Strona główna
Logo unii europejskiej

System profilowania i segmentacji klientów na podstawie ich zachowań w oparciu o sztuczną inteligencję oraz naukowe metody wyznaczania wartości dla klientów

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11596

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Warszawa

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Maja Bohosiewicz
Tel.: +48 573 247 644
E-mail: info@lecollet.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@lecollet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maja Bohosiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

573 247 644

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach Projektu Zamawiający zleci Wykonawcy stworzenie cyfrowej usługi do określania typów klientów ze względu na profil oraz ze względu na segment w oparciu o algorytmy machine learning oraz naukową metodę określania wartości klientów - RFM. Przez profilowanie klientów rozumie się analizę zachowań klientów na stronie przy użyciu plików cookies, w celu dostarczenia im najbardziej dopasowanej do nich oferty. Przez segmentowanie klientów rozumie się analizę odwiedzin i zakupów na stronie przy użyciu plików cookies, w celu dopasowania w czasie rzeczywistym do klientów jak najbardziej odpowiedniej komunikacji marki. Powstała w ramach projektu technologia zostanie zaimplementowana w serwisie Zamawiającego w celu wzbogacenia jej o opisane powyżej funkcje.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego, informatycznego systemu profilowania i segmentacji klientów na podstawie ich zachowań w oparciu o sztuczną inteligencję oraz naukowe metody wyznaczania wartości dla klientów.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje:
1) Badania w temacie profilowania
a) Opracowanie zestawu danych do nauki AI
b) Przygotowanie algorytmu dla sztucznej inteligencji profilującego klientów na podstawie ich zachowań
2) Badania w temacie segmentacji
a) Opracowanie zestawu danych wzbogacających metodę RFM o dane behawioralne
b) Opracowanie skali wyznaczającej zakres komunikacji do danego segmentu
c) Przygotowanie algorytmu dla sztucznej inteligencji segmentującego klientów na podstawie ich zachowań i w oparciu o metodę RFM
3) Produkcja rozwiązań
a) Projekt architektury systemu w oparciu o wcześniejsze rozwiązania służące typowaniu klientów z wykorzystaniem machine learning oraz sztucznej inteligencji
b) Adaptacja wyników AI profilującej i segmentującej użytkowników serwisu do systemu ecommerce
c) Algorytm analizujący dane w czasie rzeczywistym i dopasowujący reklamy do potrzeb klientów
4) Optymalizacja
a) Badanie i analiza działania algorytmów w celu ich optymalizacji
b) Wprowadzenie niezbędnych poprawek
c) Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej
W prace programistyczne nad prototypem platformy (w proces testowania, recenzowania i opiniowania przedstawionego im rozwiązania) zostaną włączeni użytkownicy końcowi - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli."
W związku ze zmianą powyższych punktów oferty należy składać do 21.11

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Lecollet Maja Bohosiewicz, Tomasz Tałady c.c.

Adres

Hoża 61/3

00-681 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

7010832970

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
data wpłynięcia oferty - 19.11.2018
Cena:
netto - 267 024,39
brutto - 328 440,00
Liczba wyświetleń: 208