Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie składu i sposobu produkcji skoncentrowanych produktów spożywczych przeznaczonych dla sportowców szczególnie uprawiających sporty ekstremalne

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11556

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin złożenia oferty upływa z dniem 21.11.2018 do godz. 18.00
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie Ekoinnowacyjny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Sp. z o. o. lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@ekobr.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
a) Wymagania podstawowe:
- Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
- Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- Oferta powinna być ważna co najmniej 120 dni od dnia jej wystawienia.
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części, w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
- Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego OferentaCena.
- Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) w kwocie netto i brutto.
- Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
c) Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
- Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania Ofertowego.
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Mirosław Kaźmierczak, kontakt: biuro@ekobr.pl
d) Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez Oferenta (wskazane, by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy rozumieć odpowiednio:
-Osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej, jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w obrocie gospodarczym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ekobr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Kaźmierczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507559175

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzącej do wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych dotyczących opracowania składu i sposobu produkcji skoncentrowanych produktów spożywczych przeznaczonych dla sportowców szczególnie uprawiających sporty ekstremalne, w tym:
1. Zaprojektowanie składu recepturowego i wartości odżywczej produktów o niskiej aktywności wody i niskiej masie przeznaczonych dla sportowców głównie uprawiających sporty ekstremalne.
2. Opracowanie składu recepturowego i sposobu produkcji skoncentrowanych potraw pokrywających zapotrzebowanie organizmu obciążonego dużym wysiłkiem fizycznym na najważniejsze składniki odżywcze.
3. Opracowanie przykładowych wersji produktów oraz ocena ich cech jakościowych i trwałości przechowalniczej wraz z doborem odpowiednich opakowań tak aby zajmowało jak najmniej miejsca zarówno przed użyciem jak i po, dążąc do zminimalizowanej ilości odpadów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania ofertowego jest zakup usługi prowadzącej do wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych dotyczących opracowania składu i sposobu produkcji skoncentrowanych produktów spożywczych przeznaczonych dla sportowców szczególnie uprawiających sporty ekstremalne, w tym:
1. Zaprojektowanie składu recepturowego i wartości odżywczej produktów o niskiej aktywności wody i niskiej masie przeznaczonych dla sportowców głównie uprawiających sporty ekstremalne.
2. Opracowanie składu recepturowego i sposobu produkcji skoncentrowanych potraw pokrywających zapotrzebowanie organizmu obciążonego dużym wysiłkiem fizycznym na najważniejsze składniki odżywcze.
3. Opracowanie przykładowych wersji produktów oraz ocena ich cech jakościowych i trwałości przechowalniczej wraz z doborem odpowiednich opakowań tak aby zajmowało jak najmniej miejsca zarówno przed użyciem jak i po, dążąc do zminimalizowanej ilości odpadów.

Przedmiot zamówienia

Opracowanie gamy produktów 6-8, mających na cele dostarczyć dzienne zapotrzebowanie możliwie jak największej ilości wartości odżywczych dla osób uprawiających sporty ekstremalne, w tym wyprawy wspinaczkowe i alpinistyczne, wyprawy długookresowe itp.
1. Zaprojektowanie składu recepturowego i wartości odżywczej produktów o niskiej aktywności wody i niskiej masie przeznaczonych dla sportowców głównie uprawiających sporty ekstremalne.
2. Opracowanie składu recepturowego i sposobu produkcji skoncentrowanych potraw pokrywających zapotrzebowanie organizmu obciążonego dużym wysiłkiem fizycznym na najważniejsze składniki odżywcze.
3. Opracowanie przykładowych wersji produktów oraz ocena ich cech jakościowych i trwałości przechowalniczej wraz z doborem odpowiednich opakowań tak aby zajmowało jak najmniej miejsca zarówno przed użyciem jak i po, dążąc do zminimalizowanej ilości odpadów.
4. Opracowanie technologii produkcji wraz z doborem parametrów technicznych urządzeń linii do produkcji wyżej wymienionych produktów. Technologia, która zostanie opracowana ma być optymalna dla potrzeb zamawiającego i gotowa do wdrożenia do produkcji.

Kod CPV

15882000-4

Nazwa kodu CPV

Produkty dietetyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny okres realizacji usługi 12 miesięcy.
Sugerowany termin rozpoczęcia prac 01.03.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy uznawani są za Jednostki Naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:
1) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619, z późn zm.);
3) instytuty badawcze;
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) Polska Akademia Umiejętności;
6) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014; posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:
Cena – 50 %
Termin zakończenia wykonania usługi liczony w miesiącach od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – 50%
Sposób oceny kryteriów
O = C + T
O – łączna ocena oferty (maksymalnie 100 punktów)
C – cena
T – Termin wykonania usługi

1. Cena
C - cena oferty brutto (maksymalna - 50 punktów)
C = (C_min / C_x)*50
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
C_min – najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x - cena brutto rozpatrywanej oferty

2. Termin realizacji usługi
T – liczba punktów przyznanych za kryterium Termin realizacji usługi
T = (T_min / T_x)*50
T_min – Najmniejszy, liczony w miesiącach, termin realizacji usługi wskazany w ofertach złożonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie
T_x – termin, liczony w miesiącach, dostawy wskazany w rozpatrywanej ofercie

Wykluczenia

Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Ekoinnowacyjny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Sp. z o. o.

Adres

Źródlana 40

05-090 Falenty Duże

mazowieckie , pruszkowski

NIP

7162817924

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katerda Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa, oferta wpłynęła dnia 20.11.2018 o godz 15:41.
łączna cena netto: 295837,50zł.
łączna cena brutto: 363880,13zł.
Liczba wyświetleń: 113