Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: „Więcej umiejętności – więcej możliwości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 21.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-11-2018

Numer ogłoszenia

12234

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Łodzi, ul. Wojciecha Kilara 3/5 w pokoju nr 101 (sekretariat) nie później niż do dnia 29 listopada 2018r. do godz. 09:00 czasu lokalnego.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy sporządzić na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (przy użyciu nieścieralnych przyborów piszących). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Jędrzejczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 651 30 27 w. 33

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: ”Więcej umiejętności – więcej możliwości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie dwóch szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w następującym zakresie:
1) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej;
2) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C, zwiększających ich szanse na rynku pracy;
3) zorganizowania i przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 151 ze zm.);

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej;
2) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C, zwiększających ich szanse na rynku pracy;
3) zorganizowania i przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 151 ze zm.);

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu: ”Więcej umiejętności – więcej możliwości”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Realizacja usługi obejmuje przeprowadzenie dwóch szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w następującym zakresie:
1) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej;
2) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C, zwiększających ich szanse na rynku pracy;
3) zorganizowania i przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 151 ze zm.);

3. Charakterystyka szkolenia:
1) Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej:
- program szkolenia i zakres zgodny z zakresem programowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 151 ze zm.);
- zajęcia prowadzone będą poza godzinami zajęć szkolnych (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych) i/lub w systemie weekendowym – w dniach i godzinach wynikających ze Szczegółowego harmonogramu szkoleń;
- Zamawiający dopuszcza prowadzenie zajęć teoretycznych na platformie internetowej
z zastrzeżeniem, że muszą się odbywać w salach dydaktycznych Zamawiającego.
2) Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C, zwiększających ich szanse na rynku pracy:
- Program szkolenia musi być zgodny z zakresem programowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1885 ze zm.);
- zajęcia prowadzone będą poza godzinami zajęć szkolnych (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych) i/lub w systemie weekendowym – w dniach i godzinach wynikających ze Szczegółowego harmonogramu szkolenia.
3) Zorganizowanie i przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 151 ze zm.):
- Wykonawca po zakończeniu zajęć w poszczególnej edycji szkolenia jest zobowiązany zorganizować i przeprowadzić testy kwalifikacyjne przed komisją powołaną przez wojewodę.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie 6 testów egzaminacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, tj. 2 testów dla jednej grupy w każdej edycji.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Edycja I Grudzień 2018 r. – Kwiecień 2019 r.
Edycja II Marzec 2019 r. – Wrzesień 2019 r.
Edycja III Wrzesień 2019 r. – Kwiecień 2020 r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń opisany jest w załączniku - Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarty jest w załączniku - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne_prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeśli Wykonawca posiada:
a) aktualny wpis do prowadzonego przez właściwego wojewodę Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39 g ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.),
b) aktualny wpis do prowadzonego przez właściwego starostę Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. 2017r. poz. 978 ze zm.);

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeśli dysponuje zespołem instruktorów, w skład którego wchodzą:
a) min. 2 instruktorów (Kwalifikacja wstępna - praktyczna nauka jazdy), posiadających uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. C, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo
o ruchu drogowym, a każdy z nich:
- posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń na prawo jazdy kat. C,
- przeprowadził szkolenia na prawo jazdy kat. C w okresie 3 lat przed terminem składania ofert w liczbie min. 100 godzin;
b) min. 2 instruktorów (Prawo jazdy kat C - zajęcia teoretyczne, praktyczna nauka jazdy) posiadających uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. C, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, a każdy z nich:
- posiada min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie szkoleń na prawo jazdy kat. C,
- przeprowadził szkolenia na prawo jazdy kat. C w okresie 3 lat przed terminem składania ofert
w liczbie min. 100 godzin.
(jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję, o ile spełnia jednocześnie wymagane warunki ustalone odpowiednio dla poszczególnych funkcji).
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczenia z postępowania, będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału, określone w pkt. 3 i nie podlega wykluczeniu
z niniejszego postępowania, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenia i dokumenty.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. W przypadku określonym w pkt 5 zamawiający dokona oceny, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 2 na podstawie oświadczeń
i dokumentów.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. w konsorcjum) są zobowiązani do łącznego spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 3, w zależności od warunków udziału w postępowaniu - zamawiający będzie brał pod uwagę łączne kompetencje
lub uprawnienia, łączna sytuację ekonomiczną i finansową oraz łączne zdolności techniczne lub zawodowe wykonawców (łączny potencjał techniczny, kadrowy wykonawców, łączne kwalifikacje i doświadczenie).
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeśli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą min. 100 000 zł;

Warunki zmiany umowy

Cena jednostkowa za zorganizowanie i przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych może ulec zmianie, § 4 ust. 1 pkt c) jedynie wskutek zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 151 ze zm.).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Składana oferta powinna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu,
- oświadczenia i dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
- pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) - jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty i załączników do oferty nie wynika bezpośrednio z wpisów dokonanych we właściwych rejestrach oraz w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty w imieniu właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), mocodawcy (wykonawcy) podpisuje inna osoba. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
- dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
- oświadczenie o zamiarze powierzenia części zamówienia podwykonawcom (zawarte na druku formularza ofertowego) - w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Brak wskazania części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcom) skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowiące nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego, zostaną udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług (po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego), w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba udzielenia takiego zamówienia oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie to zostanie udzielone w ramach odrębnej umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej
1. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia, określony w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu oraz
w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Wykonawca dokona obliczenia ceny ofertowej, w układzie pozycji określonych w formularzu ofertowym - wzór). Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie elementy i dokonać wyceny wszystkich pozycji zawartych we wzorze formularza ofertowego. Brak wyceny jakiegokolwiek elementu, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
3. Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów związanych z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem.
4. Cena ofertowa powinna być wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie.
5. Zasady rozliczenia zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zawarty jest w załączniku - Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne_prawo jazdy kat. C i Kwalifikacja wstępna

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia wykonawcy:
1) art. 24 ust. 1 punkty 12-23 oraz art. 24 ust. 5 punkty 1-8 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zapisów art. 24 ust. 8-10 oraz 12 ustawy Pzp;
2) Rozdział 6.5.2 pkt 3 dokumentu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.”.
Zgodnie z wytycznymi zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi

Adres

Wojciecha Kilara 3/5

91-335 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

42 651 24 62

Fax

42 651 54 96

NIP

7262420600

Numer naboru

RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu:
Łódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców i Diagnostów Rafał Kądziela; 91-765 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2.
Data złożenia oferty: 29.11.2018 r.
Cena za wykonanie usługi: 240 258,00 zł.
Liczba wyświetleń: 194