Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie rozszerzonych funkcjonalności platformy wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11549

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy: ul. Jana Pawła II 20/70 75-452 Koszalin, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: miejscowość

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Wojciech Stadnik
Tel.: +48507165879
E-mail: wojciech.stadnik@iaml.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wojciech.stadnik@iaml.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Stadnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507165879

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu rozszerzonych funkcjonalności platformy dostarczającej usługi klasy enterprise, wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod doradztwa finansowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która przedstawi ofertę na wykonanie usługi realizowanej w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, polegającej na opracowaniu rozszerzonych funkcjonalności platformy dostarczającej usługi klasy enterprise, wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod doradztwa finansowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie Wykonawcy wykonania usługi polegającej na opracowaniu rozszerzonych funkcjonalności platformy dostarczającej usługi klasy enterprise, wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod doradztwa finansowego.
Rozbudowana o nowe funkcjonalności platforma zostanie włączona w ofertę istniejących w spółce Incaso Group rozwiązań IT dla instytucji finansowych i zintegrowana z istniejącymi już systemami biznesowymi. W ramach przedsięwzięcia, głównymi funkcjonalnościami są m.in.:
stworzenie niedostępnego dotychczas na rynku narzędzia analitycznego, działającego w zakresie identyfikowania i raportowania odpowiednich transakcji oraz podmiotów biorących w nich udział, umożliwiająca bardzo szerokiemu gronu instytucji obowiązanych wypełnianie obowiązku ustawowego,
stworzenie całej gamy algorytmów, które wzajemnie będą analizować transakcje, tym samym umożliwiając instytucjom obowiązanym dokonanie identyfikacji ryzykownych transakcji oraz ich właściwej analizy,
opracowanie wersji chmurowej platformy,
automatyzacja procesów do łatwiejszego zarządzania procesem licencjonowania.
Przygotowane funkcjonalności mają na celu wzbogacenie dotychczasowych usług przedsiębiorstwa o źródła danych gotowych do użycia jako komponenty własnych rozwiązań, ale także udostępniają gotowe zestawy usług analitycznych, które wykonują działania adresowane przez ustawodawstwo krajowe i dyrektywy unijne w zakresie tematyki AML. Odbiorcami platformy będą instytucje obowiązane w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przedmiot zamówienia ma realizować m.in. trzy podstawowe wymogi ustawowe: szkolenia, wprowadzenie procedury wewnętrznej, rejestr poprzez narzędzie analityczne.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą 30 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności:
nie uczestniczą w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
nie posiadają co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku określonego w ust. 1 poprzez złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2)
spełniają warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Incaso Group Sp. z o.o.

Adres

Jana Pawła II 20/70

75-452 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

NIP

6692521160

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 31