Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie innowacyjnej usługi rozszerzającej możliwości posiadanej platformy RPA (Robotic Process Automation) o dodatkowe elementy w celu rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez zamawiającego w obszarze wsparcia firm w robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych za pomocą wirtualnych robotów

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11566

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy: ul. Trzebnicka 51, Szczodre, 55-095 Mirków, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Szczodre

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Janusz Tyburcy
Tel.: +48 605 248 214
E-mail: janusz.tyburcy@proatechnology.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

janusz.tyburcy@proatechnology.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Tyburcy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 248 214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnej usługi rozszerzającej możliwości posiadanej platformy RPA (Robotic Process Automation) o dodatkowe elementy w celu rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez zamawiającego w obszarze wsparcia firm w robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych za pomocą wirtualnych robotów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Szczodre

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przedstawienie oferty realizacji usługi polegającej na rozbudowie systemu RPA o dodatkowe, unikalne elementy (głównie oparte na statystyce i sztucznej inteligencji), dzięki którym wirtualny robot będzie w stanie samodzielnie pozyskiwać wiedzę i będzie dużo bardziej autonomiczny w stosunku do obecnego rozwiązania, na potrzeby poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnej usługi rozszerzającej możliwości posiadanej platformy RPA (Robotic Process Automation) o dodatkowe elementy (zaprojektowanie, wytworzenie i przygotowanie do wdrożenia), w celu rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez zamawiającego w oparciu o wymienioną wyżej platformę, polegających na wsparciu firm w robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych za pomocą wirtualnych robotów. Projekt polega na rozbudowie systemu RPA o unikalne elementy (głównie oparte na statystyce i sztucznej inteligencji), dzięki którym wirtualny robot będzie w stanie samodzielnie pozyskiwać wiedzę i będzie dużo bardziej autonomiczny w stosunku do obecnego rozwiązania, które posiada zamawiający, będącego typowym rozwiązaniem klasy RPA, tj. platformą umożliwiającą tworzenie wirtualnych robotów działających w sposób ‘tradycyjny’, czyli wykonujących jednoznacznie zaprojektowane sekwencje działań w systemach informatycznych, czy w dokumentach office.
Projekt swoim zakresem ma objąć cztery główne dziedziny, w ramach których mają zostać wypracowane mechanizmy rozszerzające zdolności wirtualnego robota:
maszynowe uczenie
przetwarzanie języka naturalnego z wykorzystaniem telefonu komórkowego
logika rozmyta
centralne repozytorium wiedzy i doświadczenia.

Wszystkie wymienione powyżej moduły będą współdziałały ze sobą w ramach jednej, spójnej architektury inteligentnego RPA. Całość będzie tworzyło kompletne rozwiązanie umożliwiające w sposób kompleksowy wdrażać inteligentne roboty i korzystać z korzyści z tego płynących.

Celem tej innowacyjnej usługi jest zmniejszenie ilości prostych czynności w procesach biznesowych obsługiwanych przez pracowników na rzecz wsparcia przez automatyzację.

Główną grupą odbiorców dla rezultatu projektu są wszystkie firmy z branż, które są liderami cyfryzacji, np. telekomunikacja, usługi finansowe, firmy internetowe.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest połączenie w jednej usłudze następujących cech:
Zaawansowanej technologii - wykorzystanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań (w tym AI), dzięki którym nasze roboty są wydajne i potrafią wykonywać złożone procesy i zadania.
Centralna baza wiedzy - roboty mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem między sobą, dzięki czemu szkolenie nowych robotów przebiega szybciej i bardziej efektywnie.
Standaryzacja i przejrzystość - w oparciu o najlepsze praktyki ITIL procesy realizowane przez roboty są znormalizowane, uporządkowane i opisane szczegółowo w formie katalogu usług. Wszystkie operacje wykonywane przez roboty są monitorowane, raportowane i rozliczane pod względem ilości i jakości.
Współdzielona wiedza - wszystkie zadania realizowane przez roboty są gromadzone, prezentowane i dostępne przez centralny dedykowany portal.
Nadzorowane uczenie się - roboty mogą automatycznie poprawiać swoją wydajność w oparciu o opinie od ludzi.
Szybkość wdrożenia - dzięki centralnej bazie i nadzorowanej realizacji nauki wdrożenie odbywa się przy minimalnym zaangażowaniu zarówno pracowników operacyjnych, jak i informatycznych.
W prace programistyczne nad prototypem platformy (w proces testowania, recenzowania i opiniowania przedstawionego im rozwiązania) zostaną włączeni użytkownicy końcowi - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku ze zmianą powyższych punktów oferty należy składać do 21.11

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PROA TECHNOLOGY Sp. z o.o.

Adres

Trzebnicka 51

55-095 Szczodre

dolnośląskie , wrocławski

NIP

8961568817

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
data wpłynięcia oferty - 19.11.2018
Cena:
netto - 398 157,60
brutto - 489 733,84
Liczba wyświetleń: 162