Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11563

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji papierowej na adres siedziby/biura zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera .
Adres:
P.H.U. "REKO" JAKUB CIUPIŃSKI
ul. Jana Pawła II 104
42-300 Myszków

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Ciupiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 904 332

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii.
1. Nowa technologia obejmuje zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki.
W szczególności technologia dedykowana będzie do zmiennego materiałowo (ze znaczącym udziałem kompozytów) strumienia odpadów, występującego w trwale zespolonych strukturach wielkogabarytowych.
2. Odpady będące przedmiotem przetworzenia z wykorzystaniem nowej technologii to zmieszane odpadowe tworzywa sztuczne pochodzące z tzw. selektywnej zbiórki (określane np. jako żółte worki) oraz z instalacji RIPOK.
Odpady te występują w formie zaglomerowanej, zagęszczonej ( worki, bele itp.)
W strumieniu odpadów występują odpady zmienne materiałowo (np. PP,PE,PS,ABS,PVC ,PET), i zmiennych pod względem budowy struktury ( folie, kształtki) oraz ze znaczącym udziałem kompozytów oraz struktur wielomateriałowych.
3. Produkty/wyroby – standaryzowana frakcja tworzyw zgodna z oczekiwaniami odbiorców końcowych i/lub wymogów własnych procesów przerobowych np. zestawiająca folie z grupy PE ( w tym LDPE, LLDPE, HDPE ) z dopuszczalnym zadrukiem.
Wyroby przeznaczone będą do wytwarzania :
-recyklatów oraz regranulatów polimerowych (jako półproduktów dla firm zewnętrznych),
-kompozytów i mieszanin polimerowych,
-frakcji wysokogatunkowych paliw o znanym składzie chemicznym i kaloryczności dedykowanej dla zastosowań w elektrociepłowniach i cementowniach

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: myszkowski Miejscowość: Myszków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii.
1. Nowa technologia obejmuje zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki.
W szczególności technologia dedykowana będzie do zmiennego materiałowo (ze znaczącym udziałem kompozytów) strumienia odpadów, występującego w trwale zespolonych strukturach wielkogabarytowych.
Zakres prac objętych zamówieniem :
Zadanie nr 1 obejmujące:
a)Przeprowadzić statystyczną analizę jakościową oraz ilościową składu chemicznego i struktury strumienia odpadów będących przedmiotem przetwarzania
b)Opracować zasady przyjęcia odpadów, metody ich oceny i kwalifikacji
c)Określenie metod analizy jakościowej odpadów oraz opracowanie statystyczne wyników badań dotyczących składu materiałowego i chemicznego odpadów znajdujących się w strumieniu odpadów.
d)Badania analityczno-statystyczne dotyczące powtarzalności składu odpadów , w szczególności udziały masowe poszczególnych frakcji tworzyw sztucznych oraz ilościowe i jakościowe
e)Zidentyfikować oraz wyznaczyć realne technicznie i ekonomicznie możliwości standaryzowania określonych grup przerobowych, w tym także dokonać analizy możliwości odzysku w tym uwarunkowań rynkowych
Zadanie nr 2 obejmujące :
a)Opracowanie metod przygotowania zaglomerowanego/zagęszczonego materiału do realizacji procesów seaparacji
b)Dokonać wyboru optymalnych cech fizykochemicznych umożliwiających przemysłową, ilościową i jakościową, analizę strumienia odpadów, co pozwoli na efektywną ocenę, kwalifikację i przyporządkowanie odpadów do poszczególnych grup przerobowych
c)Opracować metody segregacji i separacji , umożliwiające wydzielenie wybranych materiałów ze strumienia zmieszanych odpadów
d)Opracowanie algorytmów predykcji własności fizycznych (w tym mechanicznych) oraz chemicznych (oraz wskazań kierunków ich optymalizacji) produktów
Zadanie nr 3 obejmujące :
a)Zestawienie norm branżowych , zakładowych i parametrów przyjęcia wyrobów praktykowanych u poszczególnych odbiorców
b)Na podstawie wytycznych otrzymanych od użytkowników końcowych, wykonanie serii próbnej ( na potrzeby badań ) końcowych produktów użytkowych procesu recyklingu z wykorzystaniem wyników realizacji wcześniejszych prac.
c)Wykonanie badań i testów nowych produktów, pod kątem ich zastosowania, w tym ich funkcjonalności procesowej u odbiorców końcowych.
d)Analityczne zestawienie wyników w celu ustalenia współpracy z odbiorcami końcowymi produktów.
Ważne - w ramach tego zadania oczekujemy włączenia odbiorców końcowych np. zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych
Zadanie nr 4 obejmujące :
a)Końcowe opracowanie koncepcji i wytycznych do wytworzenia układu technologicznego/instalacji technologicznej, umożliwiającej realizacje procesów technologicznych o parametrach wskazanych na wstępie.
b)Analiza istniejących na rynku rozwiązań , wraz ze wskazaniem optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rodzajem możliwych do zastosowania urządzeń i/lub wytycznymi do wytworzenia urządzeń
c)Określenie wytycznych do projektowania niezbędnej infrastruktury dla zabezpieczenia realizacji procesów technologicznych
d)Opracowanie planu wdrożenia przedmiotowej technologii
e)Określenia parametrów dedykowanego procesu badań i kontroli, opartego na stałym monitorowaniu procesu

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres min. 120 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie niżej wymienionych warunków:
1. Wykonawcą usługi będącej przedmiotem zapytania mogą być wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.);
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.);
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt (a-e), będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki , lub
g) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
h) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
i) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.); lub
j) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).
2. Oferent oświadczy, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Oferent oświadczy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Oferent oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
5. Oferent oświadczy, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru jego oferty, do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oferent oświadczy, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
7. Oferent dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia oraz niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić w ofercie informację na ten temat.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji usług zbliżonych do przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia zgodnie z jego opisem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:
Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie usługi.

Dodatkowe warunki

Nowa technologia obejmuje zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki.
W szczególności technologia dedykowana będzie do zmiennego materiałowo (ze znaczącym udziałem kompozytów) strumienia odpadów, występującego w trwale zespolonych strukturach wielkogabarytowych.
Odpady będące przedmiotem przetworzenia z wykorzystaniem nowej technologii to zmieszane odpadowe tworzywa sztuczne pochodzące z tzw. selektywnej zbiórki (określane np. jako żółte worki) oraz z instalacji RIPOK.
Odpady te występują w formie zaglomerowanej, zagęszczonej ( worki, bele itp.)
W strumieniu odpadów występują odpady zmienne materiałowo (np. PP,PE,PS,ABS,PVC ,PET), i zmiennych pod względem budowy struktury ( folie, kształtki) oraz ze znaczącym udziałem kompozytów oraz struktur wielomateriałowych.
Produkty/wyroby – standaryzowana frakcja tworzyw zgodna z oczekiwaniami odbiorców końcowych i/lub wymogów własnych procesów przerobowych np. zestawiająca folie z grupy PE ( w tym LDPE, LLDPE, HDPE ) z dopuszczalnym zadrukiem.
Wyroby przeznaczone będą do wytwarzania :
-recyklatów oraz regranulatów polimerowych (jako półproduktów dla firm zewnętrznych),
-kompozytów i mieszanin polimerowych,
-frakcji wysokogatunkowych paliw o znanym składzie chemicznym i kaloryczności dedykowanej dla zastosowań w elektrociepłowniach i cementowniach
Podstawowe oczekiwane parametry odnoszące się do technologii :
a) Realizacja procesów z uwzględnieniem ich automatyzacji
b) Planowana wydajność układu technologicznego min. 1000 kg/ godz.
c) Produkty otrzymane w wyniku odzysku , ich postać i parametry muszą spełniać oczekiwania stawiane przez odbiorców i realizowanych przez nich procesów .

Specyfikacja kosztów zadań-kosztorys prac:
W odniesieniu do zadań przedstawionych w Zapytaniu ofertowym nr 01/2.3.BON/2018 Oferent jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie szczegółowej wyceny i uzasadnienie kosztów. Kalkulacja powinna przedstawiać wydatki w taki sposób, aby umożliwić identyfikację kosztów jednostkowych. W tym celu należy wykazać elementy składowe (ceny, wartości) w podziale na działania (prace, czynności) wskazane powyżej. Uzasadniając wycenę poszczególnych działań (prac, czynności) należy wyspecyfikować ich koszty jednostkowe np. stawki, ceny jednostkowe/ godzinowe pracowników naukowych w ramach poszczególnych zadań, liczba roboczogodzin wraz z uzasadnieniem ich wysokości, liczba zaangażowanych osób w realizację zadania wraz z ich uzasadnieniem, wymiar pracy w ramach projektu, rodzaj wykorzystywanej aparatury, koszty operacyjne, itp.
W odniesieniu do powyższego należy wypełnić i dołączyć do oferty podpisany załącznik nr 3 .

Dokumentacja
a) Zamawiający wymaga, aby Oferent przygotował zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania . Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością.
b) Opracowana dokumentacja powinna prowadzić do zapewnienia zgodności tej dokumentacji ze standardem WCAG 2.0. (dostępność produktów dla osób z niepełnosprawnościami)

Wymagany termin wykonania zamówienia to maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego czasu realizacji zamówienia. Czas ten nie może przekroczyć okresu podanego powyżej. Oferty, w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał tę datę nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający wyklucza realizację zamówień uzupełniających lub prawo opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu , po wcześniejszej akceptacji Instytucji Pośredniczącej, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
•wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
•wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
•wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
•zmiany istotnych regulacji prawnych;
•zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów:
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie
3. Załącznik nr 3- Kosztorys prac
4. Szczegółowe uzasadnienie kosztów poszczególnych zadań
5. Opis zawierający ,, Wykazanie potencjału Oferenta do realizacji projektu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 76%
Max. ilość punktów: 76 pkt
Zasady punktacji: Liczymy iloraz :Liczymy iloraz : łącznej wartość netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100 , wynik iloczynu mnożymy x waga (0,76%).
*Wartość ceny zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku


2. Długość okresu wykonania umowy:
Znaczenie procentowe kryterium: 24%
Max. ilość punktów: 24pkt
Zasady punktacji: Oferty z okresem realizacji umowy 12 miesięcy : 0 pkt . Za każdy krótszy okres o 1 miesiąc , Oferent otrzymuje 3 pkt. Np. za okres realizacji umowy 11 miesięcy = 3 pkt, Max. ilość pkt 24= za okres realizacji 4 miesięcy i krócej

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

P.H.U. "REKO" JAKUB CIUPIŃSKI

Adres

ul. Jana Pawła II 104

42-300 Myszków

śląskie , myszkowski

Numer telefonu

34 333 74 44

Fax

34 333 74 45

NIP

5771926620

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Politechnika Śląska Wydział Chemiczny ul. ks. Marcina Strzody 9, 44-100 Gliwice
2. Data wpływu oferty: 19.11.2018r
3. Cena netto oferty: 134 500zł netto
Liczba wyświetleń: 168