Strona główna
Logo unii europejskiej

Proinnowacyjna usługa jednostki naukowej dla firmy SMART OFFICE w zakresie innowacyjnego systemu B2B Zarządzanie Usługami Zleconymi SMART SERVICE.

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11593

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej na adres: ewa.taszycka@smart.b2b1.eu, lub osobiście pod adresem Zamawiającego:

SMART OFFICE Sp. z o.
Ul. Wojska Polskiego 3
01-524 Warszawa

w zamkniętej kopercie zawierającą dopisek: „Oferta na świadczenie usług w ramach działania 2.3.2 POIR” oraz oznaczenie Wykonawcy wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ewa.taszycka@smart.b2b1.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Szczepankowska Taszycka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 618 328

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Celem projektu jest skorzystanie z usługi doradczych ośrodka naukowego w postaci wsparcia merytorycznego i transferu wiedzy zmierzającego do stworzenia innowacyjnego narzędzia informatycznego Zarządzanie Usługami Zleconymi SMART SERVICE

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: sanocki Miejscowość: Sanok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt zakłada skorzystanie z usługi doradczych ośrodka naukowego w postaci wsparcia merytorycznego i transferu wiedzy.
Pomoc ośrodka naukowego lub opierać ma się w szczególności na sporządzeniu niezbędnej dokumentacji, wskazaniu i opracowaniu rozwiązania opisanego w zapytaniu ofertowym. Spodziewanym rezultatem końcowym planowanych przedsięwzięć będzie rozwój oferty Wnioskodawcy, podniesienie jego innowacyjności i konkurencyjności, wzrost potencjału handlowego, a także poprawa pozycji rynkowej na skutek wzrostu efektywności obsługi i wydajności realizacji zamówień.
Proinnowacyjne usługi ośrodka naukowego warunkują sukces implementacji planowanego rozwiązania , stanowiąc fundament całego procesu. Bez wsparcia merytorycznego Wnioskodawca ponosiłby niepotrzebne ryzyko związane z nieskuteczną próbą unowocześnienia przedsiębiorstwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są usługi doradcze w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego w przedsiębiorstwie Zamawiającego.
Szczegółowy opis znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zad. 1 Opracowanie i udokumentowanie metodyki oraz architektury rozwiązania
- Opracowanie i udokumentowanie metodyki realizacji projektów wytwarzania produktów i usług o wysokim stopniu złożoności
- Opracowanie i udokumentowanie funkcjonalnego modelu architektury platformy usługowej
- Opracowanie i udokumentowanie logicznego i fizycznego modelu architektury platformy usługowej
- Opracowanie i udokumentowanie specyfikacji interfejsów platformy usługowej - 01.04. 2019 - 31.05.2019
Zad. 2
Opracowanie i udokumentowanie mechanizmów platformy internetowej - Opracowanie i udokumentowanie atrybutów i cech projektu wykorzystywanych na potrzebu budowy modelu
- Opracowanie i udokumentowanie algorytmu dedykowanego dla projektów wytwarzania produktów i usług - 01.06.2019-0.06.2019
Zad.3 Implementacja funkcjonalności platformy usługowej - Implementacja informatyczna podstawowych funkcjonalności platformy usługowej (w obszarze informacyjnym, narzędziowym i sprzedażowym)
- Oprogramowanie opracowanego algorytmu oraz jego implementacja w systemie informatycznym Wnioskodawcy
- Testy systemowe oraz integracyjne budowanego rozwiązania
- Wdrożenie rozwiązania w środowisku testowym Wnioskodawcy
Funkcjonalność przedmiotu opracowania obejmować będzie:
- mechanizmy autoryzacji oraz zarządzania dostępem do systemu
- mechanizmy zarządzania użytkownikami systemu
- mechanizmy zbierania, rejestracji i wizualizacji atrybutów projektowanych produktów
- mechanizmy zarządzania procesami wytwarzania produktów
- mechanizmy generowania widoków oraz raportów wyników z modelu
- mechanizmy zarządzania parametrami modelu oraz procesów projektowych
- mechanizmy integracji z systemami płatności elektronicznych
- projekt graficzny oraz projekt interakcji (UX) dla platformy usługowej - 01.07.2019-31.10.2019
Zad. 4. Testy laboratoryjne oraz optymalizacja platformy usługowej - Opracowanie planu testów oraz przygotowanie reprezentatywnej próbki danych testowych
- Realizacja smoke testów laboratoryjnych z wykorzystaniem fikcyjnych danych testowych
- Optymalizacja działania mechanizmów oraz algorytmów platformy w oparciu o wyniki testów laboratoryjnych
- Wdrożenie zaktualizowanej i przetestowanej wersji systemu informatycznego Wnioskodawcy w środowisku testowym 01.11.2019-31.12.2019
Zad.5 Testy i demonstracja platformy usługowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych - Przeprowadzenie testów akceptacyjnych (UAT – User Acceptance Tests) oprogramowania w celu potwierdzenia przez Wnioskodawcę sprawności i poprawności działania rozwiązania
- Wdrożenie zaakceptowanej wersji systemu informatycznego Wnioskodawcy w środowisku produkcyjnym
- Przygotowanie planu oraz organizacja testów produkcyjnych w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
- Przeprowadzenie testów produkcyjnych sprawności i poprawności działania rozwiązania przy udziale wybranej, reprezentatywnej próbki końcowych użytkowników
- Powykonawcza aktualizacja dokumentacji zarządczej oraz specjalistycznej - 01.01.2020-31.01.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki; lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie analizy złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)

Wiedza i doświadczenie

Patrz zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Patrz zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Patrz zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Patrz zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

Patrz zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany warunku zawieszającego w zawartej umowie z Wykonawcą, podyktowanych terminem zawarcia umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą, zmianą terminu złożenia wniosku o dofinansowanie lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy:
a) w zakresie terminu realizacji usługi (rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług);
b) jeśli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
c) jeśli nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
Patrz zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego opisanego w punkcie 5.1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest przedłożyć w ramach swojej oferty oświadczenie (zawarte w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego)
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego powiązania kapitałowego lub osobowego (pkt 5.2), Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest przedłożyć w ramach swojej oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym.
Patrz zapytanie ofertowe

Zamówienia uzupełniające

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w postępowaniu określone w pkt. 5.
Kryteria wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryteriami:
a) najniższa cena brutto – 80%:
W kryterium „Cena" (C) najwyższą liczbę punktów (80 pkt.), otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80): cena oferty ocenianej.
b) najdłuższy termin płatności – 20%.
W kryterium „Termin płatności" (T) najwyższą liczbę punktów (20 pkt.), otrzyma oferta zawierająca najdłuższy termin płatności, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym opisem:
Termin płatności do 7 dni: 1 pkt.
Termin płatności od 8 do 14 dni: 10 pkt.
Termin płatności od 15 dni: 20 pkt.

Wykluczenia

Patrz zapytanie ofertowe

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SMART-OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ODDZIAŁ W SANOKU

Adres

ul. Wilcza 4

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

Numer telefonu

601 618 328

NIP

8992803082

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

Środki własne+dotacja PARP

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NETRIX S.A.
ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin
NIP 7123299856
cena 375.000 PLN netto, 461.250 PLN z VAT
wpłynęło 19.11.2018
Liczba wyświetleń: 151