Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie systemu stanowiącego inwestycyjny marketplace opartego na algorytmach chatbota i parametryzacji

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11547

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowy, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Kraków

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Bartosz Kondaszewski
Tel.: +48609290076
E-mail: bartosz.kondaszewski@civitta.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartosz.kondaszewski@civitta.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartosz Kondaszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609290076

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu systemu stanowiącego inwestycyjny marketplace opartego na algorytmach chatbota i parametryzacji, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod obsługi klienta.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi polegającej na opracowaniu systemu stanowiącego inwestycyjny marketplace opartego na algorytmach chatbota i parametryzacji, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod obsługi klienta.

Przedmiot zamówienia

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu systemu stanowiącego inwestycyjny marketplace opartego na algorytmach chatbota i parametryzacji, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod obsługi klienta. Powstała w ramach projektu znacząco ulepszona technologia zostanie zintegrowana z powstałym w spółce narzędziem venture index, znajdującym się w ofercie przedsiębiorstwa prowadzonego pod marką Civitta (usługi z zakresu doradztwa biznesowego i wspierania przedsiębiorczości). Głównymi funkcjonalnościami, które mają zostać opracowane w ramach projektu są m.in.:
skupienie w jednym miejscu innowatorów, firm poszukujących finansowania oraz inwestorów zainteresowanych dotarciem do celów inwestycyjnych;
parametryzacja poszukiwanego przez odbiorcę startupu/inwestora poprzez wybranie etapu rozwoju, wielkości, branży, rodzaju projektu oraz uzyskanie informacji zwrotnej jakie fundusze inwestują w taki projekt lub jakie startupy szukają finansowania, również przy wsparciu chatbota;
po uzyskaniu odpowiedzi na wymagany zestaw pytań, system przedstawi listę, bądź link do listy zawierającej konkretne kontakty do funduszu/startupu, bądź zaproponuje alternatywne źródło finansowania;
implementacja procesu sprzedażowego na bazie dedykowanego scoringu.
W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu systemu stanowiącego inwestycyjny marketplace opartego na algorytmach chatbota i parametryzacji, celem wdrożenia w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych metod obsługi klienta. System marketplace zmieni tradycyjny segment inwestycyjny pomiędzy innowatorami, poszukującymi finansowania, a inwestorami, gotowymi przekazać fundusze na rozwój projektów startupowych. Powstała w ramach projektu znacząco ulepszona technologia zostanie zintegrowana z powstałym w spółce narzędziem venture index, znajdującym się w ofercie przedsiębiorstwa prowadzonego pod marką Civitta (usługi z zakresu doradztwa biznesowego i wspierania przedsiębiorczości). Głównymi funkcjonalnościami, które mają zostać opracowane w ramach projektu są m.in.:
skupienie w jednym miejscu innowatorów, firm poszukujących finansowania oraz inwestorów zainteresowanych dotarciem do celów inwestycyjnych;
parametryzacja poszukiwanego przez odbiorcę startupu/inwestora poprzez wybranie etapu rozwoju, wielkości, branży, rodzaju projektu oraz uzyskanie informacji zwrotnej jakie fundusze inwestują w taki projekt lub jakie startupy szukają finansowania, również przy wsparciu chatbota;
po uzyskaniu odpowiedzi na wymagany zestaw pytań, system przedstawi listę, bądź link do listy zawierającej konkretne kontakty do funduszu/startupu, bądź zaproponuje alternatywne źródło finansowania;
implementacja procesu sprzedażowego na bazie dedykowanego scoringu.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności silnik analityczny (big data) wykorzystujący parametryzację, powiązany ze specyfiką rejestrujących się na stronie startupów i funduszy. Komunikacja z odbiorcą systemu oraz zbieranie i analiza poszukiwanych przez niego informacji oraz słów kluczowych odbywać się będzie przy wykorzystaniu inteligentnego komunikatora typu chatbot.
W prace programistyczne nad prototypem platformy (w proces testowania, recenzowania i opiniowania przedstawionego im rozwiązania) zostaną włączeni użytkownicy końcowi - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r."

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku ze zmianą powyższych punktów oferty należy składać do 21.11

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Civitta Polska Sp. z o.o.

Adres

Kapelanka 12

30-347 Kraków

małopolskie , Kraków

NIP

6762545089

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
data wpłynięcia oferty - 19.11.2018
Cena:
netto - 397 417,80
brutto - 488 824,07
Liczba wyświetleń: 135