Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu definiującego na nowo sposób przeprowadzania wizyt przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży dla firmy Zespół Sprzedażowy Sp. z o.o

Data publikacji: 14.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11730

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie skanów na adres mailowy korszon@sales-team.pl
1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 21.11.2018r. do godz. 23:59 poprzez przesłanie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: korszon@sales-team.pl
2) Otwarcie ofert nastąpi o godz. 9:00 dnia 22.11.2018r. w siedzibie Zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5) W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

korszon@sales-team.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Korszon

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu definiującego na nowo sposób przeprowadzania wizyt przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży budującego relacje pomiędzy stronami a także automatyzującego i przyspieszającego wymianę informacji, która odbywa się w sposób analogowy. Zlecającym usługę jest firma Zespół Sprzedażowy sp. z o.o. . Usługa będzie polegała w szczególności na:
1) Zbadaniu możliwości przeprowadzania wizyt zdalnych przez przedstawicieli handlowych
2) Zbadaniu możliwości i gotowości odbywania wizyt zdalnych przez pracowników sklepów
3) Zbadanie potencjalnych czynników motywujących pracowników sklepów do odbywania wizyt zdalnych
4) Zaprojektowanie i zaprogramowanie systemów informatycznych niezbędnych do realizacji wizyt zdalnych oraz do zachęcania pracowników sklepów do przeprowadzania ich

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. "Opracowanie innowacyjnego systemu definiującego na nowo sposób przeprowadzania wizyt przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży" w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zamawiający poszukuje jednostki badawczej, która podejmie się stworzenia innowacyjnego systemu definiującego na nowo sposób przeprowadzania wizyt przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży dla firmy Zespół Sprzedażowy Sp. z o.o. zgodnie z zakresem opisanym w sekcji "Przedmiot zamówienia"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnego systemu definiującego na nowo sposób przeprowadzania wizyt przedstawicieli handlowych w punktach sprzedaży budującego relacje pomiędzy stronami a także automatyzującego i przyspieszającego wymianę informacji, która odbywa się w sposób analogowy. Aktualna wiedza pracowników dot. użycia oprogramowania oraz sprzętu mobilnego (smartfony, tablety) oraz warunków technicznych oraz dostępnej technologii i możliwości sprawnego przesyłu danych na duże odległości pozwala na wdrożenie systemu optymalizującego pracę zarówno przedstawicieli handlowych, pracowników sklepów ale także centrali producenta, która pozyskuje dokładne dane dot. ekspozycji towaru czy aktualnych promocji.
Zbudowane narzędzie będzie platformą posiadającą centralną bazę danych, do której będą wysyłane informacje zbierane lokalnie w punktach oraz aplikacja preinstalowana przez osoby znajdujące się na terenie placówki, wykonujące konkretne zadanie zlecone przez jednostkę nadzorującą.
Realizacja projektu przez jednostkę naukową musi obejmować włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia wyrobu będącego rezultatem projektu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia powinna się zamknąć w okresie maksymalnie 18 miesięcy. Planowane rozpoczęcie prac to drugi kwartał 2019 roku.

Zadanie 1: Zbadanie możliwości przeprowadzania wizyt zdalnych przez przedstawicieli handlowych

Opis działań (poszczególne podzadania)
1. Analiza obecnych możliwości technicznych i infrastrukturalnych
2. Identyfikacja zadań przedstawicieli handlowych możliwych do wykonania za pośrednictwem pracowników sklepów
3. Analiza potrzeb przedstawicieli handlowych w zakresie przeprowadzania wizyt zdalnych
4. Opracowanie zakresu funkcjonalnego i technologicznego niezbędnego do przeprowadzania wizyt zdalnych po stronie przedstawicieli

Zadanie 2: Zbadanie możliwości i gotowości odbywania wizyt zdalnych przez pracowników sklepów

Opis działań (poszczególne podzadania)
1. Analiza obecnych warunków technicznych i infrastrukturalnych w grupie docelowej
2. Zbadanie gotowości pracowników sklepów do odbywania wizyt zdalnych
3. Analiza potrzeb i oczekiwań pracowników sklepów w zakresie przeprowadzania wizyt zdalnych
4. Opracowanie zakresu funkcjonalnego i technologicznego niezbędnego do przeprowadzania wizyt zdalnych po stronie pracowników sklepów

Zadanie 3: Zbadanie potencjalnych czynników motywujących pracowników sklepów do odbywania wizyt zdalnych

Opis działań (poszczególne podzadania)
1. Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z pracownikami sklepów
2. Zbadanie możliwości technicznych i infrastrukturalnych
3. Opracowanie zakresu funkcjonalnego i technologicznego niezbędnego do zachęcenia pracowników sklepów

Zadanie 4: Zaprojektowanie i zaprogramowanie systemów informatycznych niezbędnych do realizacji wizyt zdalnych oraz do zachęcania pracowników sklepów do przeprowadzania ich

Opis działań (poszczególne podzadania)
1. Zaprojektowanie architektury informacji, struktury stron i aplikacji oraz ścieżek użytkowników
2. Zaprojektowanie makiet poszczególnych ekranów
3. Zaprojektowanie strony wizualnej
4. Programowanie
5. Testy z użytkownikami

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
Kryterium nr 1
Cena. Waga kryterium 70%. Maksymalnie do uzyskania jest 70 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 70. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ x 70 pkt.
Cena netto w rozpatrywanej ofercie

Kryterium nr 2
Czas realizacji usługi. Waga kryterium 30%. Maksymalnie do uzyskania jest 30 pkt. Sposób wyliczenia punktów:

Najkrótszy czas wykonania usługi spośród badanych ofert
Wynik = ------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
Czas wykonania usługi badanej oferty

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów

Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję przetargową, w skład której wchodzić będą pracownicy Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Zespół Sprzedażowy sp. z o.o.

Adres

Genewska 6

03-963 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5213177305

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KOZMINSKI BUSINESS HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 21.11.2018r.
Cena: 396 450,00zł netto + 91 183,5 zł VAT 23%
Łączna wartość: 487 633,50 zł brutto
Liczba wyświetleń: 134