Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie ulepszonego systemu zarządzania finansami dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o sztuczną inteligencję oraz machine-learning

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11595

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Warszawa

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Tomasz Wolfram
Tel.: +48501 324 041
E-mail: tomasz.wolfram@nextima.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.wolfram@nextima.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Wolfram

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 324 041

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego Projektu Zamawiający zleci Wykonawcy stworzenie ulepszonej technologii w postaci systemu wykorzystującego algorytmy machine learning w celu wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod analizy finansów przedsiębiorstwa. Powstała w ramach projektu technologia zostanie zaimplementowana do systemu, który obecnie wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie posługującym się marką Nextima (firma oferuje szeroko pojęte usługi związane głównie z rynkiem IT). Naczelnymi funkcjonalnościami, jakie zostaną opracowane w ramach projektu są m.in.:
a) Podgląd w czasie rzeczywistym głównych oraz szczegółowych danych finansowych wynikających z wprowadzonych pośrednio (integracje z innymi systemami) lub bezpośrednio do systemu.
b) Zagwarantowanie zestawu narzędzi niezbędnych do ustalenia kondycji finansowej firmy w czasie rzeczywistym
c) Zautomatyzowane sugestie systemu dotyczące zachowań które przyniosą maksymalizację zysków w przyszłości
d) Dokonywanie przewidywań na temat stanu firmy w kolejnych okresach na podstawie danych (im bardziej precyzyjne dane tym większa precyzja predykcji).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu zarządzania finansami dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o sztuczną inteligencję oraz machine-learning.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje:
1. Zbadanie, jakie dane są gromadzone przez podmioty gospodarcze (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) obecnie:
2. Zbadanie zakresu gromadzenia danych przez mikroprzedsiębiorstwa
3. Zbadanie zakresu gromadzenia danych przez małe przedsiębiorstwa
4. Zbadanie zakresu gromadzenia danych przez średnie przedsiębiorstwa
5. Ustalenie zakresu danych potrzebnych do tworzenia rozwiązań z zakresu Business Intelligence biorąc pod uwagę mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

a) Dane księgowe potrzebne do stworzenia odpowiedniego modelu firmy
b) Dane przychodowe z podziałem na Projekty, zyski i koszty dotyczące każdej pozycji
c) Inne, potencjalnie potrzebne dane związane z tworzeniem skutecznych rozwiązań business Intelligence w przedsiębiorstwie

6. Opracowanie rozwiązań przewidujących kondycję finansową firmy:
a) Identyfikacja źródeł danych dotyczących czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na dokładność predykcji (ilość danych, dane pod względem podobieństwa w różnych branżach, grupowanie podmiotów pod względem różnych kategorii)
b) Opracowanie algorytmów wykorzystujących rozwiązania w obszarze machine learning i AI celem dokonywania predykcji w zakresie kondycji firmy w przyszłości, jej konkurencyjności względem innych podmiotów
c) Opracowanie algorytmów związanych z automatycznymi sugestiami systemu dla przyszłych najlepszych zachowań w przedsiębiorstwie
d) Uczenie algorytmów predykcyjnych

7. Projekt usprawnienia architektury programistycznej na podstawie modyfikacji istniejącego systemu:
e) Aplikacja web dystrybuująca rozwiązanie innym przedsiębiorstwom w modelu SaaS
f) Aplikacja web z modułem zarządzania podmiotem gospodarczym
Aplikacja web dla Administratorów systemu wraz z konfiguracją modułów machine learning i AI
g) Aplikacja web do zarządzania użytkownikami (przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązania)
8. Produkcja rozwiązania
a) Zaprogramowanie aplikacji “webowych” oraz infrastruktury potrzebnej do prawidłowego działania systemu
b) Testy z użytkownikami końcowymi (jeszcze na etapie tworzenia, aby mogli mieć wpływ na końcowy wygląd aplikacji)
c) Wprowadzenie niezbędnych poprawek pod wpływem sugestii właścicieli przedsiębiorstw testujących rozwiązanie
d) Przygotowanie do wdrożenia opracowanego systemu do działania przedsiębiorstwa
e) Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą 30 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
1. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności:
1) nie uczestniczą w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) nie posiadają co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku określonego w ust. 1 poprzez złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Nextima Tomasz Wolfram

Adres

Edisona 1/4

03-450 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

9521988579

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 31