Strona główna
Logo unii europejskiej

STWORZENIE ALGORYTMU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI PEŁNIĄCEGO ROLĘ WIRTUALNEGO NAUCZYCIELA SZACHOWEGO.

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2018

Numer ogłoszenia

11597

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert
do 18 listopada 2018 roku
Na adres: kontakt@brilliancy.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@brilliancy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Galej

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

884 080 800

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup prac rozwojowych polegających na stworzeniu algorytmu sztucznej inteligencji, pełniącego rolę wirtualnego nauczyciela szachowego umożliwiającego samodzielną naukę gry w szachy.
Wyłonienie Wykonawcy - instytucji dysponującej zespołem specjalistów w zakresie algorytmów, sztucznej inteligencji, transformacji danych, machine learning lub implementacji systemów informatycznych niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie algorytmu umożliwiającego samodzielną naukę szachów, generowane przez algorytm sztucznej inteligencji treści powinny uwzględniać postępy ucznia i dostosowywać do nich poziom zadań.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup prac rozwojowych polegających na stworzeniu algorytmu sztucznej inteligencji, pełniącego rolę wirtualnego nauczyciela szachowego umożliwiającego samodzielną naukę gry w szachy.
Wyłonienie Wykonawcy - instytucji dysponującej zespołem specjalistów w zakresie algorytmów, sztucznej inteligencji, transformacji danych, machine learning lub implementacji systemów informatycznych niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I. Przygotowanie zadań szachowych przez osoby posiadające niezbędne kompetencje, wiedzę i doświadczenie w realizacji tożsamych usług – zakres minimum 10 tys. zadań na różnym poziomie trudności.
Część II. Przeprowadzenie testów na grupach szachistów (wymagana współpraca z klubem/ośrodkiem szachowym funkcjonującym na rynku i prowadzącym działalność edukacyjną powyżej 3 lat) – zaangażowanie minimum 100 szachistów, w co najmniej 5 grupach zróżnicowanych pod względem poziomu gry.
Część III. Stworzenie na podstawie wyników otrzymanych w części II, algorytmu analizującego dane historyczne uczniów, dotychczasowe postępy w grze, wyznaczającego zadania i tworzącego indywidualne lekcje.
Część IV. Przetestowanie rozwiązania na grupie szachistów poddanych testom w Części II. Zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań

Potencjał techniczny

Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
Oświadczenia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)
Pełnomocnictwo (fakultatywnie)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60%
Liczba zadań w bazy danych zawierającej zadania i materiały szachowe 20%
Liczba uczestników biorących udział w testach 20%


Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:

Cena ofertowa (brutto) – 60%
Liczba zadań w bazy danych zawierającej zadania i materiały szachowe – 20%
Liczba uczestników biorących udział w testach – 20%


Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oferent, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Sposób punktowego obliczania ofert: Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie wzoru P=Pc+Pd, gdzie:
P – ostateczna liczba punktów ocenianej oferty
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Pd – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium czas dostawy
1) Liczba punktów w kryterium Cena ofertowa będzie liczona według wzoru:
Pc=(Cn/Co) x 60 pkt
Pc – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Cn – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać maksymalnie 90 punktów w tym kryterium.

2) Liczba punktów w kryterium Liczba zadań w bazy danych zawierającej zadania i materiały szachowe będzie liczona według wzoru:
Pz – liczba zadań do 10.000 zadań – 0 pkt
Pz – liczba zadań od 10.001 do 15.000 zadań – 10 pkt
Pz – liczba zadań powyżej 15.000 zadań – 20 pkt
Wartość punktowa w zakresie kryterium Liczba zadań w bazy danych zawierającej zadania i materiały szachowe przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
3) Liczba punktów w kryterium Liczba uczestników biorących udział w testach będzie liczona według wzoru:
Pu – liczba uczestników do 100 osób – 0 pkt
Pu – liczba uczestników od 101 do 150 osób – 10 pkt
Pu – liczba uczestników powyżej 150 osób – 20 pkt
Wartość punktowa w zakresie kryterium Liczba uczestników biorących udział w testach przyznana zostanie na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Brilliancy Sp.z o.o.

Adres

ul. Kalinowa 11/U-3

15-809 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

884 080 800

NIP

5423240033

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Zarządzania Filia w Ełku – ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, tel. 85 67 85 825, e-mail: kancelaria.rektora@wsfiz.edu.pl
Data wpływu oferty – 17.11.2018
Cena oferty brutto - 369 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 366