Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i wykonanie prototypu oprogramowania wykorzystującego techniki uczenia maszynowego, automatyzującego i optymalizującego procedury zamawiania i kolejkowania zleceń, zintegrowanego ze skalowalną linią produkcyjną

Data publikacji: 13.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

11683

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać w formie skanu na adres mailowy: l.kaczmarczyk@3dphoenix.pl lub w formie papierowej na adres ul. Powstańców Śląskich 124/paw. 2, 01-466 Warszawa, do dnia 20.11.2018 r. do godz. 23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.kaczmarczyk@3dphoenix.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Kaczmarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 509 231 425

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu oprogramowania wykorzystującego techniki uczenia maszynowego, automatyzującego i optymalizującego procedury zamawiania i kolejkowania zleceń, zintegrowanego ze skalowalną linią produkcyjną, które zapewni Zamawiającemu możliwość zarządzania procesem produkcji druku 3D z minimalnym udziałem osób.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania usług przedstawionych w ramach niniejszego zapytania ofertowego, które realizowane będą w ramach projektu dotyczącego Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na realizację następujących prac:
1) Analiza procesów związanych z zamawianiem i realizacji zlecenia wydruku.
i) Analiza aktualnej oraz planowanej oferty druku 3D w celu znalezienia czynników wpływających na proces wyboru maszyn (np czas zakończenia trwającego wydruku, czas stygnięcia, konieczność przezbrojenia maszyny) oraz materiałów (koszt materiału, jakość zamówionego wydruku) do realizacji wydruku 3D.
ii) Analiza specyfikacji drukarek i skanerów 3D - zbadanie możliwości integracji urządzeń w infrastrukturze IoT oraz przepustowości.
iii) Analiza narzędzi do zarządzania infrastrukturą IoT oraz linią produkcyjną.

2) Opracowanie systemu zarządzania produkcją druku 3D
i) Identyfikacja źródeł danych dotyczących produkcji druków 3D, wpływających na czas, koszt oraz jakość wykonania usługi.
ii) Opracowanie skalowalnej infrastruktury linii produkcyjnej druku 3D.
iii) Opracowanie systemu sztucznej inteligencji do automatycznego zarządzania produkcją druku 3D tj optymalizującego bieżącą produkcję uwzględniając dane historyczne
iv) Opracowanie kluczowych czynników (KPI) oceniających jakość wyników działania algorytmów oraz doskonalenie algorytmów automatycznego zarządzania produkcją.

3) Opracowanie wspierającego monitorowanie zamówień i linii produkcyjnej
i) Opracowanie modułu monitorującego zamówienia w systemie ERP.
ii) Opracowanie modułu do monitorowania i zarządzania linią produkcyjną.

4) Stworzenie prototypu infrastruktury sprzętowej oraz architektury programistycznej uwzględniającej wyniki wcześniej opracowanych rozwiązań.
i) Projekt infrastruktury linii produkcyjnej drukarni 3D
ii) Architektura oraz zaprogramowanie systemu automatycznego przydzielania i kolejkowania zleceń do maszyn.
iii) Architektura oraz zaprogramowanie systemu zarządzania linią produkcyjną drukarni 3D.
iv) Opracowanie architektury integracji systemu zarządzania linią produkcyjną z systemem ERP.

5) Wykonanie prac programistycznych wraz z testami z wykorzystaniem użytkowników końcowych.
i) Testy integracji w systemie ERP oraz sklepie 3D Phoenix związanych z systemem realizacji zlecenia druku 3D.
ii) Testy z użytkownikami końcowymi (pracownicy 3D Phoenix, klienci 3D Phoenix).
iii) Wprowadzenie niezbędnych poprawek.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w § 3 pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze Wykonawcy stosowane będzie następujące kryterium oceny ofert:
a. Cena ofertowa tj. cena netto za całość przedmiotu zamówienia
Liczba punktów w ramach kryterium będzie liczona według wzoru:
P=(Cn/Co) x 100 pkt
Wyjaśnienie:
P – liczba punktów ocenianej oferty w ramach kryterium
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej
2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

3D PHOENIX ŁUKASZ KACZMARCZYK

Adres

ul. Powstańców Śląskich 124/paw 2.

01-466 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 509 231 425

NIP

1181989729

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 247