Strona główna
Logo unii europejskiej

System profilowania i segmentacji klientów na podstawie ich zachowań w oparciu o sztuczną inteligencję oraz naukowe metody wyznaczania wartości dla klientów

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11596

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Warszawa

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Maja Bohosiewicz
Tel.: +48 573 247 644
E-mail: info@lecollet.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@lecollet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maja Bohosiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

573 247 644

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach Projektu Zamawiający zleci Wykonawcy stworzenie cyfrowej usługi do określania typów klientów ze względu na profil oraz ze względu na segment w oparciu o algorytmy machine learning oraz naukową metodę określania wartości klientów - RFM. Przez profilowanie klientów rozumie się analizę zachowań klientów na stronie przy użyciu plików cookies, w celu dostarczenia im najbardziej dopasowanej do nich oferty. Przez segmentowanie klientów rozumie się analizę odwiedzin i zakupów na stronie przy użyciu plików cookies, w celu dopasowania w czasie rzeczywistym do klientów jak najbardziej odpowiedniej komunikacji marki. Powstała w ramach projektu technologia zostanie zaimplementowana w serwisie Zamawiającego w celu wzbogacenia jej o opisane powyżej funkcje.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego, informatycznego systemu profilowania i segmentacji klientów na podstawie ich zachowań w oparciu o sztuczną inteligencję oraz naukowe metody wyznaczania wartości dla klientów.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje:
1) Badania w temacie profilowania
a) Opracowanie zestawu danych do nauki AI
b) Przygotowanie algorytmu dla sztucznej inteligencji profilującego klientów na podstawie ich zachowań
2) Badania w temacie segmentacji
a) Opracowanie zestawu danych wzbogacających metodę RFM o dane behawioralne
b) Opracowanie skali wyznaczającej zakres komunikacji do danego segmentu
c) Przygotowanie algorytmu dla sztucznej inteligencji segmentującego klientów na podstawie ich zachowań i w oparciu o metodę RFM
3) Produkcja rozwiązań
a) Projekt architektury systemu w oparciu o wcześniejsze rozwiązania służące typowaniu klientów z wykorzystaniem machine learning oraz sztucznej inteligencji
b) Adaptacja wyników AI profilującej i segmentującej użytkowników serwisu do systemu ecommerce
c) Algorytm analizujący dane w czasie rzeczywistym i dopasowujący reklamy do potrzeb klientów
4) Optymalizacja
a) Badanie i analiza działania algorytmów w celu ich optymalizacji
b) Wprowadzenie niezbędnych poprawek
c) Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą 30 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
1. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności:
1) nie uczestniczą w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) nie posiadają co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku określonego w ust. 1 poprzez złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Lecollet Maja Bohosiewicz, Tomasz Tałady c.c.

Adres

Hoża 61/3

00-681 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

7010832970

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 27