Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych, który pozwoli na optymalizację i zwiększenie efektywności całej branży

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11542

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu kompletnej oferty.
Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowyAWARIA.PL Sp. z o.o, ul. Św. Antoniego nr 18-20 lok. 10, 50-037 Wrocław, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Wrocław

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Paweł Komar
Tel.: +48 695 995 657
E-mail: pawel.komar@vp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.komar@vp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695995657

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych, który pozwoli na optymalizację i zwiększenie efektywności całej branży.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przedstawienie oferty wykonania usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu zamówień i obsługi klientów detalicznych w branży usług remontowych, na potrzeby poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych, który pozwoli na optymalizację i zwiększenie efektywności całej branży. W tym celu konieczna jest implementacja modułów umożliwiających intuicyjne zgłaszanie zamówienia na naprawę usterki oraz efektywne wykonanie zamówienia, i wykorzystujących algorytm optymalizujący proces realizacji. System będzie umożliwiał wybranie fachowca znajdującego się najbliżej nas, będącego jednocześnie wolnym od realizacji innych zamówień, co bezpośrednio przełoży się na sprawność wykonania, tj. obniży czas spędzany na podróży między klientami, a przez to zwiększy efektywność poszczególnych fachowców, skróci czas realizacji usługi i pozwoli im wykonać więcej zleceń. Dodatkowo przedmiotem projektu będzie narzędzie dla współpracujących fachowców (responsywna strona lub aplikacja), które będzie zintegrowane z systemem i będzie służyło do odbierania i obsługi zleceń. Opcjonalnie klient będzie posiadał możliwość załączenia zdjęcia obrazującego rodzaj usterki, co znacznie usprawni przygotowanie się do realizacji zamówienia. System ma być wyposażony w moduły analizujące ruch na stronie oraz przepływy klientów.
Elementem kluczowym dla innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych ma być moduł łączący klientów potrzebujących doraźnej pomocy z najbliżej znajdującym się wykwalifikowanym fachowcem na podstawie geolokalizacji oraz ocen fachowców i zaplanowanych zadań poszczególnych fachowców w systemie. Kluczowy jest również fakt integracji kalendarzy fachowców z serwisem dzięki czemu klienci będą mogli w bardzo krótkim czasie zarezerwować termin wizyty fachowca bez konieczności dzwonienia do wielu fachowców i pytania o termin jak obecnie ma to miejsce na rynku. Komunikacja z klientem oraz zbieranie zapotrzebowania ma się odbywać telefonicznie lub za pomocą dedykowanego formularza (zakres pól zależny od usługi).
Pomoc obejmuje pozbycie się drobnych usterek domowych, takich jak cieknący kran, wybita szyba, czy zatkany zlew.

Istotnym elementem projektu jest również implementacja modułu dla sektora B2B, który pomoże zarządzać poszczególnymi obiektami. W jednym miejscu administrator będzie mieć dostęp do faktur, historii zleceń oraz może nadawać prawa osobom, które dla danego budynku będą mogły zamawiać usługi na FV znacznie upraszczając obecny na rynku proces.

Końcowych odbiorców projektu należy podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowi klient indywidualny w wieku 25 – 45 lat, który jest mieszkańcem dużych aglomeracji miejskich gdzie liczba osób przekracza 200 tys. mieszkańców. Drugą grupą docelową jest klient B2B czyli mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający lokale użytkowe typu sklepy, restauracje, przedszkola, gabinety kosmetyczne itp.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin związania ofertą 30 dni

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy:
nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności:
nie uczestniczą w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
nie posiadają co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
nie pełnią funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

AWARIA.PL Sp. z o.o.

Adres

Św. Antoniego 18-20/10

50-037 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8971860672

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18
Liczba wyświetleń: 36