Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie innowacyjnej usługi rozszerzającej możliwości posiadanej platformy RPA (Robotic Process Automation) o dodatkowe elementy w celu rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez zamawiającego w obszarze wsparcia firm w robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych za pomocą wirtualnych robotów

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11566

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy: ul. Trzebnicka 51, Szczodre, 55-095 Mirków, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Szczodre

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Janusz Tyburcy
Tel.: +48 605 248 214
E-mail: janusz.tyburcy@proatechnology.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

janusz.tyburcy@proatechnology.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Tyburcy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 248 214

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnej usługi rozszerzającej możliwości posiadanej platformy RPA (Robotic Process Automation) o dodatkowe elementy w celu rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez zamawiającego w obszarze wsparcia firm w robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych za pomocą wirtualnych robotów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Szczodre

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przedstawienie oferty realizacji usługi polegającej na rozbudowie systemu RPA o dodatkowe, unikalne elementy (głównie oparte na statystyce i sztucznej inteligencji), dzięki którym wirtualny robot będzie w stanie samodzielnie pozyskiwać wiedzę i będzie dużo bardziej autonomiczny w stosunku do obecnego rozwiązania, na potrzeby poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnej usługi rozszerzającej możliwości posiadanej platformy RPA (Robotic Process Automation) o dodatkowe elementy (zaprojektowanie, wytworzenie i przygotowanie do wdrożenia), w celu rozszerzenia zakresu usług świadczonych przez zamawiającego w oparciu o wymienioną wyżej platformę, polegających na wsparciu firm w robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych za pomocą wirtualnych robotów. Projekt polega na rozbudowie systemu RPA o unikalne elementy (głównie oparte na statystyce i sztucznej inteligencji), dzięki którym wirtualny robot będzie w stanie samodzielnie pozyskiwać wiedzę i będzie dużo bardziej autonomiczny w stosunku do obecnego rozwiązania, które posiada zamawiający, będącego typowym rozwiązaniem klasy RPA, tj. platformą umożliwiającą tworzenie wirtualnych robotów działających w sposób ‘tradycyjny’, czyli wykonujących jednoznacznie zaprojektowane sekwencje działań w systemach informatycznych, czy w dokumentach office.
Projekt swoim zakresem ma objąć cztery główne dziedziny, w ramach których mają zostać wypracowane mechanizmy rozszerzające zdolności wirtualnego robota:
maszynowe uczenie
przetwarzanie języka naturalnego z wykorzystaniem telefonu komórkowego
logika rozmyta
centralne repozytorium wiedzy i doświadczenia.

Wszystkie wymienione powyżej moduły będą współdziałały ze sobą w ramach jednej, spójnej architektury inteligentnego RPA. Całość będzie tworzyło kompletne rozwiązanie umożliwiające w sposób kompleksowy wdrażać inteligentne roboty i korzystać z korzyści z tego płynących.

Celem tej innowacyjnej usługi jest zmniejszenie ilości prostych czynności w procesach biznesowych obsługiwanych przez pracowników na rzecz wsparcia przez automatyzację.

Główną grupą odbiorców dla rezultatu projektu są wszystkie firmy z branż, które są liderami cyfryzacji, np. telekomunikacja, usługi finansowe, firmy internetowe.

Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest połączenie w jednej usłudze następujących cech:
Zaawansowanej technologii - wykorzystanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań (w tym AI), dzięki którym nasze roboty są wydajne i potrafią wykonywać złożone procesy i zadania.
Centralna baza wiedzy - roboty mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem między sobą, dzięki czemu szkolenie nowych robotów przebiega szybciej i bardziej efektywnie.
Standaryzacja i przejrzystość - w oparciu o najlepsze praktyki ITIL procesy realizowane przez roboty są znormalizowane, uporządkowane i opisane szczegółowo w formie katalogu usług. Wszystkie operacje wykonywane przez roboty są monitorowane, raportowane i rozliczane pod względem ilości i jakości.
Współdzielona wiedza - wszystkie zadania realizowane przez roboty są gromadzone, prezentowane i dostępne przez centralny dedykowany portal.
Nadzorowane uczenie się - roboty mogą automatycznie poprawiać swoją wydajność w oparciu o opinie od ludzi.
Szybkość wdrożenia - dzięki centralnej bazie i nadzorowanej realizacji nauki wdrożenie odbywa się przy minimalnym zaangażowaniu zarówno pracowników operacyjnych, jak i informatycznych.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą 30 dn

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności:
nie uczestniczą w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
nie posiadają co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku określonego w ust. 1 poprzez złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

PROA Technology Sp z o.o.

Adres

ul. Trzebnicka 51

55-095 Szczodre

dolnośląskie , wrocławski

NIP

8961568817

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 37