Strona główna
Logo unii europejskiej

Automatyzacja zakupu mediów poprzez integrację ofert dostawców cyfrowej powierzchni reklamowej dla digitalowej agencji reklamowej

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11594

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Warszawa

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Tomasz Kwaśniewski
Tel.: +48601 888 683
E-mail: tomasz@brandbricks.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz@brandbricks.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kwaśniewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 888 683

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego Projektu Zamawiający zleci Wykonawcy stworzenie technologii w postaci cyfrowego narzędzia wykorzystującego algorytmy machine learning oraz AI w celu opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie narzędzia automatyzującego proces zakupu powierzchni reklamowej. Podczas prac badawczych w ramach projektu zostaną opracowane m.in.:

a. Mechanizmy agregujące dane (technologia Big Data), w tym baza formatów reklamowych wraz z przyporządkowanymi im skutecznościami dla różnorodnych branż
b. Mechanizmy oceny ważności danych wejściowych istotnych podczas zakupu mediów
c. Kategoryzacja i segmentacja danych dla machine learning w zależności od obranej strategii zakupu mediów
d. Metoda samodzielnej nauki narzędzia oparta o sieci neuronowe, bazująca na dwóch materiałach dydaktycznych:
e. kontakcie z opracowaną wcześniej bazą danych oraz
f. informacją zwrotną pochodzącą ze zrealizowanych przez system kampanii reklamowych
g. System automatyzujący zakup mediów/powierzchni reklamowych korzystający z rekomendacji wyliczanych w czasie rzeczywistym za pomocą machine learning.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu automatyzacji zakupu mediów poprzez integrację ofert dostawców cyfrowej powierzchni reklamowej dla digitalowej agencji reklamowej.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje:
1) Kolekcjonowanie danych:
1.1.Zbadanie skuteczności różnorodnych formatów reklamowych dla różnych branż
1.2.Opracowanie wskaźników skuteczności form reklamowych w zależności od zadanych parametrów, w celu uzyskania najwyższego stopnia konwersji
2) Sieć neuronowa/machine learning
2.1.Opracowanie danych wejściowych w zależności od strategii zakupu mediów i celów określonych przez reklamodawcę
2.1.1.Ilość wejść do serwisu
2.1.2.Ilość konwersji w serwisie
2.1.3.Ilość pozostawionych leadów (informacji pozwalających na dalszą komunikację marketingową z klientem)
2.2. Zaimplementowanie w systemie procesów uczenia się maszynowego w celu doskonalenia optymalizacji kampanii dla różnych branż na podstawie zrealizowanych kampanii
2.3. Stworzenie sieci neuronowej wspomagającej proces wyboru najkorzystniejszego rozwiązania w zależności od obranej strategii zakupu mediów
3) Wdrożenie wyników prac do systemu informatycznego agencji
3.1.Projekt usprawnienia istniejącej architektury programistycznej
3.2.Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej
3.3.Zaprogramowanie/adaptacja rozwiązań do istniejącego systemu agencji
3.4.Wdrożenie systemu informatycznego w agencji
3.5.Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą 30 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
1. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności:
1) nie uczestniczą w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) nie posiadają co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku określonego w ust. 1 poprzez złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Brandbricks Sp. z o.o.

Adres

ul. Tadeusza Borowskiego 2/402

03-450 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

1132976520

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 32