Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie nowych stopów odlewniczych do zastosowania w produkcji innowacyjnych akcesoriów wysokościowych i wspinaczkowych o ulepszonych parametrach udarności w szerokim zakresie temperatur

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11564

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin złożenia oferty upływa z dniem 21 listopada 2018 r. do godziny 18.00
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w biurze Ti-CON Sp. z o. o. lub też przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: office@ti-con.pl
Adres do korespondencji:
Ti-CON sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 58/11,
05-500, Piaseczno

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@ti-con.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Trojanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695351506

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzącej do opracowania wartości niematerialnych i prawnych dotyczących doboru stopów, materiałów odlewniczych i technologii wykonywania innowacyjnych akcesoriów wysokościowych i wspinaczkowych o ulepszonych parametrach udarności w szerokim zakresie temperatur. Oferent opracuje stopy dla następujących grup produktów: aluminium – karabinki, ekspresy, kostki, stal – raki, czekany, haki. Oferent ma przeprowadzić zarówno próby jakościowe jak i wytrzymałościowe dla otrzymanych próbek. Opracowane elementy muszą cechować się ulepszonymi parametrami udarności (o 10%) w porównaniu do produktów obecnie produkowanych na rynku krajowym. Dodatkowo elementy muszą zachowywać zakładane parametry wytrzymałościowe w zakresie temperatur od -60 do +60 °C
Zadaniem oferenta będzie także włączenie końcowych użytkowników opracowanych rozwiązań w proces tworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktu w tym umożliwienie przetestowania prototypów w warunkach kontrolowanych.
Następnie ma opracować technologię produkcji, wraz z doborem parametrów technicznych urządzeń linii do produkcji w/w elementów metodą odlewniczą dla opracowanych nowych stopów metali. Technologia, która zostanie opracowana ma być optymalna dla potrzeb Zamawiającego i gotowa do wdrożenia do produkcji przez spółkę Ti-CON.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzącej do opracowania wartości niematerialnych i prawnych dotyczących doboru stopów, materiałów odlewniczych i technologii wykonywania innowacyjnych akcesoriów wysokościowych i wspinaczkowych o ulepszonych parametrach udarności w szerokim zakresie temperatur. Oferent opracuje stopy dla następujących grup produktów: aluminium – karabinki, ekspresy, kostki, stal – raki, czekany, haki. Oferent ma przeprowadzić zarówno próby jakościowe jak i wytrzymałościowe dla otrzymanych próbek. Opracowane elementy muszą cechować się ulepszonymi parametrami udarności (o 10%) w porównaniu do produktów obecnie produkowanych na rynku krajowym. Dodatkowo elementy muszą zachowywać zakładane parametry wytrzymałościowe w zakresie temperatur od -60 do +60 °C
Zadaniem oferenta będzie także włączenie końcowych użytkowników opracowanych rozwiązań w proces tworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktu w tym umożliwienie przetestowania prototypów w warunkach kontrolowanych.
Następnie ma opracować technologię produkcji, wraz z doborem parametrów technicznych urządzeń linii do produkcji w/w elementów metodą odlewniczą dla opracowanych nowych stopów metali. Technologia, która zostanie opracowana ma być optymalna dla potrzeb Zamawiającego i gotowa do wdrożenia do produkcji przez spółkę Ti-CON.

Przedmiot zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzącej do opracowania wartości niematerialnych i prawnych dotyczących doboru stopów, materiałów odlewniczych i technologii wykonywania innowacyjnych akcesoriów wysokościowych i wspinaczkowych o ulepszonych parametrach udarności w szerokim zakresie temperatur. Oferent wykona dla potrzeb Zamawiającego zbiór informacji w postaci analizy dotyczącej porównania stopów i materiałów obecnie stosowanych i dostępnych na rynku dla danych branż dla następujących grup produktów: aluminium – karabinki, ekspresy, kostki, stal – raki, czekany, haki. Następnie Oferent przebada minimum cztery stopy metali (m.in. aluminium, stal, żeliwo) o minimum czterech różnych składach chemicznych (w sumie minimum 20 różnych stopów) dostosowując je do danych grup produktów. Oferent ma przeprowadzić zarówno próby jakościowe jak i wytrzymałościowe dla otrzymanych próbek. Oferent dokona opracowania minimum po jednym modelu dla danych grup produktów: karabinki, ekspresy, kostki, raki, czekany, haki jako dokumentacji technicznej w formatach: .slddrw, .pdf). Opracowane elementy muszą cechować się ulepszonymi parametrami udarności (o 10%) w porównaniu do produktów obecnie produkowanych na rynku krajowym. Dodatkowo elementy muszą zachowywać zakładane parametry wytrzymałościowe w zakresie temperatur od -60 do +60 °C
Zadaniem oferenta będzie także włączenie końcowych użytkowników opracowanych rozwiązań w proces tworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktu w tym umożliwienie przetestowania prototypów w warunkach kontrolowanych.
Następnie ma opracować technologię produkcji, wraz z doborem parametrów technicznych urządzeń linii do produkcji w/w elementów metodą odlewniczą dla opracowanych nowych stopów metali. Technologia, która zostanie opracowana ma być optymalna dla potrzeb Zamawiającego i gotowa do wdrożenia do produkcji przez spółkę Ti-CON.

Kod CPV

37410000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 12 miesięcy
Sugerowany termin rozpoczęcia prac 04.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy:


Uznawani są za Jednostki Naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn zm.);
3) instytuty badawcze;
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:
Cena – 50 %
Termin zakończenia wykonania usługi liczony w dniach od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – 50%
Sposób oceny kryteriów
O = C + T
O – łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów)
C – cena
T – Termin wykonania usług i dostawy pozycji kluczowych

1. Cena
C - cena oferty brutto (maksymalna - 50 punktów)
C = (C_min / C_x)*50
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
C_min – najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x - cena brutto rozpatrywanej oferty

2. Termin realizacji usług
T – liczba punktów przyznanych za kryterium Termin realizacji usługi
T = (T_min / T_x)*50
T_min – Najmniejszy, liczonych w dniach, termin dostawy kluczowych usług i pozycji wskazany w ofertach złożonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie

T_x – termin, liczony w dniach, dostawy wskazany w rozpatrywanej ofercie

Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Ti-CON Sp. z o. o.

Adres

Aleja Bzów 9/2

05-500 Józefosław

mazowieckie , piaseczyński

NIP

8481865550

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Odlewnictwa
ul. Zakopiańska 73,
30-418 Kraków

Data wpłynięcia oferty:
21.11.2018 godzina 9:00

Cena oferty:
300 000 zł netto (369 000 zł brutto)
Liczba wyświetleń: 152