Strona główna
Logo unii europejskiej

Badania laboratoryjne w zakresie chemii katalitycznej - eksperymentalne określenie parametrów wybranych katalizatorów przeznaczonych do dopalania metanu zawartego w kopalnianych gazach wentylacyjnych.

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

12781

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem poczty email na adres: krzysztof.nowak@profile.com.pl

Dodatkowo, zamiast składania ofert pocztą email zamawiający dopuszcza złożenie oferty bezpośrednio w siedzibie zamawiającego - 03-909 Warszawa, Dąbrówki 6 lok. 3 - w dni robocze godzinach 9.00 - 17.00, decyduje data faktycznego wpłynięcia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.nowak@profile.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Nowak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem jest przeprowadzenie badań eksperymentalnych w zakresie chemii katalitycznej. Badaniu podlegać będą trzy katalizatory (platynowy oraz dwa inne stanowiące próbę kontrolną), wskazane przez Zamawiającego. Dla każdego z katalizatorów przeprowadzone zostaną badania opisane poniżej:

Badane będą następujące parametry:
1.1 Wpływ temperatury katalizatora na skuteczność utleniania w zakresie 250 st. C do 700 st. C,
1.2 Wpływ wysokości słupa katalizatora na skuteczność utleniania w zakresie od 12 mm do 200 mm,
1.3 Wpływ szybkości przepływu i stężenia metanu na skuteczność utleniania - stężenia od 0,2% do 1,2% (objętościowo), przepływy będą dobrane doświadczalnie,
1.4 Odporność katalizatora na wysokie temperatury (badanie niszczące) w zakresie od 700 st. C do jego zniszczenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi badania laboratoryjne mające na celu określenie poziomu skuteczności działania różnych rodzajów katalizatorów (w tym opartych na platynie i na palladzie) w przypadku strumienia gazów typowych dla kopalnianych gazów wentylacyjnych, zawierających do 0,5% (objętościowo) metanu w kierunku jego dopalania. Zadaniem wykonawcy będzie określenie i eksperymentalne potwierdzenie przydatności wybranych rodzajów katalizatorów w zakresie skuteczności utleniania metanu oraz odporności na fluktuacje stężenia i szybkości przepływu, a także na wysoką temperaturę (określenie zakresu temperatur roboczych).

Przedmiotem badania jest przeprowadzenie laboratoryjnych badań eksperymentalnych w zakresie chemii katalitycznej. Badaniu podlegać będą trzy katalizatory (platynowy oraz dwa inne stanowiące próbę kontrolną), wskazane przez Zamawiającego.

Efekty badania będą wykorzystane na kolejnych etapach realizacji projektu B+R.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem jest przeprowadzenie badań eksperymentalnych na poziomie laboratoryjnym w zakresie chemii katalitycznej. Badaniu podlegać będą trzy katalizatory (platynowy oraz dwa inne stanowiące próbę kontrolną), wskazane przez Zamawiającego. Badana będzie skuteczność katalizatorów do dopalania metanu zawartego w kopalnianych gazach wentylacyjnych (zawartość metanu w gazach wentylacyjnych wynosi do 0,5% objętościowo, przy czym dla celów badawczych będzie ona zmniejszana lub zwiększana przez regulowanie składu podawanej mieszaniny gazów). Mieszanina gazów będzie wytworzona laboratoryjnie.

Dla każdego z katalizatorów przeprowadzone zostaną badania opisane poniżej:
1. Wpływ temperatury katalizatora na skuteczność utleniania w zakresie 250 st. C do 700 st. C,
2. Wpływ wysokości słupa katalizatora na skuteczność utleniania w zakresie od 12 mm do 200 mm,
3. Wpływ szybkości przepływu i stężenia metanu na skuteczność utleniania - stężenia od 0,2% do 1,2% (objętościowo), przepływy będą dobrane doświadczalnie,
4. Odporność katalizatora na wysokie temperatury (badanie niszczące) w zakresie od 700 st. C do jego zniszczenia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

3 miesiące

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi dysponować doświadczeniem realizacji co najmniej 5 prac dla przemysłu lub projektów B+R w zakresie badań katalizatorów o wartości przynajmniej 30 000 zł (netto) każde, zrealizowanych w przeciągu ostatnich 5 lat.

Potencjał techniczny

Wymagane jest posiadanie lub wytworzenie i udostępnienie dla celów realizacji przedmiotu zamówienia następujących urządzeń:

1. Układ laboratoryjny przystosowany do badania przepływu gazu przez złoże katalityczne w dwóch skalach (1-25 cm3 i 2 dm3). Przez urządzenie przepuszczany będzie z regulowaną prędkością gaz (mieszanina powietrza i metanu o regulowanym składzie), a stężenia CH4 za i przed katalizatorem mierzone mają być jednocześnie przy pomocy analizatorów (zakres pomiaru stężenia CH4 od 0,1 do 1,5% obj. przed katalizatorem i 5 - 500 ppm za katalizatorem). Zakres temperatur: 250 - 900 st. C.

2. Dodatkowa komora o kształcie odwzorowującym kształt i proporcje komory rzeczywistej w docelowej instalacji badawczej o pojemności ok. 2 dm3.

Stanowiska badawcze muszą zapewniać ciągłą rejestrację temperatur, przepływów i stężeń gazów i być wyposażone w precyzyjne przepływomierze masowe.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przynajmniej jedna osoba z tytułem doktora nauk technicznych z doświadczeniem w zakresie badań katalitycznych dot. oczyszczania gazów (przynajmniej 3 projekty badawcze).

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza udziału konsorcjów ani zlecania bez jego zgody prac podwykonawcom.
2. Osoby spełniające w/wym. wymogi kadrowe muszą być pracownikami wykonawcy (dopuszczalne jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy cywilnej).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W zakresie kryterium "Wiedza i doświadczenie" krótki opis zrealizowanych projektów, na żądanie - okazanie referencji dotyczących prawidłowego wykonania zamówienia.
3. W zakresie kryterium "Osoby zdolne do wykonania zamówienia" - cv osoby wskazanej jako odpowiedzialna za koordynację realizacji niniejszego zamówienia oraz opis kwalifikacji kluczowego personelu ze wskazaniem konkretnych osób. Na żądanie - okazanie dokumentów (świadectw) potwierdzających kwalifikacje.
4. W zakresie kryterium "Potencjał techniczny - opis posiadanych urządzeń i narzędzi.
5. Oferta techniczna - opis sposobu wykonania zamówienia oraz opis cech produktu będącego przedmiotem zamówienia.
6. Oferta finansowa - cena za wykonanie całości prac w rozbiciu na cenę bez VAT (netto) oraz z VAT.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena w zakresie dostępu
Oferenci składają oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych (wraz z opisem doświadczeń w punkcie "Wiedza i doświadczenie", wskazaniem personelu i opisem jego kwalifikacji w punkcie "Osoby zdolne do wykonania zamówienia" oraz opisem posiadanego wyposażenia w punkcie "Potencjał techniczny".
Spełnienie każdego warunku oceniane jest zerojedynkowo (TAK albo NIE).
Wymagane jest spełnienie wszystkich warunków.
Oferty nie spełniające wszystkich warunków będą odrzucone.
Oferenci, którzy na wezwanie nie przedstawią wymaganych (wymienionych wyżej) dokumentów, zostaną odrzuceni, nawet jeśli zostali już wybrani.
2. Ocena techniczna
Sposób oceny w zakresie oferty technicznej: oceniający przyzna maksymalną liczbę punktów jeśli oferta jest w pełni pozbawiona błędów; wyczerpująca; logicznie przejrzysta; poprawnie wskazująca odpowiednio wymagane funkcjonalności i sposoby ich zapewnienia oraz zagrożenia i kryteria ich oceny oraz metody zabezpieczenia odnoszące się do tych zagrożeń.
Oceniany będzie zakres poprawności technicznej opisu i schematu konstrukcyjnego elementów urządzenia badawczego w drodze analizy oferty i przyznania punktów przez zarząd spółki i dwóch ekspertów – technologów z doświadczeniem branżowym. Zakres oceny - od 0 do 100 punktów. Oferta spełniająca wymogi w stopniu pełnym uzyska 100 pkt., za stwierdzone uchybienia lub niedoskonałości będą odejmowane punkty - od 5 do 10 punktów za każde uchybienie w zależności od jego znaczenia.
3. Ocena w zakresie finansowym – kryterium oceny oferty cenowej stanowi cena całkowita netto (w PLN), pod warunkiem spełnienia warunków zamówienia wskazanych jak powyżej. Parametrem oceny finansowej będzie cena netto (miernik – iloraz ceny najniższej do ceny oferty ocenianej). Ocena każdej oferty zostanie obliczona przy użyciu wzoru:

Cena najniższej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
-------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Cena ocenianej oferty

4. Ocena łączna – ważona suma punktów z oceny technicznej i oceny finansowej (wagi każdego z kryteriów wynoszą po 50%).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

profile sp. z o.o.

Adres

Dąbrówki 6/3

03-909 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5260033074

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Instytut Energetyki, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8

2. 12.12.2018

3. 109 980 PLN + VAT
Liczba wyświetleń: 85