Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi badawcze, które pozwolą na opracowanie i realizację innowacyjnej, kompleksowej usługi obsługi kampanii reklamowych z uwzględnieniem wciąż mało popularnych w Polsce kampanii bazujących na multiscreeningu.

Data publikacji: 10.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia

11583

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
a) Prace badawcze w etapie pierwszym: wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą rezultaty prac badawczych zespołu badawczego OCR&VR (ang. Optical Character Recognition & Speech Recognition) – optyczne rozpoznawanie znaków i rozpoznawanie mowy. Rezultatem jego realizacji będzie dostarczenie oprogramowania do analizy treści emitowanych w radio i telewizji w czasie rzeczywistym;
b) Prace badawcze w etapie drugim, wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą rezultaty prac badawczych zespołu badawczego Hurtownia danych – rezultatem będzie zbudowanie Hurtowni Danych.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego i oznakowana wg poniższego sposobu:

RUNPRIME MEDIA SP. Z O.O.
Ul. Świetlicowa 7/9 O1,
05-520 Konstancin-Jeziorna
KRS, 00003333139 REGON142056252 NIP 7010189830
e-mail: marek.brener@runprime.pl
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2018

2. W przypadku oznakowania koperty niezgodnie z powyższym wzorem Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu.
3. Oferta powinna wpłynąć do 11.12.2018 r. do godziny 10:00 do siedziby Zamawiającego. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego Zapytania Ofertowego, a w szczególności jeżeli nie będzie odpowiadała specyfikacji zamówienia określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marek.brener@runprime.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Brener

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535502570

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z aplikowaniem o środki na realizacje projektu realizowanego w ramach Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Runprime Media sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
Przeprowadzanie prac badawczych związanych z wytworzeniem, opracowaniem i realizacją innowacyjnej, kompleksowej usługi obsługi kampanii reklamowych z uwzględnieniem wciąż mało popularnych w Polsce kampanii bazujących na multiscreeningu. Multiscreening jest obecnie zjawiskiem powszechnym, dotykającym ok. 70% użytkowników internetu i polega ono na korzystaniu z wielu ekranów jednocześnie (np. TV i smartfon)
Uwaga! Realizacja zamówienia warunkowana jest przyznaniem dofinansowania oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
Prace badawcze związane z realizacja projektu dotyczące niniejszego zapytania ofertowego:

1. Prace badawcze - etap pierwszy: wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą rezultaty prac badawczych zespołu badawczego OCR&VR (ang. Optical Character Recognition & Speech Recognition) – optyczne rozpoznawanie znaków i rozpoznawanie mowy. Rezultatem jego realizacji będzie dostarczenie oprogramowania do analizy treści emitowanych w radio i telewizji w czasie rzeczywistym;
2. Prace badawcze - etap drugi, wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą rezultaty prac badawczych zespołu badawczego Hurtownia danych – rezultatem będzie zbudowanie Hurtowni Danych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na opracowanie i realizację innowacyjnej, kompleksowej usługi obsługi kampanii reklamowych z uwzględnieniem wciąż mało popularnych w Polsce kampanii bazujących na multiscreeningu. Multiscreening jest obecnie zjawiskiem powszechnym, dotykającym ok. 70% użytkowników internetu i polega ono na korzystaniu z wielu ekranów jednocześnie (np. TV i smartfon). Funkcjonalność dostarczona w projekcie będzie polegać na synchronizacji reklam, które odbiorcy widzą w kanałach telewizyjnych lub słyszą w przekaźnikach radiowych z wyświetlaniem reklam na urządzeniach stacjonarnych/mobilnych (np. smartphone, tablet, notebook itp.) za pośrednictwem Internetu, w systemach Windows, MacOS, iOS, Android i innych wraz z predykcją potencjalnych produktów na bazie zainteresowań klienta.
Osiągnięcie zamierzonych celów projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy, poprawi jej pozycje na rynku , umożliwi osiągnięcie pozycji dominującej w zakresie oferowania usług w oparciu o wysokoefektywnego rozwiązanie technologiczne bazujące na wynikach prac badawczych .

Przedmiot zamówienia

Przedmiot oraz specyfikacja zamówienia:
Zestaw powstałych w trakcie poszczególnych etapów systemów i aplikacji, pozwoli na stworzenie kompleksowego rozwiązania informatycznego do prowadzenia internetowych kampanii reklamowych czułych na zdarzenia czasu rzeczywistego, niespotykanych dotychczas na polskim rynku. Rozwiązanie informatyczne badając kontekst emitowanych w tradycyjnych mediach reklam dostarczy precyzyjnie dobranym użytkownikom spersonalizowane treści reklamowe produktów i usług za pośrednictwem Internetu

Częścią ww. rozwiązania informatycznego są zamawiane w ramach niniejszego zapytania ofertowego prace badawcze w dwóch etapach:
1. Prace badawcze - etap pierwszy: wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą rezultaty prac badawczych zespołu badawczego OCR&VR (ang. Optical Character Recognition & Speech Recognition) – optyczne rozpoznawanie znaków i rozpoznawanie mowy. Rezultatem jego realizacji będzie dostarczenie oprogramowania do analizy treści emitowanych w radio i telewizji w czasie rzeczywistym;
2. Prace badawcze - etap drugi, wytworzenie w oparciu o wypracowane razem z Wykonawcą rezultaty prac badawczych zespołu badawczego Hurtownia danych – rezultatem będzie zbudowanie Hurtowni Danych przechowującej pozyskane dane z etapu pierwszego prac badawczych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Rozpoczęcie: zgodnie z harmonogramem prac będącym częścią umowy o dofinansowanie projektu.
2. Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: zgodnie z harmonogramem realizacji projektu:
a) 6 miesięcy
b) 18 miesięcy
Uwaga! Przy czym zadania a i b rozpoczynają się w tym samym dniu, a prace trwają równolegle.
Uwaga! Wiążącym dla wykonawcy oraz zleceniodawcy są harmonogramy zaakceptowane przez instytucję pośredniczącą.
3. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
5. Za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia Runprime Media sp. z o.o. może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustaw oraz właściwe organy administracji publicznej nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. IV.1.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia”/„nie spełnia” – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz przedłożonych dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania ofertowego.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Potencjał techniczny

Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu umowy. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
1. Rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez instytucję pośredniczącą,
2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
3. Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
4. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5. Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,
6. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta,
7. Innych zmian zapisów w umowie na etapie jej realizacji. Każda zmiana musi być jednak zgodna z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności z zapisami, zawartymi w Umowie o dofinansowanie, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Warunki dokonania zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć wszystkie obligatoryjne i podpisane załączniki do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z umieszczonymi w zapytaniu ofertowym informacjami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniał oferty:

L.p. Kryterium Maksymalna liczba punktów
I. Cena (C) 80 pkt
II. Termin płatności (P) 20 pkt
RAZEM 100 pkt


1.1. W kryterium 1. „Cena” (C) najwyższą liczbę punktów (80 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 80)/ cena oferty ocenianej,


1.2. W kryterium 2 „Termin płantości” (P) oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu gwarancji dla przedmiotu zamówienia:

a) Termin płatności do 14 dni = 0 punktów;
b) Termin płatności od 15 do 30 dni= 10 punktów;
c) Termin płatności od 31 do 44 = 15 punktów;
d) Termin płatności min 45 dni = 20 punktów.


Uwaga! Oferty z czasem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy będą odrzucane!2. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku uzyskania kilku ofert o takiej samej liczbie punktów o wyborze danej oferty czynnikiem decydującym będzie cena.
6. Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie. gov.pl.
7. W przypadku odrzucenia oferty bądź wykluczenia Oferenta, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
8. Złożenie oferty przez Oferenta nie będzie stanowiło zawarcia umowy i nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

• zmiany warunków udzielenia zamówienia;
• zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy;
• unieważnienia postępowania;

W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentowi nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

Wykluczenia

2. Informacja na temat zakresu wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Runprime Media sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
2.1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.2. Posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
2.3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
2.4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Runprime Media Sp. zo.o.

Adres

Świetlicowa 7/9/1

05-520 Konstancin Jeziorna

mazowieckie , piaseczyński

Numer telefonu

535502570

NIP

7010189830

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18
Liczba wyświetleń: 209