Strona główna
Logo unii europejskiej

Dobór lepiszcza, które pozwoli na uzyskanie granul o jak najlepszych właściwościach mechanicznych

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11560

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do dnia
19.11.2018 r. r. do godziny 12.00.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres Zamawiającego:

Semav Stones Sp. z o. o.
ul. E. Ciołka 13/325
01 - 445 Warszawa lub

ul. Nad Stojadłem 3
37-300 Leżajsk

3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, bez względu na przyczynę opóźnienia i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości mailowej).
4) Wykonawca jest związany ofertą przez okres minimum 30 dni.
5) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
7) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
8) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.
9) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia oraz ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
10) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
11) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki zamówienia określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
12) Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG).
b) Informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę) .
c) Datę przygotowania i termin ważności oferty.
d) Zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/i badawczej/ych w ramach oferty.
e) Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.
f) Cenę całkowitą netto i brutto.
g) Warunki i termin płatności.
h) Datę/okres realizacji przedmiotu oferty.
i) Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
k) Podpisane Oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stanisław Sobota

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na wykonaniu zaproponowanych prac badawczych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2018
dotyczące wyboru Wykonawcy, tj. jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospoli-tej Polskiej usługi zleconej w projekcie.
Zakup planowany jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi prio-rytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2018 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Zakres prac badawczych:
Etap 1
Analiza materiału literaturowego dotyczącego aktualnych kierunków i metod granulacji
nawozów
Etap 2
Granulacja talerzowa - okresowa
1. Dobór odpowiedniej frakcji ziarnowej do granulacji; mielenie, przesiewanie.
2. Przeprowadzenie prób granulacji
a. granulacja wstępna z lepiszczem referencyjnym – wodą dejonizowaną,
i. granulacja dla 3 różnych poziomów kąta nachylenia talerza granulatora,
ii. granulacja dla 3 różnych czasów mieszania.
b. granulacja z lepiszczem nr 1 oraz 3 poziomami stężenia lepiszcza,
c. granulacja z lepiszczem nr 2 oraz 3 poziomami stężenia lepiszcza,
d. granulacja z lepiszczem nr 3 oraz 3 poziomami stężenia lepiszcza.
3. Suszenie otrzymanych w punkcie 2 granul.
4. Klasyfikacja granul z punktu 3 poprzez przesiewanie przez zestaw sit.
5. Badania właściwości mechanicznych granul.
a. badania wskaźników sypkości Carra za pomocą testera materiałów proszkowych (wyznaczanie kąta nasypu, kąta opadania, gęstości usypowej, gęstości upakowanej oraz ściśliwości),
b. badania wytrzymałości statycznej (twardości) testerem wytrzymałości granul na ści-skanie,
c. badania wytrzymałości dynamicznej (ścieralności) w bębnie obrotowym,
d. badania tendencji do zbrylania.

Etap 3
Granulacja bębnowa - okresowa
1. Przeprowadzenie prób granulacji
a. granulacja wstępna z lepiszczem referencyjnym – wodą dejonizowaną,
i. granulacja dla 3 różnych prędkości obrotowych granulatora,
ii. granulacja dla 3 różnych czasów mieszania,
iii. granulacja dla 3 różnych stopni wypełnienia.
b. granulacja z lepiszczem nr 1 oraz 3 poziomami stężenia lepiszcza,
c. granulacja z lepiszczem nr 2 oraz 3 poziomami stężenia lepiszcza,
d. granulacja z lepiszczem nr 3 oraz 3 poziomami stężenia lepiszcza.
2. Suszenie otrzymanych w punkcie 1 granul.
3. Klasyfikacja granul z punktu 2 poprzez przesiewanie przez zestaw sit.
4. Badania właściwości mechanicznych granul.
e. badania wskaźników sypkości Carra za pomocą testera materiałów proszkowych (wyznaczanie kąta nasypu, kąta opadania, gęstości usypowej, gęstości upakowanej oraz ściśliwości),
f. badania właściwości wytrzymałościowych granul.


Etap 4
Granulacja talerzowa – ciągła
1. Przeprowadzenie prób granulacji ciągłej dla dobranego wcześniej optymalnego lepiszcza oraz optymalnych parametrów prowadzenia procesu.
2. Suszenie otrzymanych w punkcie 1 granul.
3. Klasyfikacja granul z punktu 2 poprzez przesiewanie przez zestaw sit.
4. Badania właściwości mechanicznych granul.
g. badania wskaźników sypkości Carra za pomocą testera materiałów proszkowych (wyznaczanie kąta nasypu, kąta opadania, gęstości usypowej, gęstości upakowanej oraz ściśliwości),
h. badania właściwości wytrzymałościowych granul.

Etap 5
Badania starzeniowe otrzymanych granul
1. Badania właściwości wytrzymałościowych granul dla 5 wybranych przedziałów czasowych
Prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez uprawniony podmiot muszą zostać zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.
Bezpośrednim efektem realizacji usługi będzie:
- Raport podsumowujący, zawierający wszystkie zebrane i przeanalizowane wyniki w ramach prze-prowadzonych badań.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Najpóźniej 5 miesięcy od podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 2.3.2 ,,Bony na innowacje dla MŚP" w ramach POIR 2014-2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Posiadanie statusu: Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
g. posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.
lub
h. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;
i. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
j. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności in-nowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
k. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o kryteriach dostępu,

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z za-mawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu za-mawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-mocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1 Oświad-czenie o braku powiązań,
3. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o kryteriach dostępu,
4. Oferent musi dysponować odpowiednimi potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o kryteriach dostępu,
5. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu wi-dzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surow-ców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 2 Oświadczenie o kryteriach dostępu,

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. cena netto za całość zamówienia – 80 pkt. (80%)
2. czas wykonania usługi – 20 pkt. (20%)

1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

𝑃𝑖 = 𝐶𝑚𝑖𝑛 /𝐶𝑖 x 80, gdzie

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”

2. Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi” będzie przyznawana według poniższego schematu:

• Czas realizacji do 3 miesięcy - 20 pkt.
• Czas realizacji do 4 miesięcy – 10 pkt.
• Czas realizacji do 5 miesięcy – 0 pkt.

Maksymalna do uzyskania w postepowaniu liczba punktów wynosi 100. Wygrywa oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach dwóch powyższych kryteriów.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Wykluczenia

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z za-mawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu za-mawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełno-mocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1 Oświad-czenie o braku powiązań,

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Semav Stones Sp. z o.o.

Adres

ul. E. Ciołka 13/325

01-445 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

8161693076

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Laboratorium Badawcze Materiałów sypkich
Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny
Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
Oferta - 60 070,30 PLN netto
Oferta wpłynęła dnia 19.11.2018
Liczba wyświetleń: 479