Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie ulepszonego systemu zarządzania finansami dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o sztuczną inteligencję oraz machine-learning

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11595

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Warszawa

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Tomasz Wolfram
Tel.: +48501 324 041
E-mail: tomasz.wolfram@nextima.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.wolfram@nextima.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Wolfram

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501 324 041

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego Projektu Zamawiający zleci Wykonawcy stworzenie ulepszonej technologii w postaci systemu wykorzystującego algorytmy machine learning w celu wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod analizy finansów przedsiębiorstwa. Powstała w ramach projektu technologia zostanie zaimplementowana do systemu, który obecnie wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie posługującym się marką Nextima (firma oferuje szeroko pojęte usługi związane głównie z rynkiem IT). Naczelnymi funkcjonalnościami, jakie zostaną opracowane w ramach projektu są m.in.:
a) Podgląd w czasie rzeczywistym głównych oraz szczegółowych danych finansowych wynikających z wprowadzonych pośrednio (integracje z innymi systemami) lub bezpośrednio do systemu.
b) Zagwarantowanie zestawu narzędzi niezbędnych do ustalenia kondycji finansowej firmy w czasie rzeczywistym
c) Zautomatyzowane sugestie systemu dotyczące zachowań które przyniosą maksymalizację zysków w przyszłości
d) Dokonywanie przewidywań na temat stanu firmy w kolejnych okresach na podstawie danych (im bardziej precyzyjne dane tym większa precyzja predykcji).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu zarządzania finansami dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o sztuczną inteligencję oraz machine-learning.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje:
1. Zbadanie, jakie dane są gromadzone przez podmioty gospodarcze (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) obecnie:
2. Zbadanie zakresu gromadzenia danych przez mikroprzedsiębiorstwa
3. Zbadanie zakresu gromadzenia danych przez małe przedsiębiorstwa
4. Zbadanie zakresu gromadzenia danych przez średnie przedsiębiorstwa
5. Ustalenie zakresu danych potrzebnych do tworzenia rozwiązań z zakresu Business Intelligence biorąc pod uwagę mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

a) Dane księgowe potrzebne do stworzenia odpowiedniego modelu firmy
b) Dane przychodowe z podziałem na Projekty, zyski i koszty dotyczące każdej pozycji
c) Inne, potencjalnie potrzebne dane związane z tworzeniem skutecznych rozwiązań business Intelligence w przedsiębiorstwie

6. Opracowanie rozwiązań przewidujących kondycję finansową firmy:
a) Identyfikacja źródeł danych dotyczących czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na dokładność predykcji (ilość danych, dane pod względem podobieństwa w różnych branżach, grupowanie podmiotów pod względem różnych kategorii)
b) Opracowanie algorytmów wykorzystujących rozwiązania w obszarze machine learning i AI celem dokonywania predykcji w zakresie kondycji firmy w przyszłości, jej konkurencyjności względem innych podmiotów
c) Opracowanie algorytmów związanych z automatycznymi sugestiami systemu dla przyszłych najlepszych zachowań w przedsiębiorstwie
d) Uczenie algorytmów predykcyjnych

7. Projekt usprawnienia architektury programistycznej na podstawie modyfikacji istniejącego systemu:
e) Aplikacja web dystrybuująca rozwiązanie innym przedsiębiorstwom w modelu SaaS
f) Aplikacja web z modułem zarządzania podmiotem gospodarczym
Aplikacja web dla Administratorów systemu wraz z konfiguracją modułów machine learning i AI
g) Aplikacja web do zarządzania użytkownikami (przedsiębiorstwa korzystające z rozwiązania)
8. Produkcja rozwiązania
a) Zaprogramowanie aplikacji “webowych” oraz infrastruktury potrzebnej do prawidłowego działania systemu
b) Testy z użytkownikami końcowymi (jeszcze na etapie tworzenia, aby mogli mieć wpływ na końcowy wygląd aplikacji)
c) Wprowadzenie niezbędnych poprawek pod wpływem sugestii właścicieli przedsiębiorstw testujących rozwiązanie
d) Przygotowanie do wdrożenia opracowanego systemu do działania przedsiębiorstwa
e) Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej.
W prace programistyczne nad prototypem platformy (w proces testowania, recenzowania i opiniowania przedstawionego im rozwiązania) zostaną włączeni użytkownicy końcowi - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli."
W związku ze zmianą powyższych punktów oferty należy składać do 21.11

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Nextima Tomasz Wolfram

Adres

Thomasa Edisona 1/4

04-510 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

9521988579

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
data wpłynięcia oferty - 19.11.2018
Cena:
netto - 399 544,00
brutto - 491 439,12
Liczba wyświetleń: 171