Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na opracowanie technologii produkcji folii LDPE jedno lub wielowarstwowej o właściwościach owadobójczych do zastosowania przemysłowego.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11572

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2018 r. do godziny 16:00.

- Osobiście lub listownie (na adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FOL-POL Jacek Borowski
ul. Józefów 22, 99-300 Kutno,

- W formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres: jacekb@folpol.com.pl

Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: „Oferta na opracowanie technologii produkcji folii LDPE jedno lub wielowarstwowej o właściwościach owadobójczych do zastosowania przemysłowego”


Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W języku polskim, w formie pisemnej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jacekb@folpol.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Borowski - właściciel przedsiębiorstwa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 045 100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w celu podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwo FOL-POL Jacek Borowski zleca do opracowania technologię produkcji folii LDPE jedno lub wielowarstwowej o właściwościach owadobójczych do zastosowania przemysłowego.

W szczególności zależy nam na:

• Wytypowaniu lub opracowaniu skutecznej substancji insektycydowej.
Jako bioindykatory sugerujemy zastosowanie:
- owady latające - Mucha domowa (Musca domestica), Mklik mączny (Ephestia kuehniella)
- owady biegające - Karaczan prusak (Blattella germanica), Karaczan wschodni (Blatta orientalis)

• Sprawdzenie i porównanie efektywności substancji insektycydowej w foliach jedno i wielowarstwowych na podstawie wstępnych prób. Wytypowanie do dalszych badań najbardziej efektywnej folii (jedno lub wielowarstwowej) oraz określenie sposobu wprowadzenia aktywnej substancji.

• Ustaleniu najkorzystniejszej zawartości masowej preparatu insektycydowego w osnowie polimerowej.
• Ocena migracji w płynach modelowych zgodnie z obowiązującymi normami.
• Ocena wpływu substancji insektycydowej na właściwości mechaniczne uzyskanych folii.
• Potwierdzenie właściwości insektycydowych przy wpływie warunków atmosferycznych (ujemne temperatury i wysokie temperatury).
• Sprawdzenie istnienia produktów konkurencyjnych na rynku i ewentualnie porównanie właściwości insektycydowych wyprodukowanej prototypowej folii z produktami wiodących konkurentów.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia powinien uwzględnić opinie zgłaszane przez docelowych odbiorców nowego produktu (przemysł budowlany i opakowaniowy) lub Wykonawca powinien uwzględnić w koncepcji prac włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu.

Zamawiający może udostępnić posiadane maszyny i urządzenia do wyprodukowania próbnej (prototypowej) partii produktów.

Proces opracowania przez wykonawcę nowej technologii produkcji folii powinien być szczegółowo udokumentowany oraz dodatkowo zakończony przygotowaniem raportu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: kutnowski Miejscowość: ul. Józefów 22, 99-300 Kutno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do opracowania technologii produkcji folii LDPE jedno lub wielowarstwowej o właściwościach owadobójczych do zastosowania przemysłowego.

Wydatek związany jest z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu z poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II:Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Przedmiot zamówienia

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w celu podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwo FOL-POL Jacek Borowski zleca do opracowania technologię produkcji folii LDPE jedno lub wielowarstwowej o właściwościach owadobójczych do zastosowania przemysłowego.

W szczególności zależy nam na:

• Wytypowaniu lub opracowaniu skutecznej substancji insektycydowej.
Jako bioindykatory sugerujemy zastosowanie:
- owady latające - Mucha domowa (Musca domestica), Mklik mączny (Ephestia kuehniella)
- owady biegające - Karaczan prusak (Blattella germanica), Karaczan wschodni (Blatta orientalis)

• Sprawdzenie i porównanie efektywności substancji insektycydowej w foliach jedno i wielowarstwowych na podstawie wstępnych prób. Wytypowanie do dalszych badań najbardziej efektywnej folii (jedno lub wielowarstwowej) oraz określenie sposobu wprowadzenia aktywnej substancji.

• Ustaleniu najkorzystniejszej zawartości masowej preparatu insektycydowego w osnowie polimerowej.
• Ocena migracji w płynach modelowych zgodnie z obowiązującymi normami.
• Ocena wpływu substancji insektycydowej na właściwości mechaniczne uzyskanych folii.
• Potwierdzenie właściwości insektycydowych przy wpływie warunków atmosferycznych (ujemne temperatury i wysokie temperatury).
• Sprawdzenie istnienia produktów konkurencyjnych na rynku i ewentualnie porównanie właściwości insektycydowych wyprodukowanej prototypowej folii z produktami wiodących konkurentów.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia powinien uwzględnić opinie zgłaszane przez docelowych odbiorców nowego produktu (przemysł budowlany i opakowaniowy) lub Wykonawca powinien uwzględnić w koncepcji prac włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego produktu.

Zamawiający może udostępnić posiadane maszyny i urządzenia do wyprodukowania próbnej (prototypowej) partii produktów.

Proces opracowania przez wykonawcę nowej technologii produkcji folii powinien być szczegółowo udokumentowany oraz dodatkowo zakończony przygotowaniem raportu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia.
Nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę do oferty i oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę do oferty i oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „Spełnia”/ „Nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę do oferty i oświadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
4. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia19.11.2018 r. o godz. 16:30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
6. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany warunków udzielenia zamówienia,
b) unieważnienia postępowania,
c) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
d) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

8. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
9. Warunkiem wejścia w życie i realizacji umowy jest zakwalifikowanie do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku Zamawiającego w ramach konkursu z poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1. zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
2. zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
3. zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy którego zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków zamówienia:
- Wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego).
- Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym (wg załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

1. Cena - punktacja od 0 do 100 punktów.
Sposób oceny - stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 100.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena netto wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, centa ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia porównywalności ofert dostawców krajowych i zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie.

Wykluczenia

Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurent, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 2

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FOL-POL Jacek Borowski

Adres

Józefów 22

99-300 Kutno

łódzkie , kutnowski

Numer telefonu

24 254 44 54

Fax

24 254 27 77

NIP

7751373515

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W toku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1 kompletna oferta, spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zwycięzcą został: Instytut Przemysłu Skórzanego
Adres: ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź.
Data wpłynięcia oferty: 2018-11-15.
Cena netto: 100 000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 158