Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe o usługę badawczo- rozwojową dotyczącą badania skrawalności kompozytu oraz skrawności materiałów narzędziowych.

Data publikacji: 28.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2018

Numer ogłoszenia

12643

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gasiorek.poznan.pl, w tytule wiadomości wskazując: „Zapytanie ofertowe nr 1/2018”.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz Ofertowy” (załącznik nr 1A do zapytania ofertowego).

Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. W ofercie Wykonawca wskazuję cenę za usługę (jednostka naukowa) oraz możliwy termin podjęcia współpracy. Oferty są przygotowywane i składane na koszt Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gasiorek.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Chudzik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506092700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która wykona prace badawczo-rozwojowe objęte projektem, którego celem określenie skrawalności kompozytów oraz skrawności zastosowanych materiałów narzędziowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej zapewniającej kadrę badawczą złożoną z kilku osób, które będą wykonywały usługę jako Podwykonawca, w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru POIR 04/1.1.1/2018.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Wybrany Wykonawca zostanie zaangażowany do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: wybór materiału narzędziowego w oparciu o próby frezowaniem, ocena trwałości ostrzy, wyznaczenie ekonomicznej prędkości skrawania oraz optymalizacja parametrów skrawania w oparciu o trwałość ostrzy i dokładność obróbki
Celem projektu jest wykonanie prac pomiarowo-badawczych zmierzających do ustalenia warunków i parametrów skrawania najbardziej korzystnych z punktu widzenia produktywności.

Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:
- wytypowanie najkorzystniejszego materiału narzędziowego do obróbki kompozytów,
- dla wybranych materiałów narzędziowych ustalenie trwałości ostrza przy założonym geometryczno-technologicznym kryterium stępienia ostrza,
- wyznaczenie ekonomicznej prędkości skrawania, która spełnia kryterium minimalnego kosztu jednostkowego,
- ustalenie warunków i optymalnego zakresu parametrów skrawania dla obróbki kompozytu.

Wybrany Wykonawca w ramach badań przemysłowych będzie odpowiedzialny za: prowadzenie i nadzór nad pracami badawczymi, nadzorowanie, wytyczanie kierunków w zakresie merytorycznym zadania badawczego realizowanego w ramach projektu, ze szczególnym naciskiem na współpracę z podwykonawcą części zadań badawczych sprawdzanie postępów, korygowanie działań, ścisła współpraca z kierownikiem projektu i kierownikiem zarządzającym

Wybrany Wykonawca w ramach prac rozwojowych będzie odpowiedzialny za: koordynację prac badawczych i zakres badań, w tym: planowanie prac zespołu, kontrolę procesu badań, akwizycję danych pomiarowych, ich analizę i interpretację oraz nadzór nad zastosowanymi rozwiązaniami.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi być uczelnią publiczną lub państwowym instytutem badawczym, lub instytutem PAN, lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wskazać kierownika zespołu o następujących kwalifikacjach:
Wykazać doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym składającym się z minimum 5 osób.
Posiadać udokumentowane doświadczenie w kierowaniu pracami badawczo-rozwojowymi na rzecz przemysłu, w tym kierowanie minimum 3 projektami badawczymi (KBN, MNiSW, NCBiR) z obszaru obróbki skrawaniem, w tym minimum 2 projektami w ostatnich 5 latach.
Wykazać się minimum 2 dużymi wdrożeniami przemysłowymi.
Posiadać znaczący dorobek publikacyjny związany z tematyką projektu, a także wykazać się autorstwem minimum jednego patentu.
Zorganizować/zapewnić park maszynowy umożliwiający wykonanie niezbędnych badań
Posiadać minimum stopień naukowy dr hab. inż. w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz pracować w Jednostce Naukowej posiadającej przynajmniej kategorię B.

Ponadto wykonawca musi wskazać osoby, które planuje zaangażować do realizacji projektu. W skład zespołu muszą wchodzić minimum 2 osoby, z których każda posiada:
a) wykształcenie techniczne z zakresu budowy i eksploatacji maszyn,
b) doświadczenie w zakresie prowadzenia badań,
c) Umiejętności w analizie wyników doświadczalnych
d) pozostali wskazani członkowie zespołu muszą posiadać dorobek naukowy i doświadczenie w realizacji projektów B+R.

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować ekspertem/ekspertami o następujących kwalifikacjach:
Eksperci w zakresie technologii obróbki skrawaniem, posiadający doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych.
Posiadać dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu obróbki skrawaniem
Posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi posiadać sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa Formularz ofertowy, stanowiący załącznik 1A wraz z CV eksperta zgłaszanego do realizacji zamówienia, w którym jest on zobowiązany odnieść się do poszczególnych ww. warunków oraz wskazać doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia/kursy/wykształcenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji/ doświadczenia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jedną jednostkę naukową oferty będą
oceniane według kryterium:

kryterium 1 – cena (waga 25)
P1=CN/COB x [50]
gdzie:
P1 – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

kryterium 2 – możliwy termin podjęcia współpracy (waga 25)
50 pkt – za możliwość podjęcia współpracy niezwłocznie tj. do tygodnia od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy;
25 pkt – za możliwość podjęcia współpracy w terminie do dwóch tygodni od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy.

Wykonawcy, którzy zadeklarują dłuższy termin niż dwa tygodnie od przekazania informacji o wyborze Wykonawcy, nie otrzymają punktów w przedmiotowym kryterium.

kryterium 3 – posiadany sprzęt niezbędny do zrealizowania usługi (waga 25)
Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt.

Kryterium 4 – doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych (waga 25) Możliwa do uzyskania punktacja w tym kryterium wynosi 50 pkt. Punktacja otrzymana przez Oferenta – suma punktów uzyskanych łącznie w czterech kryteriach. Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

STOLARSTWO Eugeniusz Gąsiorek

Adres

Darłowska 13

60-451 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

506092700

NIP

7810062539

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18

Inne źródła finansowania

Zamawiający zamierza finansować prace B+R objęte zamówieniem ze środków POIR Poddziałanie 1.1.1 oraz środków własnych.
Liczba wyświetleń: 171