Strona główna
Logo unii europejskiej

Prace badawcze w zakresie zastosowania magnesu w tworzeniu przenośnych głośników wykorzystujących otoczenie jako membranę.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2018

Numer ogłoszenia

11568

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej albo kuriera w siedzibie Perfect Network, w zamkniętej kopercie zawierającą dopisek: „Oferta na świadczenie usług badawczych w ramach działania RPO WM 2014-2020 1.2” oraz oznaczenie Wykonawcy wraz z podaniem jego adresu korespondencyjnego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adamgora@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Góra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

697727564

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a. Przedmiotem Zamówienia są usługi badawcze w zakresie zastosowanie magnesu w tworzeniu przenośnych głośników wykorzystujących otoczenie jako membranę. Szczegółowy opis zamówienia określono w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie usług badawczych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia są usługi badawcze w zakresie zastosowanie magnesu w tworzeniu przenośnych głośników wykorzystujących otoczenie jako membranę. Szczegółowy opis zamówienia określono w punkcie 5. niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

W załączeniu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W załączeniu

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

w załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

w załączeniu]

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

w załączeniu

Wykluczenia

w załączeniu

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Perfect Network

Adres

Smardzewska 8d/23

04-742 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

9521868680

Numer naboru

RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18

Inne źródła finansowania

nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 112