Strona główna
Logo unii europejskiej

Automatyzacja zakupu mediów poprzez integrację ofert dostawców cyfrowej powierzchni reklamowej dla digitalowej agencji reklamowej

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11594

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Warszawa

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Tomasz Kwaśniewski
Tel.: +48601 888 683
E-mail: tomasz@brandbricks.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz@brandbricks.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kwaśniewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 888 683

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizowanego Projektu Zamawiający zleci Wykonawcy stworzenie technologii w postaci cyfrowego narzędzia wykorzystującego algorytmy machine learning oraz AI w celu opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie narzędzia automatyzującego proces zakupu powierzchni reklamowej. Podczas prac badawczych w ramach projektu zostaną opracowane m.in.:

a. Mechanizmy agregujące dane (technologia Big Data), w tym baza formatów reklamowych wraz z przyporządkowanymi im skutecznościami dla różnorodnych branż
b. Mechanizmy oceny ważności danych wejściowych istotnych podczas zakupu mediów
c. Kategoryzacja i segmentacja danych dla machine learning w zależności od obranej strategii zakupu mediów
d. Metoda samodzielnej nauki narzędzia oparta o sieci neuronowe, bazująca na dwóch materiałach dydaktycznych:
e. kontakcie z opracowaną wcześniej bazą danych oraz
f. informacją zwrotną pochodzącą ze zrealizowanych przez system kampanii reklamowych
g. System automatyzujący zakup mediów/powierzchni reklamowych korzystający z rekomendacji wyliczanych w czasie rzeczywistym za pomocą machine learning.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu automatyzacji zakupu mediów poprzez integrację ofert dostawców cyfrowej powierzchni reklamowej dla digitalowej agencji reklamowej.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje:
1) Kolekcjonowanie danych:
1.1.Zbadanie skuteczności różnorodnych formatów reklamowych dla różnych branż
1.2.Opracowanie wskaźników skuteczności form reklamowych w zależności od zadanych parametrów, w celu uzyskania najwyższego stopnia konwersji
2) Sieć neuronowa/machine learning
2.1.Opracowanie danych wejściowych w zależności od strategii zakupu mediów i celów określonych przez reklamodawcę
2.1.1.Ilość wejść do serwisu
2.1.2.Ilość konwersji w serwisie
2.1.3.Ilość pozostawionych leadów (informacji pozwalających na dalszą komunikację marketingową z klientem)
2.2. Zaimplementowanie w systemie procesów uczenia się maszynowego w celu doskonalenia optymalizacji kampanii dla różnych branż na podstawie zrealizowanych kampanii
2.3. Stworzenie sieci neuronowej wspomagającej proces wyboru najkorzystniejszego rozwiązania w zależności od obranej strategii zakupu mediów
3) Wdrożenie wyników prac do systemu informatycznego agencji
3.1.Projekt usprawnienia istniejącej architektury programistycznej
3.2.Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej
3.3.Zaprogramowanie/adaptacja rozwiązań do istniejącego systemu agencji
3.4.Wdrożenie systemu informatycznego w agencji
3.5.Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.
W prace programistyczne nad prototypem platformy (w proces testowania, recenzowania i opiniowania przedstawionego im rozwiązania) zostaną włączeni użytkownicy końcowi - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku ze zmianą powyższych punktów oferty należy składać do 21.11.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

BRANDBRICKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

UL. TADEUSZA BOROWSKIEGO 2/402

03-450 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

666 666 224

NIP

1132976520

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
data wpłynięcia oferty - 19.11.2018
Cena:
netto - 390 264,00
brutto - 480 024,72
Liczba wyświetleń: 185