Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi psychologów w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Data publikacji: 28.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

12636

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Usługi psychologów w projekcie
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie, w Kancelarii Szpitala, w terminie do dnia 10.12.18 r. do godz. 15:00. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy wraz z kontaktowym numerem telefonu oraz napisem:
Oferta na: Usługi psychologów w projekcie
„Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Funduszy Europejskich i Badań Rozwojowych w dniu 11.12.18 o godz. 9:00
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej BIP Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności informacje z otwarcia ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.brzostowska@brodnowski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Brzostowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

517 198 963

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Usługi psychologów prowadzących grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba
Część 2 – Usługi psychologów prowadzących grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba
Część 3 – usługi psychologów w postaci indywidualnych konsultacji – min. 1 osoba

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zatrudnienie co najmniej dwóch psychologów do prowadzenia dwóch grup wsparcia dla rodzin oraz zatrudnienie psychologa do prowadzenia indywidualnych konsultacji w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Usługi psychologów w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w poszczególnych zakresach:

Część 1 – Usługi psychologów prowadzących grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba
Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla rodzin w okresie od udzielenia zamówienia do końca listopada 2020 r. w ilości maksymalnej 192 h nie mniej niż 8 godzin w miesiącu w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonywane czynności będą polegały m.in. na:

• prowadzeniu grupy wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
• wsparcie psychologiczne oraz oddziaływania psychoedukacyjne wobec grup wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
• praca terapeutyczna w zakresie komunikacji i podtrzymywania kontaktów społecznych w tym więzi rodzinnych.

Część 2 – Usługi psychologów prowadzących grupy wsparcia dla rodzin – 1 osoba
Wykonywanie czynności w charakterze osoby prowadzącej grupę wsparcia dla rodzin w okresie od udzielenia zamówienia do końca listopada 2020 r. w ilości maksymalnej 192 h nie mniej niż 8 godzin w miesiącu w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonywane czynności będą polegały m.in. na:

• prowadzeniu grupy wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
• wsparcie psychologiczne oraz oddziaływania psychoedukacyjne wobec grup wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego
• praca terapeutyczna w zakresie komunikacji i podtrzymywania kontaktów społecznych w tym więzi rodzinnych.

Część 3 – usługi psychologów w postaci indywidualnych konsultacji – min. 1 osoba

Wykonywanie czynności w charakterze psychologa w ilości w okresie od udzielenia zamówienia do końca listopada 2020 r. w ilości maksymalnej 432 h nie mniej niż 18 godzin w miesiącu w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonywane czynności będą polegały m.in. na:

• Wspieraniu uczestników w sytuacjach kryzysowych i radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi,
• Wspieraniu i pomaganiu uczestnikom w radzeniu sobie z zaburzeniami zachowań i trudnymi emocjami
• Wspomaganie uczestników w zrozumieniu etiologii choroby i perspektywach na przyszłość,
• Wspomaganie uczestników w postrzeganiu własnej roli w procesie

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia udzielenia zamówienia do 30 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp., którzy spełniają następujące warunki:

a) dla części 1 i 2 opisanych w punkcie 3:
• dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia,
b) dla części 3 opisanej w punkcie 3:
• dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia,

Wiedza i doświadczenie

a) dla części 1 i 2 opisanych w punkcie 3:
• minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa/psychoterapeuty,
• min. 0,5 roczne doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej,
b) dla części 3 opisanej w punkcie 3:
• minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psycholog/psychoterapeuta

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty i oświadczenia:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu – wg załącznika nr 2 w ofercie
2 Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia osoby realizującej przedmiot zamówienia (np. dyplom ukończenia studiów wyższych)
3 Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. świadectwo pracy, referencje, oświadczenie osoby realizującej przedmiot zamówienia, jeżeli nie posiada w/w dokumentów)
W formularzu oferty należy wypełnić pkt 3, w którym trzeba podać instytucję, okres pracy na jej rzecz oraz zakres czynności wykonywanych podczas tego okresu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część 1 i 2 (opisane w pkt 3 ogłoszenia)
Kryterium nr 1: Cena – 50 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
P(Ci)= (Cmin/Ci) x 50 pkt
gdzie:
P(Ci) – ilość pkt jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert,
Ci – cena brutto oferty badanej.
Kryterium nr 2: Doświadczenie – 20 pkt
Każda oferta otrzyma punkty za potwierdzony staż pracy na stanowisku psychologa/psychoterapeuty w wysokości:
- powyżej 2 lat, do 3 lat włącznie – 10 punktów
- powyżej 3 lat – 20 punktów
Za 1 rok przyjmuje się pełne 12 miesięcy.
Kryterium nr 3: Jakość – 30 pkt
Każda oferta otrzyma punkty za udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej tj. grup wsparcia m.in. dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego/dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego w wysokości:
- powyżej pół roku, do 1 roku włącznie – 10 pkt
- powyżej 1 roku, do 2 lat – 20 pkt
- powyżej 2 lat – 30 pkt.
Za rok przyjmuje się pełne 12 miesięcy.
2) Część 3 (opisane w pkt 3 ogłoszenia)
Kryterium nr 1: Cena – 70 pkt
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą
z działania:
P(Ci)= (Cmin/Ci) x 70 pkt
gdzie:
P(Ci) – ilość pkt jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert,
Ci – cena brutto oferty badanej.
Kryterium nr 2: Doświadczenie – 30 pkt
Każda oferta otrzyma punkty za potwierdzony staż pracy na stanowisku psychologa/psychoterapeuty w wysokości:
- powyżej 2 lat, do 3 lat włącznie – 10 punktów
- powyżej 3 lat do 5 lat włącznie – 20 punktów
- powyżej 5 lat – 30 punktów
Za 1 rok przyjmuje się pełne 12 miesięcy.
Zamawiający udzieli zamówienia min. dwóm osobom, których oferty otrzymają największą ilość punktów, pod warunkiem, że wartość oferty nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zamawiający, niezwłocznie po wyborze ofert zamieści na stronie internetowej BIP Zamawiającego oraz w Bazie konkurencyjności informację o wyborze, a także poinformuje o dokonanych czynnościach Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.

Adres

Ul. Ludwika Kondratowicza 8

03-242 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5242688913

Numer naboru

POWR.04.01.00-IZ.00-00-010/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

06.12.18 r. Ośrodek Psychologii Droga Iwona Mateuszuk - 51 840,-
10.12.18 r. Terapia i Psychoedukacja Paulina Piaseczna - 28 800,-
10.12.18 r. Katarzyna Czernicka - 28 800,-
Liczba wyświetleń: 343