Strona główna
Logo unii europejskiej

Konkurs na opracowanie wstępnej koncepcji plastyczno - przestrzennej wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

Data publikacji: 29.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-02-2019

Numer ogłoszenia

12651

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 31.12.2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w dokumentacji konkursu w następującym zakresie:
W rozdz. XII tj. Udział w Konkursie, zamieszcza zapisy dotyczące powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Analogicznie zostaje zmieniony dotychczasowy załącznik nr 4 tj. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Zamawiający informuje, iż zmienione dokumenty oznaczone:
Regulamin konkursu MCN Cogiteon zmiana 31.12.18 oraz
Załącznik nr 4 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie zmiana 31.12.18
zostały zamieszczone poniżej.

Miejsce i sposób składania ofert

Prace konkursowe należy składać/nadsyłać na adres:
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
ul. Lubelska 23 (parter)
30 - 003 Kraków
z dopiskiem: Praca konkursowa na opracowanie wstępnej koncepcji plastyczno - przestrzennej wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Marek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 618 80 32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie wstępnej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon będącej podstawą do opracowania dokumentacji dot. zamówienia/zamówień na zaprojektowanie i produkcję wystawy stałej.
Prace konkursowe muszą uwzględniać:
1) Założenia merytoryczne wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z opisem grup docelowych i zakresem tematycznym wystawy (załącznik nr 1);
2) standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (załącznik nr 2)
3) Wytyczne dostępności 2018. Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” (załącznik nr 3)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji dot. zamówienia/zamówień na zaprojektowanie i produkcję wystawy stałej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie wstępnej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon będącej podstawą do opracowania dokumentacji dot. zamówienia/zamówień na zaprojektowanie i produkcję wystawy stałej.
Prace konkursowe muszą uwzględniać:
1) Założenia merytoryczne wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z opisem grup docelowych i zakresem tematycznym wystawy (załącznik nr 1);
2) standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (załącznik nr 2)
3) Wytyczne dostępności 2018. Projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” (załącznik nr 3)

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszelkich prac analitycznych, koncepcyjnych i plastycznych.

Kod CPV

71200000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne i podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

HARMONOGRAM KONKURSU
1. Ogłoszenie Konkursu 28.11.2018
2. Termin składania pytań dotyczących Regulaminu Konkursu 02.01.2019
3. Termin składania/nadsyłania prac konkursowych wraz z dokumentami konkursu 28.02.2019 do godz. 15
4. Ogłoszenie wyników Konkursu do 18.03.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Prace konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie Konkursu będą zakwalifikowane do grupy „NIEOCENIANE”. Prace konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie będą zakwalifikowane do grupy „OCENIANE”. O zakwalifikowaniu prac do grupy „NIEOCENIANE” lub „OCENIANE” zadecyduje Sąd Konkursowy.
2. Prace konkursowe zakwalifikowane do grupy „OCENIANE” zostaną poddane ocenie przez członków Sądu Konkursowego według następujących kryteriów:
1) Organizacja przestrzeni (od 0 do 20 pkt)
2) Funkcjonalność rozwiązań (od 0 do 20 pkt)
3) Estetyka wstępnej koncepcji (od 0 do 20 pkt)
4) Kreatywność w ujęciu tematu sekcji i spójność wszystkich elementów zawartych w koncepcji scenografii sekcji (0-20 pkt)
5) Zgodność koncepcji z wartością interakcji „Razem” (zawartą w założeniach merytorycznych wystawy stałej) oraz uwzględnienie interaktywnego charakteru wystawy (od 0 do 20 pkt) 
Szczegółowy opis kryteriów zawarto w regulaminie konkursu

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Adres

Lubelska 23

30-003 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6762542091

Numer naboru

RPMP.12.02.00-IZ.00-12-003/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koza Nostra Studio Sp. z o.o., ul. Mikołajska 3/5, 31-027 Kraków.
Data wpłynięcia pracy konkursowej: 28.02.2019. Cena wykonania opracowania koncepcji plastyczno przestrzennej wystawy stałej Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon: 50 000 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 352