Strona główna
Logo unii europejskiej

„Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) podczas realizacji kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data publikacji: 27.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2018

Numer ogłoszenia

12608

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zmiana liczby posiłków w umowie

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę przetargową należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście.
Ofertę należy składać w siedzibie:
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, woj. śląskie, sekretariat szkoły do dnia 5 grudnia 2018r. do godz. 10

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zsckr.projektefs@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pustułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 647-34-00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w czasie trwania kursów zawodowych dla uczniów oraz kursów zawodowych dla nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec woj. śląskie w ramach realizacji projektu pt. Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Żarnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków w czasie trwania kursów zawodowych dla uczniów oraz kursów zawodowych dla nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec woj. śląskie

Przedmiot zamówienia

Obiad/lunch - 5306 szt.
Przerwa kawowa – 5381 szt.
Zamawiający określa następującą gramaturę potraw:
OBIAD/LUNCH POWINIEN OBEJMOWAĆ:
• zupę – jedna porcja minimum 300 ml/os.
• danie główne: danie mięsne: jedna porcja minimum 120 g/os., lub danie bezmięsne – jedna porcja minimum 120 g/os. (o konieczności przygotowania dania bezmięsnego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po otrzymaniu informacji od uczestniczki/uczestnika projektu) oraz dodatki do dań na gorąco – np. ziemniaki gotowane, ziemniaki opiekane, frytki, ryż, kluski śląskie – jedna porcja minimum 150 g/os. oraz dodatek warzywny – np. warzywa blanszowane, surówki, sałaty jedna porcja minimum 120 g/os, – napój/sok owocowy/kompot o pojemności minimum 200 ml/os.

Obiad/lunch (zupa i danie główne) powinien być dostarczony w styropianowym, jednorazowym opakowaniu. Do niego dołączone powinny być jednorazowe, papierowe serwetki i jednorazowe sztućce (łyżka, widelec, nóż). Do napoju/soku/kompotu należy dołączyć jednorazowy kubek. Obiad powinien być ciepły i dostarczony w miejscu i dniu oraz o godzinie określonej przez Zamawiającego (o terminach Zamawiający poinformuje Wykonawcę minimum 3 dni przed rozpoczęciem zajęć).
PRZERWA KAWOWA
Przerwa kawowa (dostępna przez cały czas trwania warsztatów) powinna obejmować:
• herbatę (czarna oraz owocowa), pokrojoną cytrynę, kawę, mleko, cukier w saszetkach (min. 5 g) – bez ograniczeń na uczestnika,
• ciastka kruche bankietowe lub słone przekąski minimum 3 rodzaje (minimum 100 g/os.),
• produkt mleczny (np. jogurt, serek, deser) lub owoc sezonowy 1 szt./os,
• napoje zimne limitowane: sok min. 350 ml/os., woda mineralna min. 250 ml/os.
W ramach przerwy kawowej powinny zostać dostarczone: talerzyki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe, kubki jednorazowe, kubki styropianowe do gorących napojów oraz serwetki. Produkty mogą być dostarczone 2 dni wcześniej przed realizacją warsztatów na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Przerwa kawowa będzie serwowana na zasadzie szwedzkiego stołu – nie wymaga obsługi kelnerskiej.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55321000-6 usługi przygotowywania posiłków
554000000-4 usługi podawania napojów
55521200-0 usługi dowożenia posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. w dni wolne od nauki tj. : przerwy świąteczne, ferie zimowe soboty, niedziele, sporadycznie w inne dni, w których odbywa się nauka-popołudniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający wymaga w zakresie art. 29 ust. 3a zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia w liczbie co najmniej 3 osób:
- przygotowanie posiłków – 1 osoba
- wydawanie posiłków i napojów – 1 osoba
- dowożenie posiłków – 1 osoba
Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 3 osób.

Warunki zmiany umowy

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się ̨następującymi kryteriami i ich́
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Kryterium liczba punktów (waga)
1 cena 80%
2 doświadczenie 10%
3 zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 10%
suma 100%

1. Kryterium – Cena: 0%– 80%
Cena za usługę cateringową – 80 pkt
Liczba punktów, w ramach kryterium cena, zostanie przyznana wg następującej formuły:
K1 = (Cmin/ C) x 80

K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium Ceny
Cmin –najniższa cena brutto spośród ważnych ofert
C – cena brutto badanej oferty
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w kryterium „cena” wynosi 80 .

2. Kryterium – Doświadczenie: 0%– 10%
Weryfikacja na podstawie oświadczenia według wzoru załączonego do zapytania ofertowego. Wykazanie należycie zrealizowanej w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert:
1 (minimum 6 miesięcy) długofalowej usługi – umowy cateringowej – 5 pkt.
2 (minimum 6 miesięcy) długofalowych usług – umów cateringowych – 5 pkt.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w kryterium „doświadczenie” wynosi 10.
3. Kryterium – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (klauzula społeczna): 0%– 10% (maksymalnie możliwych do uzyskania 10,00 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:
Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna Wykonawcy punkty na podstawie oświadczenia zawartego w Załączniku nr 1 do ogłoszenia - formularzu oferty. Wykonawca otrzyma 10 punktów za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, minimum na czas realizacji przedmiotu zamówienia, do wykonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona minimum na ¼ etatu w przypadku umowy o pracę, a w przypadku umowy cywilnoprawnej wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej nie może być mniejsze niż minimalna stawka godzinowa określona zgodnie z Ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. u. z 2017 r., poz 847).
Liczba godzin pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodna z liczbą godzin przepracowanych przez pracownika zatrudnionego na umowę o prace (1/4 etatu)

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia:
- na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt.1), 5), 6) ustawy Pzp.
Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12)
Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1), 5),6) inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.
- pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiązania kapitałowe bądź powiązania osobowe.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Adres

Krakowska 25

42-439 Żarnowiec

śląskie , zawierciański

NIP

6371050018

Numer naboru

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PLANETA s.c.
K. Sobota, B. Kuler
ul. Żarnowiecka 45A
32-250 Charsznica
data złożenia oferty : 05.12.2018r.
cena oferty: 261 044,00zł
Liczba wyświetleń: 240