Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/MFI/POIR/2018 dotyczące zakupu usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji ramki filtrów za pomocą zautomatyzowanego kształtownika w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11561

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia
19.11.2018 r. r. do godziny 12.00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawiającego:
MIX FILTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski

lub w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy:
biuro@filtrydlaprzemyslu.pl
Koperta oraz mail musi także zawierać dopisek „Nie otwierać do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00”.
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości mailowej).
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
7) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8) Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Formularz oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
9) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
11) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
12) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
13) Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 13:00 pod adresem: Polska, województwo podkarpackie, powiat Ropczycko-Sędziszowski, gmina Sędziszów Małopolski ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski.
14) Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski, 19.11.2018, godz. 13:00). Oferenci mogą być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny podane przez poszczególnych Oferentów za wykonanie przedmiotu Zamówienia.
15) Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane zostaną na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/, najpóźniej do dnia 21.11.2018 roku.
16) Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (pod adresem ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski, 21.11.2018, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: MIX FILTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-POWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski
b) drogą elektroniczną na adres: biuro@filtrydlaprzemyslu.pl
c) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00 – 15.00:
- Rafał Depa adres email: biuro@filtrydlaprzemyslu.pl
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@filtrydlaprzemyslu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Depa

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie badawcze nr 1: Opracowanie założeń i dokumentacji konstrukcyjno-materiałowej innowacyjnego rozwiązania.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących systemów funkcjonalnych i komponentów technologii, materiałów konstrukcyjnych mogących mieć zastosowanie do konstrukcji ramek do filtrów ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenie mikroszczelin, zwiększeniem stabilności ramki, zmniejszenie wagi ramki, zmniejszeniem ceny wyrobu. Określenie podstawowych parametrów technicznych i geometrycznych. Założenia:
• Wymiary ramki nie mniejsze niż: profil U-owy, szer.*dł.* wys. 590mm*590mm*25mm.
• Grubości blachy wykorzystywane do produkcji ramki 0,5 mm.
• Taśma z blachy ocynkowanej o szerokości 62 mm z dobrą podatnością na gięcie i profilowanie metodą na zimno.
b. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjno – materiałowej dla przyjętych założeń.
2. Zadanie badawcze nr 2: Opracowanie procedur technologii gięcia.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących technologii gięcia (walcowanie, tłoczenie, przeciąganie, profilowanie), i łączenia blach (zgrzewanie, spawanie, nitowanie, klinczowanie).
b. Opracowanie założeń konstrukcyjnych budowy ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa (wygląd, funkcjonalność). Funkcjonalności urządzenia:
• Uniwersalność, możliwość wykonania każdego rodzaju ramki na przyrządzie
• Wydajny proces wycięcia na wymiar elementów ramki z taśmy, kształtowania/gięcia/profilowania elementów ramki, nacięcia elementów ramki oraz łączenia w czasie do 3 min. na jedną ramkę.
• Zautomatyzowane czynności ustawcze.
• Ergonomiczny kształt, zoptymalizowany do największego kształtu profilu ramki.
• Wysokość stołu umożliwiająca łatwy załadunek taśmy do formowani oraz pracę operatora.
• Panel sterowniczy z wyświetlaczem wskazujący parametry min. prędkość pracy, temperaturę oleju, poziom oleju, zabrudzenie filtra oleju.
• Zgodność z przepisami i warunkami BHP – boczne osłony zabezpieczające, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenia prądowe.
c. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dla przyjętych założeń budowy zautomatyzowanego kształtownika ramki do filtrów.
3. Zadanie badawcze nr 3: Opracowanie architektury sprzętowej do nowej technologii gięcia o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących typów napędów i osprzętu niezbędnego do pracy urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prędkości, wielkości ramki, funkcjonalności określonych w zad. 2 oraz dokonywania analizy jakości wykonanych materiałów. Typy napędów do sprawdzenia:
• Hydrauliczny
• Pneumatyczny
• Elektryczny
b. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji dla przyjętych założeń technologii działania zautomatyzowanego kształtownika ramek filtrów.
4. Zadanie badawcze nr 4: Opracowanie dokumentacji automatyki i niezbędnego oprogramowania do nowej technologii gięcia o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne rozwiązań w zakresie kontroli i obsługi procesów technologicznych, mogących mieć zastosowanie dla zautomatyzowanego kształtownika. Analizie poddane zostaną funkcjonalne rozwiązania informatyczne, pod względem identyfikacji ich wad i niedostatków w kontekście limitów technologicznych.
b. Na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, opracowanie funkcjonalności uniwersalnego panelu kontrolnego umożliwiającego intuicyjne zarządzenie złożonymi procesami produkcyjnymi (modelowanie, wizualizację, sterowanie, optymalizację proce-sów) na podstawie danych dostarczonych przez urządzenie.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: ropczycko-sędziszowski Miejscowość: ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu innowacyjnej technologii produkcji ramki filtrów za pomocą zautomatyzowanego kształtownika w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Zadanie badawcze nr 1: Opracowanie założeń i dokumentacji konstrukcyjno-materiałowej innowacyjnego rozwiązania.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących systemów funkcjonalnych i komponentów technologii, materiałów konstrukcyjnych mogących mieć zastosowanie do konstrukcji ramek do filtrów ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenie mikroszczelin, zwiększeniem stabilności ramki, zmniejszenie wagi ramki, zmniejszeniem ceny wyrobu. Określenie podstawowych parametrów technicznych i geometrycznych. Założenia:
• Wymiary ramki nie mniejsze niż: profil U-owy, szer.*dł.* wys. 590mm*590mm*25mm.
• Grubości blachy wykorzystywane do produkcji ramki 0,5 mm.
• Taśma z blachy ocynkowanej o szerokości 62 mm z dobrą podatnością na gięcie i profilowanie metodą na zimno.
b. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjno – materiałowej dla przyjętych założeń.
2. Zadanie badawcze nr 2: Opracowanie procedur technologii gięcia.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących technologii gięcia (walcowanie, tłoczenie, przeciąganie, profilowanie), i łączenia blach (zgrzewanie, spawanie, nitowanie, klinczowanie).
b. Opracowanie założeń konstrukcyjnych budowy ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa (wygląd, funkcjonalność). Funkcjonalności urządzenia:
• Uniwersalność, możliwość wykonania każdego rodzaju ramki na przyrządzie
• Wydajny proces wycięcia na wymiar elementów ramki z taśmy, kształtowania/gięcia/profilowania elementów ramki, nacięcia elementów ramki oraz łączenia w czasie do 3 min. na jedną ramkę.
• Zautomatyzowane czynności ustawcze.
• Ergonomiczny kształt, zoptymalizowany do największego kształtu profilu ramki.
• Wysokość stołu umożliwiająca łatwy załadunek taśmy do formowani oraz pracę operatora.
• Panel sterowniczy z wyświetlaczem wskazujący parametry min. prędkość pracy, temperaturę oleju, poziom oleju, zabrudzenie filtra oleju.
• Zgodność z przepisami i warunkami BHP – boczne osłony zabezpieczające, wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczenia prądowe.
c. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dla przyjętych założeń budowy zautomatyzowanego kształtownika ramki do filtrów.
3. Zadanie badawcze nr 3: Opracowanie architektury sprzętowej do nowej technologii gięcia o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne istniejących typów napędów i osprzętu niezbędnego do pracy urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prędkości, wielkości ramki, funkcjonalności określonych w zad. 2 oraz dokonywania analizy jakości wykonanych materiałów. Typy napędów do sprawdzenia:
• Hydrauliczny
• Pneumatyczny
• Elektryczny
b. Optymalizacja i opracowanie dokumentacji dla przyjętych założeń technologii działania zautomatyzowanego kształtownika ramek filtrów.
4. Zadanie badawcze nr 4: Opracowanie dokumentacji automatyki i niezbędnego oprogramowania do nowej technologii gięcia o ulepszonych właściwościach użytkowych.
a. W ramach zadania przeprowadzone zostanie studium analityczne rozwiązań w zakresie kontroli i obsługi procesów technologicznych, mogących mieć zastosowanie dla zautomatyzowanego kształtownika. Analizie poddane zostaną funkcjonalne rozwiązania informatyczne, pod względem identyfikacji ich wad i niedostatków w kontekście limitów technologicznych.
b. Na podstawie zidentyfikowanych limitów technologicznych, opracowanie funkcjonalności uniwersalnego panelu kontrolnego umożliwiającego intuicyjne zarządzenie złożonymi procesami produkcyjnymi (modelowanie, wizualizację, sterowanie, optymalizację proce-sów) na podstawie danych dostarczonych przez urządzenie.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Najpóźniej 8 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP" w ramach POIR 2014-2020.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Posiadanie statusu: Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
g. posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
lub
h. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;
i. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
j. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
k. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wskazanie rodzaju podmiotu w załączniku nr 1 Wzór oferty,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Oferent musi dysponować odpowiednimi potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 3 Oświadczenie o kryteriach dostępu.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Oferent powinien posiadać odpowiedni potencjał kadrowy zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, który rozumie się poprzez oddelegowanie do realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób, którzy gwarantują poprawną realizację zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna wskazanie co najmniej 2 osób z opisem ich kompetencji do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 Oświadczenie o kryteriach dostępu,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobo-wiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiające-go czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
2. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na:
a. Stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
7. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy warunkowej, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
11. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia
19.11.2018 r. r. do godziny 12.00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawiającego:
MIX FILTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski

lub w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy:
biuro@filtrydlaprzemyslu.pl
Koperta oraz mail musi także zawierać dopisek „Nie otwierać do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 12:00”.
3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości mailowej).
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
7) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8) Oferenci, w zakresie przedmiotu zamówienia, zobowiązani są do przedstawienia załącznika nr 1 „Formularz oferty” oraz dostarczenia, wymaganych w niej załączników.
9) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
10) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
11) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
12) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
13) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: MIX FILTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD-POWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Fabryczna 6B, 39-120 Sędziszów Małopolski
b) drogą elektroniczną na adres: biuro@filtrydlaprzemyslu.pl
c) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 8.00 – 15.00:
- Rafał Depa adres email: biuro@filtrydlaprzemyslu.pl
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewidziano w ramach postępowania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Wykluczenia

Warunki udziału w postępowaniu/kryteria dopuszczające:
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobo-wiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiające-go czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowac-twa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań,
Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

MIX FILTERS Sp. z o. o.

Adres

Fabryczna 6B

39-120 Sędziszów Małopolski

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

NIP

8181695397

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, spłynęła 1 oferta, która spełniła wszystkie kryteria dostępowe i według kryteriów oceny wybrana została do realizacji.
Wybrany Wykonawca:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzenia w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów,
Data wpływu oferty: 19.11.2018
Cena oferty: 395 000,00 PLN netto.
Liczba wyświetleń: 142