Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie rozszerzonych funkcjonalności platformy wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11549

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy: ul. Jana Pawła II 20/70 75-452 Koszalin, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: miejscowość

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Wojciech Stadnik
Tel.: +48507165879
E-mail: wojciech.stadnik@iaml.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wojciech.stadnik@iaml.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Stadnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507165879

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu rozszerzonych funkcjonalności platformy dostarczającej usługi klasy enterprise, wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod doradztwa finansowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, która przedstawi ofertę na wykonanie usługi realizowanej w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, polegającej na opracowaniu rozszerzonych funkcjonalności platformy dostarczającej usługi klasy enterprise, wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod doradztwa finansowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie Wykonawcy wykonania usługi polegającej na opracowaniu rozszerzonych funkcjonalności platformy dostarczającej usługi klasy enterprise, wspierającej instytucje obowiązane w wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod doradztwa finansowego.
Rozbudowana o nowe funkcjonalności platforma zostanie włączona w ofertę istniejących w spółce Incaso Group rozwiązań IT dla instytucji finansowych i zintegrowana z istniejącymi już systemami biznesowymi. W ramach przedsięwzięcia, głównymi funkcjonalnościami są m.in.:
stworzenie niedostępnego dotychczas na rynku narzędzia analitycznego, działającego w zakresie identyfikowania i raportowania odpowiednich transakcji oraz podmiotów biorących w nich udział, umożliwiająca bardzo szerokiemu gronu instytucji obowiązanych wypełnianie obowiązku ustawowego,
stworzenie całej gamy algorytmów, które wzajemnie będą analizować transakcje, tym samym umożliwiając instytucjom obowiązanym dokonanie identyfikacji ryzykownych transakcji oraz ich właściwej analizy,
opracowanie wersji chmurowej platformy,
automatyzacja procesów do łatwiejszego zarządzania procesem licencjonowania.
Przygotowane funkcjonalności mają na celu wzbogacenie dotychczasowych usług przedsiębiorstwa o źródła danych gotowych do użycia jako komponenty własnych rozwiązań, ale także udostępniają gotowe zestawy usług analitycznych, które wykonują działania adresowane przez ustawodawstwo krajowe i dyrektywy unijne w zakresie tematyki AML. Odbiorcami platformy będą instytucje obowiązane w myśl Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przedmiot zamówienia ma realizować m.in. trzy podstawowe wymogi ustawowe: szkolenia, wprowadzenie procedury wewnętrznej, rejestr poprzez narzędzie analityczne.
W prace programistyczne nad prototypem platformy (w proces testowania, recenzowania i opiniowania przedstawionego im rozwiązania) zostaną włączeni użytkownicy końcowi - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku ze zmianą powyższych punktów oferty należy składać do 21.11

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Incaso Group Sp. z o.o.

Adres

ul. Jana Pawła II 20/70

75-452 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

NIP

6692521160

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
data wpłynięcia oferty - 19.11.2018
Cena:
netto - 398 722,00
brutto - 490 428,06
Liczba wyświetleń: 131