Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi badawczej dla Celuch Consulting Krzysztof Celuch w celu opracowania nowej usługi pomiaru wpływu ekonomicznego w branży spotkań w miastach i regionach

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11579

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2018 r. do końca dnia w formie elektronicznej (skan formularza oferty wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy) na adres mailowy Zamawiającego: k.celuch@vistula.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.celuch@vistula.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Celuch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 501 299 400‬

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowej usługi pomiaru wpływu ekonomicznego w branży spotkań w miastach i regionach poprzez opracowanie i przygotowanie metodologii oraz systemu informatycznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi badawczej, w zakres której wchodzić ma zbadanie i opracowanie metodologii oraz opracowanie systemu informatycznego dotyczącej nowej usługi pomiaru wpływu ekonomicznego w branży spotkań w miastach i regionach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań, których celem jest opracowanie metodologii oraz opracowanie systemu informatycznego dotyczących nowej usługi pomiaru wpływu ekonomicznego w branży spotkań w miastach i regionach.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowa usługa pomiaru wpływu przemysłu spotkań na regionalnego i lokalne gospodarki. Taki podejście umożliwi ukazanie roli branży spotkań dla miast i regionów.
Zakres badań:
• zbadanie technik i metodologii pod kątem możliwości połączenia z branżą spotkań,
• zbadanie i określenie możliwości integracji z polskimi organizacjami zajmującymi się branżą spotkań
• wykonanie modelu aplikacji realizującej funkcje sterowania i nadzoru przez Internet zintegrowanymi urządzeniami
• wykonanie wersji Beta systemu informatycznego i umożliwienie testowania wybranego regionu w kontekście branży spotkań przez docelowych użytkowników w warunkach rzeczywistych

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 150 dni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszcza się wykonawców spełniających następujące wymagania:

1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawcą usługi mogą być jedynie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
• posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym dysponować zasobami osobowymi (zespół min. 3 osób) niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia z wykształceniem wyższym, spełniającymi poniższe wymagania:
- co najmniej 2 osoby zajmujące się branżą spotkań w hotelarstwie i analizą ilościowo-jakościową
- co najmniej 1 osoba z wykształceniem informatycznym
- co najmniej 1 osoby z tytułem doktora

Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży Formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające powyższe informacje.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę̨ stanowi
a. Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1)
b. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2)
c. Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 3)
d. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4)
e. Wykaz zespołu projektowego (załącznik nr 5), CV
f. wykaz doświadczenia zrealizowanych projektów przez każdą zaproponowaną osobę do zespołu projektowego (załącznik nr 6).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
Wartość punktowa wagi w %:
Cena brutto 60
Doświadczenie 40

Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (wartość punktowa oferty x wartość punktowa wagi, w następujący sposób:

Cena brutto (w złotych brutto) podana w Formularzu ofertowym - Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 0 do 60 w następujący sposób:
- oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów,
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (X÷Y) x 60
Gdzie:
X = najniższa cena
Y = cena ocenianej oferty.
1 punkt = 1 %

Doświadczenie:
Ocenie podlega doświadczenie osób przedstawionych w ofercie do zespołu projektowego. W ramach kryterium punkty (wartość punktowa) przyznaje się w skali od 0 do 40 w następujący sposób:
- w celu porównania ofert Zamawiający wybierze z ofertę, w której przedstawiono zespół projektowy z największą liczbą zrealizowanych projektów naukowo-badawczych z zakresu zbieżnego z przedmiotem zamówienia. Maksymalną liczbę punktów tj. 40 uzyska oferta, w ramach której oceniany zespół projektowy posiada największą liczbę zrealizowanych projektów.
- pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej: (Y÷X) x 40
Gdzie:
X= najwyższa liczba zrealizowanych projektów ze wszystkich ofert
Y= liczba zrealizowanych projektów ocenianej oferty
1 punkt = 1 %
Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Celuch Consulting Krzysztof Celuch

Adres

Ignacego Tłoczka 3/2

81-700 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

+48 501 299 400‬

NIP

9562025932

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie na koszt realizacji usługi POIR 2014-2020 poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Liczba wyświetleń: 149