornictwa - w swoim portfolio posiada minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowe (np. meble, sprzęt, AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) wdrożone na rynek lub zaprojektowali co najmniej 3 usługi, które są realizowane w sposób powtarzalny i zautomatyzowany, które zostały wdrożone na rynek.).
Przykład: Oferent do realizacji usługi dedykuje 6 osób, jednak tylko dwie spośród 6-ciu osób posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie spełniania wymogi profesjonalnego projektanta wzornictwa - wówczas w niniejszym kryterium punktacja wyliczana będzie dla czterech osób (bo tylko dla 4 osób spełniony będzie wymóg udziału co najmniej 50% osób spełniających wymogi doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektanta wzornictwa).
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 24 punkty.
Ad. C. Kryterium Ilość deklarowanych do przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych zostanie ocenione wg następującego wzoru:
 6 i więcej spotkań 4-6-cio godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 24 punkty,
 5 spotkań 4-6-cio godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 18 punktów,
 4 spotkania 4-6-cio godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 12 punktów,
 3 spotkania 4-6-cio godzinnych z przedstawicielami Wykonawcy – 6 punktów,
 mniej niż 3 spotkanie 4-6-cio godzinne z przedstawicielami Wykonawcy – 0 punktów,
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 24 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, Kryterium B, Kryterium C zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B i C. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie składania ofert.
2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ABERIT - Piotr Bereziewicz

Adres

al. Armii Krajowej 4a/118

35-307 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

NIP

8652383600

Numer naboru

POPW.01.04.00-IP.01-00-002/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 167