Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i wykonanie zautomatyzowanej linii do produkcji płyt kompozytowych tekstylno-polimerowych

Data publikacji: 19.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

12075

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 24.12.2018 zmieniono treść ogłoszenia. W celu ułatwienia możliwości złożenia ofert:
- poszerzono katalog możliwych zabezpieczeń należytego wykonania kontraktu;
- wprowadzono możliwość negocjacji umowy w zakresie wysokości kar umownych.
Okres składania ofert wydłużono do 7 stycznia 2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przekazana w terminie składania ofert
a) w formie papierowej, podpisanej i opieczętowanej listem poleconym lub kurierem lub osobiście na adres 3R Recycling sp. z o.o. S.K. ul. Partyzancka 11, 21-020 Milejów
lub
b) w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty pocztą elektroniczną na adres: s.bebenek@3r-recycling.pl z tytułem maila „oferta dotycząca zapytania ofertowego z dnia 19.11.2018”
2. Oferta powinna
• zawierać informację jaki podmiot będzie stroną umowy
• być opatrzona pieczęcią firmową,
• zawierać datę jej sporządzenia,
• zawierać adres Wykonawcy,
• zawierać Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a które stanowi załącznik do niniejszego Zapytania,
• zawierać wypełniony Formularz ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego Zapytania,
• zawierać szczegółową koncepcję linii do produkcji płyty kompozytowej tekstylno-polimerowej wraz ze specyfikacją urządzeń oraz ich parametrami technicznymi
• zawierać pozostałe dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym
• zostać przygotowana w języku polskim,
• zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym,
• być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Wykonawcy.
• zawierać aktualny wyciąg z bazy CEIDG lub KRS
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4. Oferta powinna być ważna przez 2 miesiące od momentu złożenia Oferty. Oferty nieopatrzone datą ważności traktuje się, jako oferty ważne przez 2 miesiące od momentu wpływu oferty, jako odpowiedź na Zapytanie ofertowe.
5. Oferta powinna być wyrażona w walucie „polski złoty”
6. Oferta powinna obejmować wszystkie warunki na jakich Oferent chce realizować zamówienie w tym m.in. warunki dotyczące płatności, gwarancji, harmonogramu prac (zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji warunków dotyczących płatności i harmonogramu)
7. W przypadku złożenia oferty niezgodnie z powyższymi wymaganiami lub po upływie terminu składania ofert lub oferty niekompletnej w szczególności niezawierającej wymaganych informacji , oświadczeń lub dokumentów za wyjątkiem braku podania ważności oferty zgodnie z zapisem pkt. 4 niniejszego zapytania Zamawiający ofertę odrzuci jako ofertę niezgodną z treścią zapytania ofertowego.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
9. W przypadku wątpliwości związanych z merytoryczną zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. Nie zostanie wezwany do uzupełnień Oferent. który złoży ofertę niekompletną i nie poprawną pod względem formalnym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.bebenek@3r-recycling.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Bębenek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605249963

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zautomatyzowanej linii do produkcji płyt kompozytowych tekstylno-polimerowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łęczyński Miejscowość: Milejów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy zautomatyzowanej linii do produkcji płyt kompozytowych tekstylno-polimerowych w ramach projektu na realizację którego Zamawiający otrzymał decyzję o finansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na Innowacje technologiczne”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostawa i uruchomienie zautomatyzowanej linii do produkcji płyt kompozytowych tekstylno-polimerowych. Linia powinna uwzględniać założenia technologiczne opracowane przez Zamawiającego. Przede wszystkim powinna realizować wszystkie poniższe funkcjonalności.
a) magazynowanie gotowych frakcji surowców w silosach (materiał tekstylny, materiał PE/PP oraz pyły) zapewniających ciągłą produkcję, tj. materiał tekstylny - 880kg/h, materiał PE/PP – 590kg/h)
b) transport ze strefy rozdrabniania surowców do strefy magazynowania
c) pobieranie z silosów i zasobników odpowiednich surowców i modyfikatorów oraz dostarczanie ich do mieszalnika
d) dozowanie do mieszalnika w odpowiednich proporcjach wagowych
e) suszenie na etapie transportowania do formy - podgrzewanie wstępne
f) formowania płyt wg poniższych parametrów:
• zakres grubości płyty: 10-60mm
• szerokość płyty: 2100mm
• długość płyty: 300-3000mm
• prędkość minimalna produkcji dla grubości 21mm: 300mm/min
• gęstość płyty: 1050-1200kg/m3
• opcje budowy tubularnej od grubości 21mm
• zakres temperatur procesu wytłaczania 120-245°C
• regulowane ciśnienie procesu wytłaczania od 20 do 40 MPa
g) nakładanie mikrowarstwy HDPE
h) stabilizacja wymiarów
i) nakładanie warstwy ozdobnej (opcjonalnie)
• metodą napylania i
• metodą oblewania
j) obróbka jakościowa
k) konfekcjonowanie (cięcie, obróbka krawędzi, nadruk oznaczeń, transport do silosa buforowego materiału odpadowego)
l) posiadać oprogramowanie do sterowania nadrzędnego i zdalnej diagnostyki serwisowej
m) linia przystosowana do pracy w trybie ciągłym 3 zmianowym (przestój techniczny/serwisowy 1dzień w tygodniu)
2. Opracowana technologia w oparciu o która wykonana ma być linia stanowi tajemnice handlową Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający umożliwi Oferentom możliwość zapoznania się z założeniami technologicznymi dotyczącymi przedmiotowej linii. Oferent będzie się mógł zapoznać z założeniami w miejscu przyszłej instalacji linii technologicznej Zamawiającego (ul. Partyzancka 11, 21-020 Milejów) w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze, w okresie trwania postępowania ofertowego. W celu ustalenia terminu w jakim Oferent chce się zapoznać z założeniami technologicznymi Oferent powinien się skontaktować z osobą odpowiedzialną za kontakt tj. Sylwią Bębenek.
3. Zamówienie obejmuje opracowanie, dostawę, montaż i uruchomienie linii oraz szkolenia personelu i serwis oraz gwarancję.
4. Wszystkie elementy linii muszą być fabrycznie nowe.
5. Linia musi uwzględniać warunki techniczne i konstrukcyjne budynku, w którym zlokalizowana będzie produkcja. Wyciąg z dokumentacji technicznej budynku stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
6. Linia musi spełniać obowiązujące normy i wymogi przepisów w zakresie środowiskowym, PPOŻ i BHP. Przed uruchomieniem linii i jej końcowym odbiorem technicznym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich wymaganych prawem zezwoleń i atestów.
7. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w ramach dostawy instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej urządzenia w języku polskim. W przypadku posiadania dokumentacji w innym języku, zapewnia odpowiednie ich tłumaczenie na język polski.
8. Wymagany okres gwarancji dotyczący całości linii i wszystkich jej podzespołów- minimum 24 miesiące od protokolarnego odbioru linii
9. Wymagany maksymalny czas reakcji serwisowej, nie dłuższy niż 48h.

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do 30.06.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, posiadający wszelkie uprawnienia, które pozwalają mu na zrealizowanie przedmiotu Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji prac objętych przedmiotem Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy wraz z referencjami od trzech kontrahentów którym wykonawca dostarczył linie technologiczne (bez względu na branżę) o wartości minimum 800 tys. PLN każda.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zasobami kadrowymi, niezbędnymi do realizacji przedmiotu Zapytania Ofertowego. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia oraz że nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2,5 mln złotych, ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych oraz gwarancji należytego wykonania kontraktu na kwotę wynikającą z zawartej umowy. W stosunku do gwarancji należytego wykonania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość polis częściowych odrębnych dla każdego etapu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2,5 mln złotych, ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (jeśli polisa OC ich nie obejmuje) oraz jedno z poniższych zabezpieczeń:
• gwarancję należytego wykonania kontraktu na kwotę wynikającą z zawartej umowy w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości umowy w formie ubezpieczenia. W stosunku do gwarancji należytego wykonania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość polis częściowych odrębnych dla każdego etapu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
• gwarancję bankową na kwotę wynikającą z zawartej umowy w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości umowy.
• poddanie się egzekucji na kwotę równowartości 10% wartości umowy w formie aktu notarialnego
• zabezpieczenie w formie środków zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie nie mniejszej niż 10% wartości umowy
• inne zabezpieczenia rzeczowo-majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 10% wartości umowy, np. hipoteka.
2. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem Oferty.
3. Oferta zwycięska zostanie wybrana niezwłocznie po upływie terminu oceny ofert. Sam wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-prawnego. Oferent, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą na warunkach określonych w ofercie.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert lub unieważni postępowanie i przeprowadzi ponowną procedurę wyboru.
5. Złożenie Oferty oznacza akceptację przez Oferenta wszystkich warunków niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 3 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres s.bebenek@3r-recycling.pl Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań dotyczących przedstawionej koncepcji linii technologicznej. Ewentualne pytania będą zadawane w okresie trwania postępowania ofertowego i 5 dni po jego zakończeniu, drogą mailową na wskazany w ofercie adres.
8. Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania warunków dotyczących ceny, płatności i harmonogramu realizacji projektu bez możliwości negocjowania terminu ostatecznego realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość negocjacji umowy w zakresie wysokości kar umownych z potencjalnymi Oferentami.
• Decyzję o ewentualnym podjęciu negocjacji podejmie Zamawiający w ciągu 5 dni po zakończeniu terminu na składanie ofert
• Do negocjacji zaproszeni zostaną maksymalnie trzej Oferenci, którzy otrzymali największą punktację w ramach kryteriów określonych w zapytaniu
• Negocjacje prowadzone będą w okresie do 14 dni po zakończeniu terminu na składanie ofert
• Po zakończeniu negocjacji sporządzony zostanie protokół z negocjacji a uczestnicy negocjacji zostaną poinformowani o jej wyniku
9. Zamawiający zastrzega możliwość anulowania niniejszego postępowania (zapytania) na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do Umowy z Wykonawcą po jej zawarciu, w następujących przypadkach:

a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) zmian w zakresie lub sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
c) zmian istotnych dla zlecenia regulacji prawnych;
d) konieczności wykonania prac dodatkowych, wpływających na termin wykonania prac objętych umową podstawową;
e) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy.
Zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
Niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione w pkt a)-e) skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Formularz ofertowy – wg wzoru zamieszczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym
• Oświadczenie oferenta dotyczące warunków udziału w postępowaniu
• Oświadczenie oferenta dotyczące braku powiązań
• Listę referencyjną – wg wzoru zamieszczonego w zapytaniu ofertowym
• Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego
• Koncepcja zautomatyzowanej linii do produkcji płyt kompozytowych tekstylno-polimerowych
• Wypis z KRS lub CEIDG

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz na podstawie dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia, prezentującej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości parametry i funkcjonalności wymagane przez zamawiającego, co umożliwi ocenę spełnienia wymogu. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana przez zamawiającego metodą spełnia/nie spełnia.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty oraz przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niespełnienie wymagań odnośnie wymogów.
Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:

• Kryterium nr 1 - Łączna cena netto oferty - waga kryterium 60%
• Kryterium nr 2 – Czas przezbrojenia - waga kryterium 10%
• Kryterium nr 3 - Czas reakcji serwisu - waga kryterium 10%
• Kryterium nr 4 - Gwarancja na instalację i jej elementy - waga kryterium 5%
• Kryterium nr 5 – Wydajność linii - waga kryterium 15%Kryterium 1: CENA NETTO (CN)
Waga: 60
Sposób oceny: Stosunek cenny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 60. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium 2: CZAS PRZEZBROJENIA/ZMIANA FORMATU (P)
Rozumiane jako całkowity czas potrzebny na przezbrojenie linii do produkcji innej grubości produkowanej płyty (H)
Waga: 10
Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 10, 5, 3, 1 lub 0 punktów, wg wskazanego w ofercie czasu przezbrojenia linii
• czas przezbrojenia mniejszy lub równy 8 h – 10 pkt.
• czas przezbrojenia większy niż 8 h oraz mniejszy lub równy 10h – 5 pkt.
• czas przezbrojenia większy niż 10 h oraz mniejszy lub równy 12h – 3 pkt.
• czas przezbrojenia większy niż 12 h oraz mniejszy lub równy 16h – 1 pkt.
• czas przezbrojenia większy niż 16 h – 0 pkt.

Kryterium 3: CZAS REAKCJI SERWISU OD ZGŁOSZENIA AWARII (RS)
Waga: 10
Sposób oceny:
Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 10, 5, 2, 1 lub 0 punktów, wg wskazanego w ofercie okresu reakcji serwisowej
• Czas reakcji serwisu mniejszy lub równy 6 h - 10 pkt.
• Czas reakcji serwisu większy niż 6 h oraz mniejszy lub równy 24 h - 5 pkt.
• Czas reakcji serwisu większy niż 24 h oraz mniejszy lub równy 36 h - 2 pkt.
• Czas reakcji serwisu większy niż 36 h oraz mniejszy NIZ 48 h - 1 pkt.
• Czas reakcji serwisu 48 h - 0 pkt.

Kryterium 4: GWARANCJA (G)
Gwarancja powinna obejmować całą linię i wszystkie jej podzespoły oraz aktualizacje oprogramowania do sterowania nadrzędnego i zdalnej diagnostyki serwisowa
Waga: 5
Sposób oceny:
Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 5, 3 lub 0 punktów, wg wskazanej w ofercie długości okresu gwarancji:
• Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy – 5 pkt.
• Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy – do 36 miesięcy - 3 pkt.
• Okres gwarancji 24 miesiące – 0 pkt.

Kryterium 4: WYDAJNOŚĆ LINII (WL)
Waga: 15
Sposób oceny: Stosunek największej oferowanej wydajności linii mierzonej w mm/min dla płyty o grubości 21mm do badanej wartości wydajności linii mierzonej w mm/min dla płyty o grubości 21mm mnożony przez 15. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
• P = CN + P + RS + G + WL

Łączna maksymalna liczba punków w ramach kryteriów wynosi 100.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów. Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej pierwsze najniższą cenę. Jeżeli cena jest taka sama w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę krótszy termin dostawy urządzenia.

Wykluczenia

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają z Firmą 3R Recycling sp. z o.o. spółka komandytowa w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

3R Recycling sp. z o.o. spółka komandytowa

Adres

Hugo Kołłątaja 5/2

20-006 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

605 249 963

Fax

-

NIP

7123300192

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N43/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrana została oferta firmy: KOMODUS Anna Śmiech ul. Księżycowa 2, 21-010 Łęczna
Ofertę złożono 7 stycznia 2019
W wyniku negocjacji wartość oferty ustalono na 5000000 zł netto
Liczba wyświetleń: 362