Strona główna
Logo unii europejskiej

„WYPOSAŻENIE PRACOWNI TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W ŻARNOWCU” - Część II

Data publikacji: 29.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia

12715

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście.
Ofertę należy składać w siedzibie:
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, woj. śląskie, sekretariat szkoły do dnia 7 grudnia 2018r. do godz. 11

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zsckr.projektefs@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pustułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 647-34-00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego sprzętu: ukosowarki elektrycznej, szlifierki stołowej, przyłbic spawalniczych, parawanu spawalniczego, rękawic spawalniczych, fartuchów skórzanych spawalniczych, młotków spawalniczych, spoinomierzy analogowych, stojaków magnetycznych na uchwyty spawalnicze oraz materiałów eksploatacyjnych spawalniczych do pracowni Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, w ramach projektu pn.” Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenia zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Żarnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest doposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ II
Zadanie nr 1
Parawan spawalniczy 1 szt.
Zadanie nr 2
Ukosowarka elektryczna – 1szt.
Zadanie nr 3
Spoinomierz analogowy – 2 szt.
Zadanie nr 4
Szlifierka stołowa z wyposażeniem - 1 szt.
Zadanie nr 5
Akcesoria spawalnicze
1. Młotki spawalnicze – 2szt.
2. Stojaki magnetyczne na uchwyty spawalnicze – 4szt.
3. Rękawice spawalnicze wykonane z miękkiej skóry z bawełnianą podszewką – 4 pary
4. Przyłbica spawalnicza – 2 szt.
5. Fartuch spawalniczy skórzany – 2szt.
Zadanie nr 6
Materiały eksploatacyjne
1. Preparaty antyodpryskowe:
 Płyn antyodpryskowy 1l w butelce z rozpylaczem – 1szt.
 Płyn antyodpryskowy 5l – 1szt.
2. Elektrody spawalnicze zasadowe:
 2,5 fi - 5 paczek
 3,2 fi - 5 paczek
 4,0 fi - 5 paczek
3. Elektrody wolframowe szare:
 1,6 fi – 10 szt.
 2,4 fi – 10 szt.
4. Drut spawalniczy miedziowany – 2,4-2,5 fi - 5kg
5. Drut spawalniczy szpula fi 1,2 15kg – 4szt.
6. Butla z gazem technicznym ar 82%, CO2 18% - 40l – 4szt.


UWAGI OGÓLNE:
a) urządzenia muszą być nowe z odpowiednimi normami, atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności wbudowanych materiałów, świadectw bezpieczeństwa, homologacji, licencji itp.
b) posiadać instrukcje obsługi w języku polskim
c) Wykonawca przeprowadzi instruktaż w czasie godzin pracy szkoły, przed podpisaniem protokołu końcowego dostawy, instruktaż musi być wykonany na dostarczonym zamawiającemu urządzeniu,
d) uruchomienie maszyny w ciągu 48 godzin od dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe

Kod CPV

42662000-4

Nazwa kodu CPV

Sprzęt spawalniczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44315100-2 – akcesoria spawalnicze
43811000-1 – szlifierki

Harmonogram realizacji zamówienia

do 20 grudnia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena – 100%

Wykluczenia

Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiazania kapitałowe bądź powiazania osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Adres

Krakowska 25

42-439 Żarnowiec

śląskie , zawierciański

NIP

6371050018

Numer naboru

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Usługowo-Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski
ul. 25 Czerwca 71,
26-600 Radom
cena oferty: 16 576,71 zł
data wpływu: 05.12.2018r.
Liczba wyświetleń: 328