Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA opracowanie włókna z mieszanki włókien roślinnych (pokrzywy, lnu i konopi włóknistej)

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-11-2018

Numer ogłoszenia

11589

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
PDI2 PAULA DRZEWIECKA-HEFTOWICZ
ul. Przygraniczna 72
95-100 Zgierz
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11. 2018 r. do godz. 23.59 termin składania ofert
lub pocztą elektroniczną na adres: paulad@toya.net.pl Adres e-mail, na który należy wysłać oferty
O spełnieniu powyższego kryterium decyduje termin wpływu kompletnej oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulad@toya.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paula Drzewiecka-Heftowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 603 673389

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest opracowanie włókna z mieszanki włókien roślinnych (pokrzywy, lnu i konopi włóknistej)

Włókno to musi spełniać następujące kryteria i posiadać następujące cechy:
-miękkość w dotyku i w kontakcie ze skórą
-działanie prozdrowotne oraz kojąco-lecznicze.
-przędza i materiały nadają się do prania standardowego w kąpieli wodnej i zachowują swoje kształty (bez wykurczu i rozciągania, wolne od pilingowania)
-wybarwienie materiałów przy użyciu barwników roślinnych
-apreturowanie w kąpielach roślinnych
-przeznaczenie na produkcję ubrań dla dzieci cierpiących na atopowe zapalenie skóry oraz dermatozy.
-przeprowadzenie badań jakościowych i prozdrowotnych opracowanych wyrobów włókienniczych i pozyskanie atestów

W ramach usługi badawczej zleceniobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań jakościowych i prozdrowotnych opracowanych wyrobów włókienniczych, wykonania prototypowych dzianin i tkanin wraz z pełną dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji oraz ze stosownymi atestami potwierdzającymi prozdrowotne działanie wykonanych wzorów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie włókna z mieszanki włókien roślinnych (pokrzywy, lnu i konopi włóknistej) w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Opracowanie procesu technologicznego wytwarzania odzieży dla dzieci cierpiących na atopowe zapalenie skóry
Opracowanie wymagań dla funkcjonalnej odzieży przeznaczonej dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry
Pozyskanie i analiza danych dotyczących atopowego zapalenia skóry w celu scharakteryzowania potrzeb grupy odbiorczej pod kątem wymagań stawianych funkcjonalnej odzieży.
Opracowanie wymagań dla funkcjonalnej odzieży pielęgnacyjnej pod względem doboru surowców włókienniczych, struktur tkanin/dzianin oraz procesu technologicznego wytwarzania funkcjonalnej odzieży pielęgnacyjnej.
Dobór składów surowcowych przędz, opracowanie łańcucha technologicznego i dobór niezbędnych środków potrzebnych do wytworzenia odzieży pielęgnacyjnej spełniającej określone w I.1. wymagania.
Opracowanie systemu kontroli bioaktywności i jakości półproduktów w celu zapewnienia odzieży wysokiej jakości i założonej funkcjonalności.
Opracowanie warunków wytwarzania funkcjonalnej odzieży pielęgnacyjnej
Dobór składów surowcowych przędz, opracowanie łańcucha technologicznego i dobór niezbędnych środków potrzebnych do wytworzenia odzieży pielęgnacyjnej spełniającej określone w I.1. wymagania.
Opracowanie systemu kontroli bioaktywności i jakości półproduktów w celu zapewnienia odzieży wysokiej jakości i założonej funkcjonalności.
Opracowanie struktur płaskich wyrobów włókienniczych oraz ich ocena jakościowa
Przygotowanie niezbędnych surowców włókienniczych oraz ich ocena jakościowa
Pozyskanie wytypowanego surowca w postaci cienkich i delikatnych przędz.
Wykonanie badań właściwości fizyko-mechanicznych, sorpcyjnych, powierzchniowych, bioaktywności i cytotoksyczności, a także analizy energii powierzchniowej przędz.
Sprawdzenie jakości i przydatności wytypowanych przędz do dalszych etapów procesu technologicznego.
Opracowanie i wytworzenie wyrobów włókienniczych o zadanych strukturach
Opracowanie struktur wyrobów włókienniczych, które posłużą do wytworzenia funkcjonalnej odzież pielęgnacyjnej.
Wykonanie wyrobów włókienniczych (tkanin i/lub dzianin) z pozyskanych przędz w poprzednim etapie.
Opracowanie i przeprowadzenie procesu zmiękczania wyrobów włókienniczych bez użycia środków chemicznych.
Badania jakościowe i właściwości prozdrowotnych wyrobów włókienniczych o zadanych strukturach
Wykonanie badań właściwości fizyko-mechanicznych i biofizycznych wyrobów włókienniczych.
Wykonanie badań swobodnej energii powierzchniowej oraz właściwości sorpcyjnych wyrobów włókienniczych.
Analiza otrzymanych rezultatów z badań.
Badanie właściwości prozdrowotnych opracowanych wyrobów włókienniczych
Wykonanie badań bioaktywności i cytotoksyczności wyrobów włókienniczych.
Wykonanie badań pod kątem wykluczenia działania drażniącego, badania fototoksyczności i genotoksyczności.
Analiza otrzymanych rezultatów z badań.
Certyfikacja czystości technologicznej
Certyfikacja bioaktywności i prozdrowotnych właściwości wyrobu

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

18 miesięcy od momentu zlecenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Zgodnie z dokumentacją konkursową dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", ogłoszoną w dniu 19 lutego br. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r), wykonawstwo usługi można zlecać wyłącznie jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) posiadającym przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółkom celowym uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółkom celowym jednostki naukowej; lub
3) centrom transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcom posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowanym laboratoriom (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratoriom przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.
Rodzaj Kryterium
Punktacja
Sposób oceny
1
Cena
Od 0 do 80
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 80
2
Włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu
Od 0 do 20
20 punktów za włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu, 0 punktów za brak udziału użytkowników końcowych w procesie tworzenia nowego produktu.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według kursu sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PDI2 Paula Drzewiecka-Heftowicz

Adres

Przygraniczna 72/1

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

NIP

7271513005

Numer naboru

POPW.01.04.00-IP.01-00-002/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań
Tel. (+48) 61 84 55 865
www.iwnirz.pl
oferta wpłynęła 16.11.2018
cena: netto: 242 000,00 PLN/ dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych, zero groszy
vat: 55 660,00 PLN/pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześcdzesiąt złotych, zero groszy
brutto: 297 660,00PLN/ dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześcdzesiąt złotych, zero groszy
Liczba wyświetleń: 148