Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie alternatywnych receptur (w stosunku do obecnie stosowanych) profesjonalnych środków do mycia i czyszczenia, zgodnych z kryteriami Ecolabel oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji na zgodność z kryteriami oznakowania ekologicznego EU Ecolabel.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11569

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERTY
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Zmiana
Miejsce i termin: ofertę w formie podpisanych skanów należy przesłać na adres pocztowy jf@ecoshine.com.pl w terminie do 19.11.2018 r. godz. 18.00
Termin otwarcia ofert: 19.11.2018 r. godz. 18.10, miejsce:. ECO SHINE ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Termin ogłoszenia wyników: najpóźniej 22.11.2018 r. miejsce https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z załączonym wzorem oferty podpisanym przez osobę/osoby upoważnione do wystawienia oferty,
Miejsce i termin: ofertę w formie podpisanych skanów należy przesłać na adres pocztowy jf@ecoshine.com.pl w terminie do 19.11.2018 r. godz. 18.00
Termin otwarcia ofert: 19.11.2018 r. godz. 18.10, miejsce:. ECO SHINE ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Termin ogłoszenia wyników: najpóźniej 22.11.2018 r. miejsce https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jf@ecoshine.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Józef Frączek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 499 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie alternatywnych receptur (w stosunku do obecnie stosowanych) profesjonalnych środków do mycia i czyszczenia, zgodnych z kryteriami Ecolabel oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji na zgodność z kryteriami oznakowania ekologicznego EU Ecolabel.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną z części zamówienia.

Część pierwsza

Zadanie nr 1
Opracowanie alternatywnych receptur (w stosunku do obecnie stosowanych, wykazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) profesjonalnych środków do mycia i czyszczenia zgodnych z kryteriami podanymi w Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217, Decyzji Komisji UE nr 2017/1214, Decyzji Komisji nr 2017/1215 Ecolabel.
a) Badania obecnie produkowanych wyrobów w celu wyszukania cech i właściwości niezgodnych z wymaganiami Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217, Decyzji Komisji UE nr 2017/1214, Decyzji Komisji nr 2017/1215 (analiza składu chemicznego mieszaniny, opracowanie wytycznych do optymalizacji składu chemicznego).
b) Opracowanie zmodyfikowanych receptur zgodnych z kryteriami podanymi
w Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217, Decyzji Komisji UE nr 2017/1214, Decyzji Komisji nr 2017/1215 Ecolabel.
Wyniki badań zostaną zaprezentowane w postaci raportu.


Zadanie nr 2
Testowanie alternatywnych receptur (opracowanych w zadaniu nr 1).
a) Badanie właściwości otrzymanych środków pod kątem działania i mycia.
b) Badanie otrzymanych środków w zakresie spełnienia kryteriów oznakowania ekologicznego EU Ecolabel dla detergentów:
– do ręcznego zmywania naczyń
– do czyszczenia powierzchni twardych
– dla detergentów do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych.

Wyniki badań zostaną zaprezentowane jako raporty z badań dla każdej receptury oddzielnie.


Część druga

Zadanie nr 3
Przeprowadzenie procesu certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel dla wyrobów zbadanych w części I zamówienia.
(W przypadku negatywnego wyniku postępowania certyfikacyjnego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem).

Opis zamówienia opisano w zapytaniu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opracowanie alternatywnych receptur (w stosunku do obecnie stosowanych) profesjonalnych środków do mycia i czyszczenia, zgodnych z kryteriami Ecolabel oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji na zgodność z kryteriami oznakowania ekologicznego EU Ecolabel.

Przedmiot zamówienia

Opracowanie alternatywnych receptur (w stosunku do obecnie stosowanych) profesjonalnych środków do mycia i czyszczenia, zgodnych z kryteriami Ecolabel oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji na zgodność z kryteriami oznakowania ekologicznego EU Ecolabel.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną z części zamówienia.

Część pierwsza

Zadanie nr 1
Opracowanie alternatywnych receptur (w stosunku do obecnie stosowanych, wykazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) profesjonalnych środków do mycia i czyszczenia zgodnych z kryteriami podanymi w Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217, Decyzji Komisji UE nr 2017/1214, Decyzji Komisji nr 2017/1215 Ecolabel.
a) Badania obecnie produkowanych wyrobów w celu wyszukania cech i właściwości niezgodnych z wymaganiami Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217, Decyzji Komisji UE nr 2017/1214, Decyzji Komisji nr 2017/1215 (analiza składu chemicznego mieszaniny, opracowanie wytycznych do optymalizacji składu chemicznego).
b) Opracowanie zmodyfikowanych receptur zgodnych z kryteriami podanymi
w Decyzji Komisji (UE) nr 2017/1217, Decyzji Komisji UE nr 2017/1214, Decyzji Komisji nr 2017/1215 Ecolabel.
Wyniki badań zostaną zaprezentowane w postaci raportu.


Zadanie nr 2
Testowanie alternatywnych receptur (opracowanych w zadaniu nr 1).
a) Badanie właściwości otrzymanych środków pod kątem działania i mycia.
b) Badanie otrzymanych środków w zakresie spełnienia kryteriów oznakowania ekologicznego EU Ecolabel dla detergentów:
– do ręcznego zmywania naczyń
– do czyszczenia powierzchni twardych
– dla detergentów do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych
i instytucjonalnych.

Wyniki badań zostaną zaprezentowane jako raporty z badań dla każdej receptury oddzielnie.


Część druga

Zadanie nr 3
Przeprowadzenie procesu certyfikacji na europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel dla wyrobów zbadanych w części I zamówienia.
(W przypadku negatywnego wyniku postępowania certyfikacyjnego Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem).

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 7310000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

część pierwsza zamówienia: 01.03.2019 zakończenie max do 31.10.2019.
część druga zamówienia: 01.04.2019 zakończenie max do 30.11.2019. (przy czym Zamawiający zobowiązuje się przesyłać sukcesywnie receptury opracowane i przetestowane w części pierwszej zamówienia)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usług, mogą być wyłącznie:
a) jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
b) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
c) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
d) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
e) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
Oferent w pkt 2 oferty ma obowiązek jednoznacznie wskazać, do której grupy podmiotów wymienionych wyżej należy.

W przypadku spółek celowych uczelni, spółek celowych jednostek naukowych, centrum transferu technologii uczelni, akredytowanych laboratoriów lub notyfikowanych laboratorium należy podać dane identyfikujące dokument/akt założycielski powołujący podmiot

Jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki to zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jednostki naukowe - prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869, z późn. zm.);
3) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.);
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE W ZAKRESIE CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA

Wykonawca musi posiadać również (na czas trwania zlecenia) jednostkę organizacyjną, która ma uprawnienia do przeprowadzenia certyfikacji w zakresie oznakowania EU Ecolabel.

Wiedza i doświadczenie

Nie określono

Potencjał techniczny

W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE W ZAKRESIE CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi posiadać potencjał umożliwiający realizację usługi, a przede wszystkim na czas trwania zlecenia dysponować laboratorium chemicznym spełniającym ogólne wymagania normy EN ISO 17025 lub równoważnej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE W ZAKRESIE CZĘŚCI PIERWSZEJ ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi posiadać (na czas trwania zlecenia) wykwalifikowaną kadrę m.in. jedną osobę w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnych, która będzie w stanie opracować nowe, ekologiczne receptury, sprawdzić ich skuteczność mycia i działania.

W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE W ZAKRESIE CZĘŚCI DRUGIEJ ZAMÓWIENIA
Wykonawca musi posiadać kadrę, m.in. jedną osobę, która posiada kompetencje do przeprowadzenia certyfikacji w zakresie znaku Ecolabel.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie określono

Dodatkowe warunki

Nie określono

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: harmonogramu realizacji usługi wynikające z postanowień umowy Zamawiającego z PARP bez wydłużenia czasu realizacji usługi (liczby tygodni przypadających na realizacje usługi).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 szczegółowy zakres prac, z terminem ich realizacji i szczegółową kalkulacją

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium obligatoryjne łączną cena brutto (PLN) za usługę badawczą w zakresie części pierwszej przedmiotu zamówienia
Max liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena brutto (PLN) - 100 pkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena w zakresie części pierwszej przedmiotu zamówienia
Cmin – najniższa cena brutto (PLN) spośród wszystkich badanych ofert w zakresie części pierwszej przedmiotu zamówienia
Cc – cena brutto oferty (PLN) badanej w zakresie części pierwszej przedmiotu zamówienia
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena w zakresie części pierwszej przedmiotu zamówienia

Kryterium obligatoryjne łączną cena brutto (PLN) za certyfikacje (części druga przedmiotu zamówienia)
Max liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena brutto (PLN) - 100 pkt
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia
Cmin – najniższa cena brutto (PLN) spośród wszystkich badanych ofert w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia
Cc – cena brutto oferty (PLN) badanej w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia.

Za najkorzystniejsza uznana będzie oferta (w danej części zamówienia) z największą liczbą pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

ECO SHINE Beata Żukowska Józef Frączek S.C.

Adres

Balicka 100

30-149 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

505 499 060

NIP

5130250726

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia będzie zgłaszany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” POIR na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa
Data niewpłynięcia 19.11.2018
I cześć zamówienia: netto 54.601,- zł, plus VAT (stawka 23%) brutto 67.159,23- zł.
II cześć zamówienia: netto 33.641,- zł, plus VAT (stawka 23%) brutto 41.378,43 zł
Liczba wyświetleń: 155