Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa form elementów do nauki jazdy na nartach

Data publikacji: 16.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2018

Numer ogłoszenia

11696

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób i miejsce składania ofert:
- osobiście, pocztą lub kurierem: ul. Wilcza 2, 58-540 Karpacz
- mailem na adres: : tom.stanek@gmx.de

Brane będą pod uwagę jedynie oferty do których dołączone zostaną oświadczenia o braku powiązań - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Dopuszcza się składanie ofert zawierających cenę łączną za wszystkie elementy zamówienia.

Oferowana cena powinna zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, montaż ,itp.).

Ceny należy podawać w PLN lub EUR w rozbiciu na: brutto, netto, VAT (kwota oraz stawka podatku). W przypadku ceny w EUR na etapie porównania ofert kwota przeliczona zostanie na PLN wg kursu sprzedaży NBP EUR/PLN z dnia poprzedzającego wystawienie oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tom.stanek@gmx.de

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Stanek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

783959868

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje dostawę form elementów do nauki jazdy na nartach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: jeleniogórski Miejscowość: Karpacz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy form elementów do nauki jazdy na nartach

Przedmiot zamówienia

Wymagane elementy:
1. Element "skocznia" - konstrukcja, stworzenie modelu i formy. Materiał: tworzywo sztuczne 5mm, powłoka: maty igielitowe. Rzut dołączono jako załącznik nr 3
2. Element "pagórek" - konstrukcja, stworzenie modelu i form. Materiał: tworzywo sztuczne 5mm, powłoka: maty igielitowe. Rzut dołączono jako załącznik nr 3
3. Element "wiraż" - konstrukcja, stworzenie modelu i formy. Materiał: tworzywo sztuczne 5mm, powłoka: maty igielitowe. Rzut dołączono jako załącznik nr 3
4. Element toru „skocznia“- z 5mm kompozytu o chropowatej powierzchni, biały, kombinowany modułowo lub jako pojedynczy element. Waga max 45kg, dł.=2,50m; szer.=2,50m; wys.=70cm
5. Element toru „skocznia“ - z 5mm kompozytu o chropowatej powierzchni, biały, kombinowany modułowo lub jako pojedynczy element. Waga max 50kg dł.=2,50m; szer.=2,50m; wys.=70cm
6. Element toru „wiraż“ - o chropowatej powierzchni, biały, kombinowany modułowo. Waga max 45 kg, dł.=2,50m; szer.=2,50m; wys.=70cm, promień 4,0m

Kod CPV

44210000-5

Nazwa kodu CPV

Konstrukcje i części konstrukcji

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac do 31.01.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Zagwarantują wykonanie opisanych w niniejszym zapytaniu dostaw.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie oświadczenia oferenta.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie dostaw (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp.,
c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,
d) opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i uzgodnień, uzasadnionych opóźnień procesu budowlanego w obiekcie,
e) zmiana finansowania związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
f) wystąpienie szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

2. Zmiana zakresu:
a) ograniczenia zakresu dostaw wynikające z braku środków finansowych,
b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

4. Inne:
a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
b) zmiany w dokumentacji projektowej,
c) zmiany osób reprezentujących strony,
d) oczywiste omyłki pisarskie,
e) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
f) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy.

5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

6. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

7. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto (w pln) - 90%
2. Gwarancja (w miesiącach) - 10%

Ad. 1Punkty kryterium 1 zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru:
(wartość oferty najkorzystniejszej/ wartość oferty badanej) x W x 100

Ceny należy podawać w PLN lub EUR w rozbiciu na: brutto, netto, VAT (kwota oraz stawka podatku). W przypadku ceny w EUR na etapie porównania ofert kwota przeliczona zostanie na PLN wg kursu sprzedaży NBP EUR/PLN z dnia poprzedzającego wystawienie oferty.

Ad. 2 Punkty kryterium 2 zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru:
(wartość oferty badanej/ wartość oferty najkorzystniejszej) x W x 100

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SKIVEGAS Tomasz Stanek

Adres

Wilcza 2

58-540 Karpacz

dolnośląskie , jeleniogórski

Numer telefonu

783959868

NIP

6112476515

Numer naboru

RPDS.01.05.01-IP.01-02-303/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fa. Hans Rinn e.K., Strasse des Friedens 74, D 98704 Wümbach/ Ilmenau
Data wpłynięcia: 17.12.2018
Cena: 92780,00 pln netto
Liczba wyświetleń: 178