Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby spawalni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data publikacji: 23.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

12448

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście.
Ofertę należy składać w siedzibie:
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, woj. śląskie, sekretariat szkoły do dnia 10 grudnia 2018r. do godz. 10

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zsckr.projektefs@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pustułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 644 90 80

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby spawalni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, w ramach projektu pn.” Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenia zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Żarnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie instalacji elektrycznej na potrzeby spawalni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe oraz przedmiar robót.

Kod CPV

45311200-2

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

termin zakończenia prac: do 20 grudnia 2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
posiadania aktualnych uprawnień SEP dozoru i eksploatacji

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena – 100%

Wykluczenia

Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie występują powiązania kapitałowe bądź powiązania osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Adres

Krakowska 25

42-439 Żarnowiec

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

32 644 90 80

Fax

32 647-34-00

NIP

6371050018

Numer naboru

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Elektroinstalacyjny
Andrzej Mędrecki
Śrubarnia, ul. Wiejska 9
42-440 Ogrodzieniec
cena oferty: 13 407,00 zł
data złożenia : 05.12.2018r.
Liczba wyświetleń: 176