Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie prototypu robota dla robót parkieciarsko-cyklinarskich dla firmy MARCO PARKIET Marek Dziewit

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-11-2018

Numer ogłoszenia

11586

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Firma MARCO PARKIET Marek Dziewit poszukuje uprawnionego Wykonawcę do opracowania prototypu robota wykonującego niektóre czynności przy robotach o charakterze parkieciarsko-cyklinarskich. Robot powinien samodzielnie wykonywać olejowanie lub woskowanie powierzchni drewnianych.
Specyfikacja techniczna:
1) robot powinien jeździć po podłodze na zasadzie pracy odkurzacza,
2) robot powinien rozprowadzać olej lub olejwosk po płaszczyźnie poziomej bez konieczności przenoszenia przez użytkowania,
3) pojemniki zawierające olej łatwe w demontażu i czyszczeniu.

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty w formie pisemnej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: marco.parkiet79@gmail.com lub listownie na adres: 04-393 Warszawa, ul. Siennicka 42 lok. 13.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marco.parkiet79@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Suchta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537 120 155

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu robota wykonującego niektóre czynności przy robotach o charakterze parkieciarsko-cyklinarskich. Robot powinien samodzielnie wykonywać olejowanie lub woskowanie powierzchni drewnianych.
Specyfikacja techniczna:
1) robot powinien jeździć po podłodze na zasadzie pracy odkurzacza,
2) robot powinien rozprowadzać olej lub olejwosk po płaszczyźnie poziomej bez konieczności przenoszenia przez użytkowania,
3) pojemniki zawierające olej łatwe w demontażu i czyszczeniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest znalezienie uprawnionego Wykonawcy - jednostki naukowej, która opracuje dla Zamawiającego nowy produkt konieczny dla rozwoju firmy Zamawiającego tj. prototyp robota samodzielnie wykonującego niektóre czynności przy pracach o charakterze cyklinarsko - parkieciarskim.
Zamawiający w ramach niniejszego projektu "Opracowanie prototypu robota dla robót parkieciarsko-cyklinarskich dla firmy MARCO PARKIET Marek Dziewit" - o który stara się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP - planuje zakupić usługę od wybranego Wykonawcy polegającą na opracowaniu w/w prototypu.
Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z obszarem zawartym w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia, w szczególności w dziale INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) - strony od 41 do 69 Wykazu zawierają do wyboru specjalizacje o symbolach KIS 10 - 17. KIS 14 - AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie prototypu robota wykonującego niektóre czynności przy robotach o charakterze parkieciarsko-cyklinarskich. Robot powinien samodzielnie wykonywać olejowanie lub woskowanie powierzchni drewnianych.
Specyfikacja techniczna:
1) robot powinien jeździć po podłodze na zasadzie pracy odkurzacza,
2) robot powinien rozprowadzać olej lub olejwosk po płaszczyźnie poziomej bez konieczności przenoszenia przez użytkowania,
3) pojemniki zawierające olej łatwe w demontażu i czyszczeniu.
Przedmiot zamówienia powinien być zgodny z wykazem zawartym z Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia, w szczególności w dziale INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) - strony od 41 do 69 Wykazu zawierają do wyboru specjalizacje o symbolach KIS 10 - 17. KIS 14 - AUTOMATYZACJA I ROBOTYKA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

termin wyboru Wykonawcy - 21.11.2018 r.
termin realizacji zamówienia - 01.03.2019 r. - 01.09.2019 r. przy czym okres ten może ulec zmianie zgodnie z ustaleniami umownymi

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca usługi powinien mieć status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z późń. zm.) posiadającą siedzibę na terytorium RP:
a) posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub;
b) spółką celową uczelni, o której mowa w art. 86a ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym lub spółką celową jednostki naukowej lub;
c) centrum transferu technologii uczelni lub;
d) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub;
e) akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokument poświadczający, iż Wykonawca ma następujący status i uprawnienia tj. jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620, z późń. zm.) posiadającą siedzibę na terytorium RP:
a) posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub;
b) spółką celową uczelni, o której mowa w art. 86a ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym lub spółką celową jednostki naukowej lub;
c) centrum transferu technologii uczelni lub;
d) przedsiębiorcą posiadającym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub;
e) akredytowanym laboratorium (posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanym laboratorium przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) najniższa cena netto - 60%,
2) najkrótszy termin wykonania usługi - 40 %
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt ( 100%=100 pkt).

Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowej specyfikacji kosztów usługi i uzasadnienia wysokości wskazanych w ofercie kosztów

Wykluczenia

nie dotyczy

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MARCO PARKIET. Marek Dziewit

Adres

Siennicka 42/14

04-393 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

503862014

Fax

n/d

NIP

1132197359

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Warszawska - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - Instytut Pojazdów
Data wpływu: 20 listopada 2018 r.
Cena oferty:
291 278,05 zł netto (dwieście dziewięcdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych pięć groszy),
358 272,00 zł brutto (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote),
w tym podatek VAT 66 993, 95 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
Liczba wyświetleń: 134