Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na opracowanie inteligentnego systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2018

Numer ogłoszenia

11557

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

HXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Jana Pawła Woronicza nr 7B
KRAKÓW, kod 31-409
• Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2018r. włącznie godzina 23.59. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
• Oferty należy składać pod adresem:
mail: hxs@hxs.pl;
lub
- osobiście w siedzibie Zamawiającego j.w w godzinach od 8.00-16.00
lub
- pocztą tradycyjną wysyłając na w/w adres w godzinach od 8.00-16.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

hxs@hxs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Mucha

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

012 442 01 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych:
1. Analiza możliwości wykorzystania technologii RFID, Bluetooth Low Energy lub podobnych do automatyzacji procesów wymagających identyfikację towarów
2. Analiza możliwości oprogramowania ANDROID oraz specyfikacji sprzętów dostępnych komercyjnie na rynku pod kątem budowy narzędzia mogącego realizować zadania wspomagania tworzenia kompletacji magazynowych z wykorzystaniem technologii Bluetooth Low Energy lub podobnych
3. Zaprojektowanie struktur danych umożliwiających odwzorowanie złożonych metod przechowywania produktów w przestrzeni magazynowej i optymalizację kolejności realizacji zadań magazynowych i wizualizację lokalizacji produktów, realizację operacji magazynowych
4. Zaawansowany moduł predykcyjny wykorzystujący machine learning i sztuczną inteligencję tworzący informacje zarządcze uwzględniające przewidywania w zakresie prognozowania zamówień
5. Generowanie danych/statystyk służących do minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z przechowywaniem towarów
6. Zaprojektowanie aplikacji mobilnej
7. Zaprojektowanie interfejsu centralnego systemu obsługi magazynu
8. Zaprojektowanie API umożliwiającego komunikację aplikacji mobilnej z centralnym systemem obsługi magazynu
9. Integracja prac z poprzednich etapów – wykonanie aplikacji do automatyzacji zarządzania magazynem wysokiego składowana o następujących funkcjonalnościach:
a) Indeksy towarowe

• określenie opcji składowania - określenie cech podstawowych, opakowań zbiorczych
• kategorie produktów

b) Kontrahenci
• dane teleadresowe

c) Słowniki
• jednostki miar
• typy lokalizacji magazynowych (podłoga, regał, gniazdo, itd.)
• Struktura firmy

d) System (Konfiguracja)
• użytkownicy
• uprawnienia (Role)
• przypisanie sprzętu (terminale mobilne)
• sposób działania magazynu FIFO / LIFO
• struktura magazynu - struktura (skład/strefa/sektor)

e) Magazyny
• struktura magazynu - struktura (skład/strefa/sektor)
• zapasy magazynowe (baza stanów bieżących)
• obroty na indeksie - lista dokumentów zawierających dany indeks w wybranym przedziale czasowym (filtry: data od, data do, rodzaj dokumentu)
• wizualizacja stanów minimalnych - dokument prezentujący listę indeksów które osiągnęły stan minimalny)

f) Zadania (Procesy magazynowe)
• przyjęcia magazynowe (PZ)
• wydania magazynowe (WZ)
• przesunięcie między magazynowe (MM)
• wydania na produkcję - rozchód wewnętrzny (RW)
• przyjęcie z produkcji - przyjęcie wewnętrzne (PW)
• zwroty z produkcji - zwrot wewnętrzny (ZW)

g) Aplikacja Android (założenia):
• Lista zadań - wyświetla listę zadań przekazanych do terminala (PZ, WZ,MM, RW,PW,ZW) zadanie można:
- edytować - dodając lub kasując indeksy lub zmieniając ich ilość
- zatwierdzić i wysłać do Centralnego systemu
• Edycja odbywa się bezpośrednio w aplikacji (nie jest wymagane połączenie z Internetem).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu obejmuje opracowanie inteligentnego systemu do zarządzania magazynem wysokiego składowania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych:
1. Analiza możliwości wykorzystania technologii RFID, Bluetooth Low Energy lub podobnych do automatyzacji procesów wymagających identyfikację towarów
2. Analiza możliwości oprogramowania ANDROID oraz specyfikacji sprzętów dostępnych komercyjnie na rynku pod kątem budowy narzędzia mogącego realizować zadania wspomagania tworzenia kompletacji magazynowych z wykorzystaniem technologii Bluetooth Low Energy lub podobnych
3. Zaprojektowanie struktur danych umożliwiających odwzorowanie złożonych metod przechowywania produktów w przestrzeni magazynowej i optymalizację kolejności realizacji zadań magazynowych i wizualizację lokalizacji produktów, realizację operacji magazynowych
4. Zaawansowany moduł predykcyjny wykorzystujący machine learning i sztuczną inteligencję tworzący informacje zarządcze uwzględniające przewidywania w zakresie prognozowania zamówień
5. Generowanie danych/statystyk służących do minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z przechowywaniem towarów
6. Zaprojektowanie aplikacji mobilnej
7. Zaprojektowanie interfejsu centralnego systemu obsługi magazynu
8. Zaprojektowanie API umożliwiającego komunikację aplikacji mobilnej z centralnym systemem obsługi magazynu
9. Integracja prac z poprzednich etapów – wykonanie aplikacji do automatyzacji zarządzania magazynem wysokiego składowana o następujących funkcjonalnościach:
a) Indeksy towarowe

• określenie opcji składowania - określenie cech podstawowych, opakowań zbiorczych
• kategorie produktów

b) Kontrahenci
• dane teleadresowe

c) Słowniki
• jednostki miar
• typy lokalizacji magazynowych (podłoga, regał, gniazdo, itd.)
• Struktura firmy

d) System (Konfiguracja)
• użytkownicy
• uprawnienia (Role)
• przypisanie sprzętu (terminale mobilne)
• sposób działania magazynu FIFO / LIFO
• struktura magazynu - struktura (skład/strefa/sektor)

e) Magazyny
• struktura magazynu - struktura (skład/strefa/sektor)
• zapasy magazynowe (baza stanów bieżących)
• obroty na indeksie - lista dokumentów zawierających dany indeks w wybranym przedziale czasowym (filtry: data od, data do, rodzaj dokumentu)
• wizualizacja stanów minimalnych - dokument prezentujący listę indeksów które osiągnęły stan minimalny)

f) Zadania (Procesy magazynowe)
• przyjęcia magazynowe (PZ)
• wydania magazynowe (WZ)
• przesunięcie między magazynowe (MM)
• wydania na produkcję - rozchód wewnętrzny (RW)
• przyjęcie z produkcji - przyjęcie wewnętrzne (PW)
• zwroty z produkcji - zwrot wewnętrzny (ZW)

g) Aplikacja Android (założenia):
• Lista zadań - wyświetla listę zadań przekazanych do terminala (PZ, WZ,MM, RW,PW,ZW) zadanie można:
- edytować - dodając lub kasując indeksy lub zmieniając ich ilość
- zatwierdzić i wysłać do Centralnego systemu
• Edycja odbywa się bezpośrednio w aplikacji (nie jest wymagane połączenie z Internetem).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace wymienione w niniejszym zapytaniu, winne być zakończone w terminie najpóźniej do dnia 30.12.2019 w tym wykonanie poszczególnych zadań:
Zadanie 1: w terminie 2 tygodni do 15.12.2018r
Zadanie 2: w terminie 4 tygodni do 15.01.2019r
Zadanie 3: w terminie 8 tygodni do 15.03.2019r
Zadanie 4: w terminie 8 tygodni do 15.05.2019r
Zadanie 5: w terminie 8 tygodni do 15.07.2019r
Zadanie 6: w terminie 6 tygodni do 30.08.2019r
Zadanie 7: w terminie 6 tygodni do 15.09.2019r
Zadanie 8: w terminie 6 tygodni do 30.10.2019r
Zadanie 9: w terminie 8 tygodni do 30.12.2019r

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku późniejszego terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 13 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

najniższa cena netto – 100 punktów

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „najniższa cena netto” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin/Cnetto) x 100 pkt

C – liczba zdobytych punktów,
Cmin – cena (netto) najniższa wśród ofert prawidłowo złożonych,
Cnetto – cena netto oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryterium.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

HXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

ul. Jana Pawła Woronicza 7B

31-409 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6762487050

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INTECH PK Sp. z o.o.
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
data wpłynięcia: 16.11.2018
397 650,00 netto PLN
489 109,50 brutto PLN
Liczba wyświetleń: 153