Strona główna
Logo unii europejskiej

Laser do rur z technologią cięcia Fiber

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2018

Numer ogłoszenia

11819

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 16.11.2018 r. z powodu pytań od potencjalnych dostawców został uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia, jednocześnie termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 18.12.2018 r. godz. 16.00.

Miejsce i sposób składania ofert

1) osobiście w siedzibie firmy: UNIDEZ sp. z o.o.
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 39-460 Nowa Dęba, ul.Jana Szypowskiego 1
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.blasiak@unidez.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Błasiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

728355278

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Laser do rur z technologią cięcia Fiber
Urządzenie o parametrach nie gorszych niż:
• Możliwość cięcia rur okrągłych i owalnych, profili kwadratowych i prostokątnych ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
• Cięcie rur i profili w zakresie od 12 mm do min. 150 mm
• Moc maszyny od 3 do 4 KW
• Automatyczny załadunek (2 podajniki – paczkowy i taśmowy)
• Automatyczny wyładunek,
• Urządzenie do kontroli skrętu i wyśrodkowania do rur kwadratowych i prostokątnych,
• Stacja odkładcza 6 m
• Czujnik spoiny spawalniczej
• Redukcja odpadu na końcu rury nie więcej niż 100 mm,
• Maszyna z głowicą umożliwiająca cięcie pod kątem 3D,
• Zestaw umożliwiający cięcie profili otwartych,
• Pochłaniacz pyłu,

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: tarnobrzeski Miejscowość: Nowa Dęba

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup lasera do rur z technologią cięcia Fiber

Przedmiot zamówienia

Laser do rur z technologią cięcia Fiber
Urządzenie o parametrach nie gorszych niż:
• Możliwość cięcia rur okrągłych i owalnych, profili kwadratowych i prostokątnych ze stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi.
• Cięcie rur i profili w zakresie od 12 mm do min. 150 mm
• Moc maszyny od 3 do 4 KW
• Automatyczny załadunek (2 podajniki – paczkowy i taśmowy)
• Automatyczny wyładunek,
• Urządzenie do kontroli skrętu i wyśrodkowania do rur kwadratowych i prostokątnych,
• Stacja odkładcza 6 m
• Czujnik spoiny spawalniczej
• Redukcja odpadu na końcu rury nie więcej niż 100 mm,
• Maszyna z głowicą umożliwiająca cięcie pod kątem 3D,
• Zestaw umożliwiający cięcie profili otwartych,
• Pochłaniacz pyłu,

Kod CPV

38636110-6

Nazwa kodu CPV

Lasery przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie się dostawę oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia): do 15 luty 2019r. godz. 16.00.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Jeżeli oferta zostanie przygotowana w języku innym niż polski, oferent/dostawca winien przedłożyć tłumaczenie dokumentu na język polski. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego (w tym możliwość zmiany maksymalnego terminu realizacji zamówienia, zmiana terminu płatności), w następujących przypadkach:
1) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
4) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
I. Złożenie oferty na formularzu ofertowym — załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
II. Złożenie specyfikacji przedmiotu zamówienia, pozwalającej ocenić parametry techniczne.
III. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
1. Wykonawca oświadcza, że podpisze umowę warunkową po dokonaniu wyboru oferenta w wyniku przeprowadzonej procedury ofertowej gdy jego oferta zostanie w wybrana.
2. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 — 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
3. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
Waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto (podana w PLN lub walucie obcej*) 90% 90
b) Gwarancja na maszynę 10% 10
* w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN(podana w PLN lub walucie obcej*) będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
x 100 x Cr
C min — cena minimalna w zbiorze
C r — cena oferty rozpatrywanej
A n — liczba punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium Gwarancja na maszynę będą przyznawane wg następującej formuły:
Gwarancja poniżej 12 miesięcy —0 pkt.
Gwarancja od 12 miesięcy włącznie do 23 miesięcy włącznie — 5 pkt.
Gwarancja powyżej 23 miesięcy — 10 pkt.

Punkty z oceny kryterium a) — b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 2020, Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne.
W przypadku, gdy rozpatrywane oferty otrzymają taką samą liczbę punktów (jako sumę punktów ze wszystkich kryteriów), zastosowanie będzie miało kryterium rozstrzygające. Wybrana zostanie oferta korzystniejsza pod względem oddziaływania na środowisko i klimat, tj. mniejsze zużycie energii.

Zamawiający upubliczni wynik postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawione w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Unidez sp. z o.o.

Adres

Jana Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

podkarpackie , tarnobrzeski

Numer telefonu

48158481120

Fax

48158462618

NIP

9372458504

Numer naboru

POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: ADIGE S.P.A
Adres: Via per Barco 11, 38056 Levico Terme (TN), Italy
NIP: 01429670225
17.12.2018r. godz. 9:45 – e-mail,
oraz jej uzupełnienie 17.12.2018r. o godz. 12:26.-e-mail
Cena: 700 000 euro * 4,2853= 2,999,710 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 645