Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych, który pozwoli na optymalizację i zwiększenie efektywności całej branży

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2018

Numer ogłoszenia

11542

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu kompletnej oferty.
Oferta może zostać dostarczona: za pośrednictwem poczty na adres firmowyAWARIA.PL Sp. z o.o, ul. Św. Antoniego nr 18-20 lok. 10, 50-037 Wrocław, pocztą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Firmy.

Miejsce realizacji: Wrocław

Szczegółowe wymagania technologiczne i opis technologii znajdują się w siedzibie Firmy.
Osobą odpowiedzialną do kontaktów jest: Paweł Komar
Tel.: +48 695 995 657
E-mail: pawel.komar@vp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.komar@vp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695995657

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych, który pozwoli na optymalizację i zwiększenie efektywności całej branży.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przedstawienie oferty wykonania usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnego systemu zamówień i obsługi klientów detalicznych w branży usług remontowych, na potrzeby poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych, który pozwoli na optymalizację i zwiększenie efektywności całej branży. W tym celu konieczna jest implementacja modułów umożliwiających intuicyjne zgłaszanie zamówienia na naprawę usterki oraz efektywne wykonanie zamówienia, i wykorzystujących algorytm optymalizujący proces realizacji. System będzie umożliwiał wybranie fachowca znajdującego się najbliżej nas, będącego jednocześnie wolnym od realizacji innych zamówień, co bezpośrednio przełoży się na sprawność wykonania, tj. obniży czas spędzany na podróży między klientami, a przez to zwiększy efektywność poszczególnych fachowców, skróci czas realizacji usługi i pozwoli im wykonać więcej zleceń. Dodatkowo przedmiotem projektu będzie narzędzie dla współpracujących fachowców (responsywna strona lub aplikacja), które będzie zintegrowane z systemem i będzie służyło do odbierania i obsługi zleceń. Opcjonalnie klient będzie posiadał możliwość załączenia zdjęcia obrazującego rodzaj usterki, co znacznie usprawni przygotowanie się do realizacji zamówienia. System ma być wyposażony w moduły analizujące ruch na stronie oraz przepływy klientów.
Elementem kluczowym dla innowacyjnego systemu zamówień dla branży usług remontowych ma być moduł łączący klientów potrzebujących doraźnej pomocy z najbliżej znajdującym się wykwalifikowanym fachowcem na podstawie geolokalizacji oraz ocen fachowców i zaplanowanych zadań poszczególnych fachowców w systemie. Kluczowy jest również fakt integracji kalendarzy fachowców z serwisem dzięki czemu klienci będą mogli w bardzo krótkim czasie zarezerwować termin wizyty fachowca bez konieczności dzwonienia do wielu fachowców i pytania o termin jak obecnie ma to miejsce na rynku. Komunikacja z klientem oraz zbieranie zapotrzebowania ma się odbywać telefonicznie lub za pomocą dedykowanego formularza (zakres pól zależny od usługi).
Pomoc obejmuje pozbycie się drobnych usterek domowych, takich jak cieknący kran, wybita szyba, czy zatkany zlew.

Istotnym elementem projektu jest również implementacja modułu dla sektora B2B, który pomoże zarządzać poszczególnymi obiektami. W jednym miejscu administrator będzie mieć dostęp do faktur, historii zleceń oraz może nadawać prawa osobom, które dla danego budynku będą mogły zamawiać usługi na FV znacznie upraszczając obecny na rynku proces.

Końcowych odbiorców projektu należy podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowi klient indywidualny w wieku 25 – 45 lat, który jest mieszkańcem dużych aglomeracji miejskich gdzie liczba osób przekracza 200 tys. mieszkańców. Drugą grupą docelową jest klient B2B czyli mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający lokale użytkowe typu sklepy, restauracje, przedszkola, gabinety kosmetyczne itp.
W prace programistyczne nad prototypem platformy (w proces testowania, recenzowania i opiniowania przedstawionego im rozwiązania) zostaną włączeni użytkownicy końcowi - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 31.06.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Oferenci składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne (kryteria dostępu):
a. Oferent jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do których należą:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
• instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• Polska Akademia Umiejętności;
• inne jednostki organizacyjne niewymienione w punktach powyżej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki
lub
• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych przez Oferenta w Formularzu Ofertowym oraz poprzez weryfikację informacji w odpowiednich rejestrach i wykazach.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w pkt. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

· koszt usługi - 70%
· termin całkowity dostarczenia usługi - 30%.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryteriów:
Cena (C) wyliczana będzie wg wzoru:

C = Cmin/Cbad. x 70% *100 pkt
gdzie:
Cmin – cena (netto) najniższa wśród oferowanych za przedmiot zamówienia
Cbad – cena (netto) badanej oferty

Kryterium – termin wykonania zamówienia (WZ) wyliczane w miesiącach będą następująco:
Każda oferta będzie oceniana w kryterium (WZ) według wzoru.:
WZ = WZmin./ WZbad x 30% * 100 pkt
gdzie:
WZmin – termin wykonania zamówienia minimalny (w miesiącach)
WZbad - termin wykonania badanej oferty(w miesiącach)

Ocenę końcową każdej z ofert stanowić będzie suma punktów uzyskanych w przyjętych kryteriach oceny ofert według formuły:
O = C + WZ
gdzie:
O – ocena końcowa każdej oferty
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”
WZ - ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,warunki jakościowe”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku ze zmianą powyższych punktów oferty należy składać do 21.11

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

AWARIA.PL Sp. z o.o.

Adres

ul. Św. Antoniego 18-20/10

50-037 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

695 995 657

NIP

8971860672

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
data wpłynięcia oferty - 19.11.2018
Cena:
netto - 397 026,00
brutto - 488 341,98
Liczba wyświetleń: 144