Strona główna
Logo unii europejskiej

Zlecenie obejmujące prace naukowo-badawcze mające na celu stworzenie innowacyjnych powłok lakierniczych zawierających składniki poprawiające właściwości użytkowe takich powłok oraz opracowanie odpowiedniej technologii nanoszenia tych powłok.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia

11544

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamówienie realizowane jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji i nanoszenia innowacyjnych zawierających aktywne składniki ceramiczne, powłok lakierniczych i komponentów, o zwiększonej trwałości i wysokich właściwościach użytkowych” w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Głównym celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i nanoszenia innowacyjnych zawierających aktywne składniki ceramiczne, powłok lakierniczych i komponentów, o zwiększonej trwałości i wysokich właściwościach użytkowych

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul.Bałtowska 428 B. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: karolkarys@hibrid.com.pl;

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolkarys@hibrid.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karol Karyś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 073 983

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej prace naukowo-badawcze mające na celu stworzenie innowacyjnych powłok lakierniczych zawierających składniki poprawiające właściwości użytkowe takich powłok oraz opracowanie odpowiedniej technologii nanoszenia tych powłok.
Wykonawca wykona prace naukowo-badawcze objęte niniejszym zamówieniem, na podstawie szczegółowych materiałów przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i zgodnie z założeniami i zakresem realizowanego przez Zamawiającego projektu „Opracowanie technologii produkcji i nanoszenia innowacyjnych zawierających aktywne składniki ceramiczne, powłok lakierniczych i komponentów, o zwiększonej trwałości i wysokich właściwościach użytkowych”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest stworzenie innowacyjnych powłok lakierniczych zawierających składniki poprawiające właściwości użytkowe takich powłok oraz opracowanie odpowiedniej technologii nanoszenia tych powłok.

Przedmiot zamówienia

1. Zamówienie realizowane jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w ramach projektu „Opracowanie technologii produkcji i nanoszenia innowacyjnych zawierających aktywne składniki ceramiczne, powłok lakierniczych i komponentów, o zwiększonej trwałości i wysokich właściwościach użytkowych” w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
2. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i nanoszenia innowacyjnych zawierających aktywne składniki ceramiczne, powłok lakierniczych i komponentów, o zwiększonej trwałości i wysokich właściwościach użytkowych
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej prace naukowo-badawcze mające na celu stworzenie innowacyjnych powłok lakierniczych zawierających składniki poprawiające właściwości użytkowe takich powłok oraz opracowanie odpowiedniej technologii nanoszenia tych powłok.
2. Wykonawca wykona prace naukowo-badawcze objęte niniejszym zamówieniem, na podstawie szczegółowych materiałów przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i zgodnie z założeniami i zakresem realizowanego przez Zamawiającego projektu „Opracowanie technologii produkcji i nanoszenia innowacyjnych zawierających aktywne składniki ceramiczne, powłok lakierniczych i komponentów, o zwiększonej trwałości i wysokich właściwościach użytkowych”.
3. Zadania badawcze realizowane będą przez Wykonawcę wg harmonogramu zgodnie z załącznikiem 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych etapów:
• w zakresie pierwszego etapu: od pierwszego do ósmego miesiąca realizacji projektu,
• w zakresie drugiego etapu: od szóstego do piętnastego miesiąca realizacji projektu;
• w zakresie trzeciego etapu: od dwunastego do osiemnastego miesiąca realizacji projektu;
• w zakresie czwartego etapu: od osiemnastego do dwudziestego czwartego miesiąca realizacji projektu.
Planowany termin rozpoczęcia projektu to 1 czerwca 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
• zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
• zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
• nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
• zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
• konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
− Kryterium finansowe (cena) – waga 60 punktów;
− Kryterium jakościowe (zaplecza laboratoryjnego Wykonawcy) – waga 20 punktów;
− Kryterium doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, rozumianego jako udział w projektach badawczych z dziedziny powłok antykorozyjnych i innych – waga 20 punktów;
2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez każdą ofertę za każde ze wskazanych kryteriów;
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
4. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Przyjęte przez Zamawiającego kryterium: doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia wpisują się w trend promujący wzrost znaczenia kryteriów poza cenowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązujące „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”, w rozdziale 6.5.2 pkt 9 lit.e), wskazują na możliwość stosowania jako kryterium oceny ofert innych niż cena wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.
Podkreślić należy, iż w przedmiotowym postępowaniu przyjęcie kryterium doświadczenia ma na celu ocenę zdolności konkretnej osoby/osób wchodzących w skład zespołu badawczego, które Wykonawca zaproponował przeznaczyć do wykonania zamówienia. Zdolność do wykonania zamówienia zależy w znacznym stopniu od zawodowej wartości osób zobowiązanych a na tę wartość składa się również doświadczenie zawodowe tych osób, szczególnie, gdy usługa będąca przedmiotem zamówienia ma charakter intelektualny. Zatem, kompetencje i doświadczenie osób wykonujących mają determinujące znaczenie dla oceny zdolności zespołu badawczego. Zamawiający, oczekujący jakości wykonanej usługi, może się oprzeć jedynie na analizie kwalifikacji czy dotychczasowych dokonań osoby/osób, zaangażowanych bezpośrednio w realizację przedsięwzięcia, jest bowiem wiadome, że osobiste umiejętności będą miały znaczący wpływ na jakość świadczonej usługi, a więc osoba ta jest źródłem przyszłej wysokiej lub niskiej jakości usługi. Z uwagi na konieczność wykonania w ramach przedmiotu zamówienia rozlicznych czynności do których wymagane są wysokie umiejętności eksperckie z dziedziny powłok elektrolitycznych, doświadczenie i kompetencje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia mają istotny wpływ na jakość wykonania tego zamówienia.
Wadliwe wykonanie zamówienia – to znaczy brak zapewnienia realnego merytorycznego wsparcia Zamawiającego przy realizacji projektu może spowodować trudności w realizacji całego projektu.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
2. W kryterium zaplecza laboratoryjnego Wykonawcy, zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
− 20 pkt. za całkowite wyposażenie niezbędne do realizacji wszystkich zadań ;
− 10 pkt. za wyposażenie pozwalające na realizację od 60% do 90% zadań ;
Brak oświadczenia co do posiadania przez Wykonawcę danego wyposażenia, lub jego nieposiadanie, skutkuje przyznaniem 0 punktów w danej kategorii.
Maksymalna możliwa ilość punktów za to kryterium – 20.
3. Kryterium doświadczenia zawodowego zespołu badawczego (osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), rozumiane, jako udział tych osób w projektach badawczych z dziedziny powłok elektrolitycznych na powierzchniach wyrobów aluminiowych.
• Oferta, w której Wykonawca udokumentuje udział przynajmniej dwóch członków zespołu badawczego do realizacji zamówienia w realizacji jednego projektu badawczego z dziedziny, której dotyczy projekt– otrzyma 20 punktów;
Maksymalna możliwa ilość punktów za to kryterium – 20.

Brak oświadczenia co do zapewnienia przez Wykonawcę posiadania doświadczenia przez co najmniej dwóch członków zespołu wyznaczonego do realizacji zamówienia, lub nieposiadanie takiego doświadczenia, skutkuje przyznaniem 0 punktów w danej kategorii.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

HIBRID sp. z o.o.

Adres

Bałtowska 428 B/-

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

świętokrzyskie , ostrowiecki

NIP

6642134449

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Data wpłynięcia: 05.12.2018
Liczba wyświetleń: 195