Strona główna
Logo unii europejskiej

„Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”

Data publikacji: 19.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2018

Numer ogłoszenia

12062

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający nie wymaga zaświadczenia o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Zmiana terminu składania ofert: oferty należy składać do 28.11.2018r. do godziny 12:00.
W załączonym OGŁOSZENIU zmieniono terminy niektórych kursów

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę przetargową należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście.
Ofertę należy składać w siedzibie:
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, woj. śląskie, sekretariat szkoły do dnia 27 listopada 2018r. do godz. 12

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zsckr.projektefs@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Pustułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 647-34-00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów oraz kursów zawodowych dla nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu w ramach realizacji projektu pt. Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Żarnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSCKR w Żarnowcu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów oraz kursów zawodowych dla nauczycieli w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu w ramach realizacji projektu pt. Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu.
 Kurs prawa jazdy kat C + kwalifikacja przyśpieszona
 Kurs spawania MIG ( spawanie pachwin i blach)
 Kurs spawania MAG ( spawanie pachwin i blach)
 Kurs spawania TIG ( spawanie pachwin i blach)
 Kurs spawania MMA, MIG, TIG, GAZ ( do wyboru trzy metody)
 Kurs obsługi wycinarki plazmowej
 Kurs operatora/programisty CNC – uczeń
 Kursu AutoCAD
 Kurs operatora wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
 Kurs na wózek jezdny ze zmiennym wysięgnikiem
 Kurs operatora koparko-ładowarki kat II
 Kurs operatora pilarki spalinowej
 Kurs operatora kombajnu zbożowego
 Kurs chemizacyjny + atest opryskiwacza
 Kurs księgowości z zastosowaniem oprogramowania do księgowania
 Kurs sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania
 Kurs komputerowy obsługi Pakietu MS Office
 Szkolenie Coaching w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych
 Szkolenie nawigacja satelitarna w rolnictwie
 Kurs inseminacji bydła i trzody chlewnej
 Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna i BHP w pracowniach zawodowych
 Szkolenie instruktorów nauki jazdy kategorii B i T
 Kurs operatora/programisty CNC – nauczyciel
 Szkolenie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w budowie maszyn rolniczych
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80510000 - 2 Usługi szkolenia specjalistycznego
80530000 - 8 Usługi szkolenia zawodowego
80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. w dni wolne od nauki tj. : przerwy świąteczne, ferie zimowe soboty, niedziele, sporadycznie w inne dni, w których odbywa się nauka popołudniu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga, aby szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach i doświadczeniu odpowiednim do zakresu obejmującego przedmiot zamówienia.
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy:

 Posiadają niezbędną wiedzę oraz 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych lub min. 150 zrealizowanych godzin szkoleniowych w realizacji podobnych szkoleń/kursów w tym w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie tego warunku tj.: wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat szkoleń, Załącznik nr 4 do ogłoszenia, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Do oferty należy złożyć stosowne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (referencje, itp.)
 Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz przedłożenie kserokopii wpisu do rejestru. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia –na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę Załącznika nr 4 do ogłoszenia
 Dysponują potencjałem organizacyjno - technicznym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
Instruktorzy/trenerzy delegowani do realizacji szkoleń posiadają minimum 2-letnie doświadczenie
w szkoleniach/kursach* z danej tematyki wskazanej w przedmiocie zamówienia oraz zrealizowali minimum 2 szkolenia w przedmiocie zamówienia - doświadczenie weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego Załącznika nr 4A do zapytania
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia –na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę Załącznika nr 4A do ogłoszenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
Ww. warunek musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wskazuje jego spełnienie. W przypadku Wykonawcy , który powołuje się na zasoby innych podmiotów ww. warunek musi być wykazany w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby.
Nie wskazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium : Cena - 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100,00 pkt)

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13)-23) oraz art. 24 ust. 5 pkt.1), ustawy Pzp.
Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12). Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1)
Wykonawca wykazuje brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
załącznik nr 2 do ogłoszenia

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Adres

Krakowska 25

42-439 Żarnowiec

śląskie , zawierciański

Numer telefonu

32 644 90 80

Fax

32 647-34-00

NIP

6371050018

Numer naboru

RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ: IV, V, VI, X, XI, XII
Konsorcjum MAD-MAG:
MARIMAR Maria Grudnik,
MD Trainings Maciej Denek
Osiedle Oświecenia 55/49, 31-636 Kraków
data złożenie oferty : 28.11.2018r.
cena oferty: 562 980,00 zł

CZĘŚĆ: I, II, III, VII, VIII, IX
Ośrodek Szkoleń Zawodowych
„DIAGNO-TEST” Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 72
Filia 32-305 Olkusz ul. Żeromskiego 1
data złożenie oferty : 28.11.2018r.
cena oferty: 684 651,00 zł
Liczba wyświetleń: 212