Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11562

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji papierowej na adres siedziby/biura zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera .
Adres:
TECHNIKA RECYKLING Sp. z. o .o .
Ul. Poezji 16, 44-113 Gliwice

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Gajowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 752 177

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii.
1.Nowa technologia obejmować będzie hydrometalurgiczne procesy usuwania rozpuszczalnych związków potasu i chloru zawartych w zanieczyszczonych koncentratach tlenków cynku powstałych w różnych procesach recyklingu, np. w termicznych procesach recyklingu baterii Zn-C i alkalicznych
2.Wynikiem wdrożenia nowej technologii będzie :
•nowy produkt/wyrób określony jako kwalifikowany koncentrat tlenków cynku, do zastosowania przemysłowego w przemyśle metalurgicznym lub nawozowym.
•nowa usługa recyklingu surowcowego odpadowej frakcji zanieczyszczonych koncentratów tlenku cynku

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup od Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii.
1.Nowa technologia obejmować będzie hydrometalurgiczne procesy usuwania rozpuszczalnych związków potasu i chloru zawartych w zanieczyszczonych koncentratach tlenków cynku powstałych w różnych procesach recyklingu, np. w termicznych procesach recyklingu baterii Zn-C i alkalicznych
2.Wynikiem wdrożenia nowej technologii będzie :
•nowy produkt/wyrób określony jako kwalifikowany koncentrat tlenków cynku, do zastosowania przemysłowego w przemyśle metalurgicznym lub nawozowym.
•nowa usługa recyklingu surowcowego odpadowej frakcji zanieczyszczonych koncentratów tlenku cynku
3.Podstawowe oczekiwane parametry, cele i rezultaty odnoszące się do technologii :
a) Realizacja procesów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa środowiskowego
b) Planowana wydajność układu technologicznego, który będzie zaproponowany do wdrożenia opracowanej technologii min. 15 Mg/ dobę.
c) Realizacja procesów prowadzących do minimalizacji wytwarzania odpadów.
d) Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość muszą spełniać oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia – w ramach tego działania oczekujemy włączenia odbiorców końcowych
4.Zakres prac objętych zamówieniem :
Zadanie nr 1 obejmujące :
a)Opracowanie w skali laboratoryjnej metod i zasad realizacji procesu ługowania zanieczyszczonych koncentratów cynku
b)Opracowanie metod i zasad (dobór technik) realizacji procesów hydrometalurgicznych prowadzących do oczyszczania wejściowych koncentratów cynku
c)Wytworzenie produktów próbnych tj. oczyszczonych koncentratów cynku oraz roztworów zawierających wypłukane składniki
d)Opracowanie metod i zasad oceny produktów (plan badań)
Zadanie nr 2 obejmujące :
a)Opracowanie metod zagospodarowywania związków zawartych w roztworach zawierających wypłukane z koncentratu składniki pod kątem uzyskania z nich użytecznych produktów
b)Badania otrzymanych związków
Zadanie nr 3 obejmujące
a)Przeprowadzenie badań opracowanej technologii w warunkach półtechnicznych
b)Zbadanie zgodności otrzymanych tym badaniu parametrów z uzyskanymi w skali laboratoryjnej
Zadanie nr 4 obejmujące :
a)Analiza i ocena możliwości zastosowania produktów przez ich odbiorców końcowych
b)Opracowanie zasad przygotowania produktów, ich postać i zasady konfekcjonowania , uwzględniające oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych.
Ważne ! W zadaniu tym wymagane jest włączenie odbiorców końcowych produktów.
Zadanie nr 5 obejmujące :
a)Opracowanie końcowej koncepcji zaproponowanej technologii i określenie wytycznych do budowy hydrometalurgicznej instalacji oczyszczania koncentratów cynku i zagospodarowania wszystkich powstałych związków.
b)Analiza i porównanie kosztów możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych w tym urządzeń dostępnych na rynku .
c)Opracowanie planu wdrożenia technologicznego nowej technologii

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres min. 120 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie niżej wymienionych warunków:

1. Wykonawcą usługi będącej przedmiotem zapytania mogą być wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572 z późn. zm.);
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.);
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e) Polska Akademia Umiejętności;
f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt (a-e), będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki , lub
g) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
h) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
i) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.); lub
j) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).

2. Oferent oświadczy, że zapoznał się z treścią zapytania ofertowego, przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Oferent oświadczy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w tym wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Oferent oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
5. Oferent oświadczy, że zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru jego oferty, do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oferent oświadczy, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
7. Oferent dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia oraz niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić w ofercie informację na ten temat.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji usług zbliżonych do przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien posiadać potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia zgodnie z jego opisem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:
Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie usługi.

Dodatkowe warunki

1.Nowa technologia obejmować będzie hydrometalurgiczne procesy usuwania rozpuszczalnych związków potasu i chloru zawartych w zanieczyszczonych koncentratach tlenków cynku powstałych w różnych procesach recyklingu, np. w termicznych procesach recyklingu baterii Zn-C i alkalicznych
2.Wynikiem wdrożenia nowej technologii będzie :
•nowy produkt/wyrób określony jako kwalifikowany koncentrat tlenków cynku, do zastosowania przemysłowego w przemyśle metalurgicznym lub nawozowym.
•nowa usługa recyklingu surowcowego odpadowej frakcji zanieczyszczonych koncentratów tlenku cynku
3.Podstawowe oczekiwane parametry, cele i rezultaty odnoszące się do technologii :
a)Realizacja procesów z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa środowiskowego
b)Planowana wydajność układu technologicznego, który będzie zaproponowany do wdrożenia opracowanej technologii min. 15 Mg/ dobę.
c)Realizacja procesów prowadzących do minimalizacji wytwarzania odpadów.
d)Produkty otrzymane w wyniku odzysku, ich postać i czystość muszą spełniać oczekiwania stawiane przez odbiorców końcowych produktów przetworzenia – w ramach tego działania oczekujemy włączenia odbiorców końcowych

Specyfikacja kosztów zadań-kosztorys prac:
W odniesieniu do zadań przedstawionych w Zapytaniu ofertowym nr 01/BON/2018 Oferent jest jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie szczegółowej wyceny i uzasadnienie kosztów. Kalkulacja powinna przedstawiać wydatki w taki sposób, aby umożliwić identyfikację kosztów jednostkowych. W tym celu należy wykazać elementy składowe (ceny, wartości) w podziale na działania (prace, czynności) wskazane powyżej. Uzasadniając wycenę poszczególnych działań (prac, czynności) należy wyspecyfikować ich koszty jednostkowe np. stawki, ceny jednostkowe/ godzinowe pracowników naukowych w ramach poszczególnych zadań, liczba roboczogodzin wraz z uzasadnieniem ich wysokości, liczba zaangażowanych osób w realizację zadania wraz z ich uzasadnieniem, wymiar pracy w ramach projektu, rodzaj wykorzystywanej aparatury, koszty operacyjne, itp.
W odniesieniu do powyższego należy wypełnić i dołączyć do oferty podpisany załącznik nr 3 .

Dokumentacja
a) Zamawiający wymaga, aby Oferent przygotował zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania . Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością.
b) Opracowana dokumentacja powinna prowadzić do zapewnienia zgodności tej dokumentacji ze standardem WCAG 2.0. (dostępność produktów dla osób z niepełnosprawnościami)

Wymagany termin wykonania zamówienia to maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego czasu realizacji zamówienia. Czas ten nie może przekroczyć okresu podanego powyżej. Oferty, w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał tę datę nie będą rozpatrywane.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający wyklucza realizację zamówień uzupełniających lub prawo opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu , po wcześniejszej akceptacji Instytucji Pośredniczącej, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
•wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
•wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
•wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
•zmiany istotnych regulacji prawnych;
•zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów:
1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie
3. Załącznik nr 3- Kosztorys prac
4. Szczegółowe uzasadnienie kosztów poszczególnych zadań
5. Opis zawierający ,, Wykazanie potencjału Oferenta do realizacji projektu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena netto oferty:
Znaczenie procentowe kryterium: 76%
Max. ilość punktów: 76 pkt
Zasady punktacji: Liczymy iloraz : łącznej wartość netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100 , wynik iloczynu mnożymy x waga (0,76%).
*Wartość ceny zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

2. Długość okresu wykonania umowy:
Znaczenie procentowe kryterium: 24%
Max. ilość punktów: 24pkt
Zasady punktacji: Oferty z okresem realizacji umowy 12 miesięcy : 0 pkt. Za każdy krótszy okres o 1 miesiąc , Oferent otrzymuje 3 pkt. Np. za okres realizacji umowy 11 miesięcy = 3 pkt, Max. ilość pkt 24= za okres realizacji 4 miesięcy i krócej.

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
•pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
•pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

TECHNIKA RECYKLING Sp. z. o .o .

Adres

Poezji 16

44-113 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

32 338 38 00

Fax

32 338 38 01

NIP

9691618491

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Instytut Metali Nieżelaznych , ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
2. Data wpływu oferty: 19.11.2018
3. Cena netto oferty: 97 500zł netto
Liczba wyświetleń: 185