Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji spirali mieszalnika za pomocą zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco - rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11573

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia
19.11.2018 r. r. do godziny 12.00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawia-jącego:
INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów

lub w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy:
mateusz.koperski@inarzeszow.pl
Koperta oraz mail musi także zawierać dopisek „Nie otwierać do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00”.
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości mailowej).
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod ry-gorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
7) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8) Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia za-łącznika nr 1 „Formularz oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
9) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postę-powania.
11) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
12) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
13) Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 13:00 pod adre-sem: Polska, województwo podkarpackie, powiat M. Rzeszów ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów.
14) Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów, 19.11.2018, godz. 13:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracow-ników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką prze-znaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Wykonaw-ców oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za wykonanie przedmiotu Zamówienia.
15) Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/, najpóźniej do dnia 21.11.2018 roku.
16) Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (pod adresem ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów, 21.11.2018, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
17) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-DZIALNOŚCIĄ ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów
b) drogą elektroniczną na adres: mateusz.koperski@inarzeszow.pl
c) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00 – 15.00:
- Mateusz Koperski adres email: mateusz.koperski@inarzeszow.pl
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mateusz.koperski@inarzeszow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Koperski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie badawcze nr 1: Opracowanie założeń i dokumentacji konstrukcyjno-materiałowej innowacyjnego rozwiązania.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne systemów funkcjonalnych i komponentów technologii mogących mieć zastosowanie do konstrukcji segmentów spirali ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia efektywności mie-szania oraz zmniejszeniem ceny wyrobu. Określenie podstawowych parametrów technicznych i geometrycznych.
b. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne możliwości zastosowania zróżnicowanych nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem cech, umożliwiających poprawę wytrzymałości na ścieranie, zmniejszenie materiałochłonności, wydłużenie okresu eksploatacji bębna mieszalnika oraz zmniejszenie ceny wyrobu.
c. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjno – materiałowej dla przyjętych założeń.

2. Zadanie badawcze nr 2: Obliczenia wytrzymałościowe dla wariantowych materia-łów przy użyciu wirtualnego modelu.
a. Należy opracować modele 3D dla każdego składowego elementu (segmentu) spirali w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych i zmęczeniowych całego zespołu z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz ewentualnych konfliktów. Zakłada się wykonanie obliczeń wytrzymałościowych statycznych i dynamicznych, a także obliczeń zmęczeniowych poszczególnych elementów narażonych na wyższe przeciążenia podczas pracy eksploatacyjnej. Należy przeprowadzić symulację kształtowania płaskiego elementu blachy do żądanej wartości przegięcia w celu znalezienia odpowiedniej wartości siły nacisku przy poszczególnych wielkościach elementów spirali. Przy przeprowadzeniu prób należy uwzględnić parametr sprężystości gatunku materiału oraz kierunek walcowania blachy.
b. Po przeprowadzeniu obliczeń komputerowych, zostanie dokonana korekta dokumentacji zespołu mieszającego, zwłaszcza w zakresie grubości przekrojów elementów przeciążonych i przewymiarowanych. Po dokonaniu poprawek zostaną przeprowadzone ponowne obliczenia sprawdzające, w celu zweryfikowania słuszności wprowadzonych zmian.

3. Zadanie badawcze nr 3: Opracowanie procedur technologii produkcji.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne technologii produkcji segmentów spirali systemu mieszająco – rozładowującej mieszalnika betonomieszarki samochodowej.
b. Opracowanie założeń konstrukcyjnych budowy kształtownika ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa (wygląd, funkcjonalność). Funkcjonalności urządzenia:
• Uniwersalność, możliwość wykonania każdego rodzaju segmentu na przyrządzie.
• Półautomatyczny podajnik.
• Zautomatyzowane czynności ustawcze.
• Wydajny proces kształtowania segmentów w czasie do 5 min. na pojedynczy de-tal.
• Ergonomia
• Wielkość urządzenia, zoptymalizowana do największego planowanego do wykonania segmentu spirali.
• Wysokość stołu zautomatyzowanego kształtownika umożliwiająca wygodną i bezpieczną pracę operatora.
• Panel sterowniczy z wyświetlaczem wskazujący parametry, m.in. prędkość pracy, temperaturę oleju, poziom oleju, zabrudzenie filtra oleju, ilość sztuk.
• Zgodność z przepisami i warunkami BHP – boczne osłony zabezpieczające, wy-łącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenia prądowe.
c. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dla przyjętych założeń budo-wy zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco – rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej.
4. Zadanie badawcze nr 4: Opracowanie architektury sprzętowej dla nowej technologii produkcji o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących typów napędów i osprzętu niezbędnego do pracy urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prędkości do utrzymania stopnia wygięcia, wielkości segmentu, funkcjonalności określonych w zad. 3 oraz dokonywania analizy jakości wykonanych materiałów.
b. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji dla przyjętych założeń technologii działania zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco - rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej.

5. Zadanie badawcze nr 5: Opracowanie dokumentacji automatyki i niezbędnego oprogramowania dla nowej technologii produkcji o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne rozwiązań w zakresie kontroli i obsługi procesów technologicznych, mogących mieć zastosowanie dla zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco - rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej. Analizie poddane zostaną funkcjonalne rozwiązania informatyczne, pod względem identyfikacji wad i niedostatków w kontekście limitów technologicznych.
b. Na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, opracowanie funkcjonalności uniwersalnego panelu kontrolnego umożliwiającego intuicyjne zarządzenie złożonymi procesami produkcyjnymi (modelowanie, wizualizację, sterowanie, optymalizację proce-sów) na podstawie danych dostarczonych przez urządzenie.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji spirali mieszalnika za pomocą zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco - rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Zadanie badawcze nr 1: Opracowanie założeń i dokumentacji konstrukcyjno-materiałowej innowacyjnego rozwiązania.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne systemów funkcjonalnych i komponentów technologii mogących mieć zastosowanie do konstrukcji segmentów spirali ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia efektywności mieszania oraz zmniejszeniem ceny wyrobu. Określenie podstawowych parametrów technicznych i geometrycznych.
b. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne możliwości zastosowania zróżnicowanych nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem cech, umożliwiających poprawę wytrzymałości na ścieranie, zmniejszenie materiałochłonności, wydłużenie okresu eksploatacji bębna mieszalnika oraz zmniejszenie ceny wyrobu.
c. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjno – materiałowej dla przyjętych założeń.
2. Zadanie badawcze nr 2: Obliczenia wytrzymałościowe dla wariantowych materia-łów przy użyciu wirtualnego modelu.
a. Należy opracować modele 3D dla każdego składowego elementu (segmentu) spirali w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych i zmęczeniowych całego zespołu z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz ewentualnych konfliktów.
b. Po przeprowadzeniu obliczeń komputerowych, zostanie dokonana korekta dokumentacji zespołu mieszającego, zwłaszcza w zakresie grubości przekrojów elementów przeciążonych i przewymiarowanych. Po dokonaniu poprawek zostaną przeprowadzone ponowne obliczenia sprawdzające, w celu zweryfikowania słuszności wprowadzonych zmian.

3. Zadanie badawcze nr 3: Opracowanie procedur technologii produkcji.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne technologii produkcji segmentów spirali systemu mieszająco – rozładowującej mieszalnika betonomieszarki samochodowej.
b. Opracowanie założeń konstrukcyjnych budowy kształtownika ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa (wygląd, funkcjonalność).
c. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dla przyjętych założeń budo-wy zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco – rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej.
4. Zadanie badawcze nr 4: Opracowanie architektury sprzętowej dla nowej technologii produkcji o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących typów napędów i osprzętu niezbędnego do pracy urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prędkości do utrzymania stopnia wygięcia, wielkości segmentu, funkcjonalności określonych w zad. 3 oraz dokonywania analizy jakości wykonanych materiałów.
b. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji dla przyjętych założeń technologii działania zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco - rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej.

5. Zadanie badawcze nr 5: Opracowanie dokumentacji automatyki i niezbędnego oprogramowania dla nowej technologii produkcji o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne rozwiązań w zakresie kontroli i obsługi procesów technologicznych, mogących mieć zastosowanie dla zautomatyzowanego kształtownika segmentów spirali systemu mieszająco - rozładowującego mieszalnika betonomieszarki samochodowej. Analizie poddane zostaną funkcjonalne rozwiązania informatyczne, pod względem identyfikacji wad i niedostatków w kontekście limitów technologicznych.
b. Na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, opracowanie funkcjonalności uniwersalnego panelu kontrolnego umożliwiającego intuicyjne zarządzenie złożonymi procesami produkcyjnymi (modelowanie, wizualizację, sterowanie, optymalizację procesów) na podstawie danych dostarczonych przez urządzenie.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu oferty:
Najpóźniej 8 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP" w ramach POIR 2014-2020.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Posiadanie statusu: Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
g. posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
lub
h. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;
i. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
j. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
k. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wskazanie rodzaju podmiotu w załączniku nr 1 Wzór oferty,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Oferent musi dysponować odpowiednimi potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 3 Oświadczenie o kryteriach dostępu.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Oferent powinien posiadać odpowiedni potencjał kadrowy zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, który rozumie się poprzez oddelegowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób, którzy gwarantują poprawną realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna wskazanie co najmniej 2 osób z opisem ich kompetencji do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 Oświadczenie o kryteriach dostępu,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobo-wiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiające-go czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
2. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektro-nicznej.
4. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na:
a. Stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
7. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu za-dań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy warunkowej, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozo-stałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia
19.11.2018 r. r. do godziny 12.00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawia-jącego:
INA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, 35-105 Rzeszów

lub w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy:
mateusz.koperski@inarzeszow.pl
Koperta oraz mail musi także zawierać dopisek „Nie otwierać do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00”.
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości mailowej).
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod ry-gorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
7) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8) Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Formularz oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
9) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
11) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
12) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
13) Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG).
b) Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut ba-dawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) .
c) Datę przygotowania i termin ważności oferty.
d) Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty.
e) Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
f) Cenę całkowitą netto i brutto.
g) Okres realizacji przedmiotu oferty.
h) Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
i) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
j) Podpisane Oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego zapytania oferto-wego.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewidziano w ramach postępowania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Wykluczenia

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobo-wiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiające-go czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowac-twa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

INA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

Zaciszna 42

35-326 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

NIP

8133673794

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, spłynęła 1 oferta, która spełniła wszystkie kryteria dostępowe i według kryteriów oceny wybrana została do realizacji.
Wybrany Wykonawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzenia w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów,
Data wpływu oferty: 19.11.2018
Cena oferty: 398 000,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 122