Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja prac z zakresu/ świadczenie usług na stanowisku: Część 1: Kierownik B+R, Część 2: Programista baz danych w systemach IT, Część 3: Programista aplikacji w systemach IT, Część 4: Specjalista Mechaniki i Elektryki, Część 5: Specjalista ds. Elektroniki, Część 6: Asystent B+R, Część 7: Specjalista w zakresie sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej, Część 8: Specjalista badań stacji ładowania

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia

11541

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego (GEON Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, 00-764 Warszawa). Na kopercie należy nanieść adnotację „Oferta na realizację prac z zakresu: (podać nazwę stanowiska i/lub stanowisk”.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2018 r. do godz. 9:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Różańska (e-mail: a.rozanska@geongroup.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 8 części. Przedmiotem zamówienia jest: wyłonienie podmiotu świadczącego usługi na stanowisku*/ realizacja prac z z zakresu**:
Część 1: Nazwa stanowiska 1 - Kierownik B+R
Część 2: Nazwa stanowiska 2 - Programista baz danych w systemach IT
Część 3: Nazwa stanowiska 3 - Programista aplikacji w systemach IT
Część 4: Nazwa stanowiska 4 - Specjalista Mechaniki i Elektryki
Część 5: Nazwa stanowiska 5 - Specjalista ds. Elektroniki
Część 6: Nazwa stanowiska 6 - Asystent B+R
Część 7: Nazwa stanowiska 7 - Specjalista w zakresie sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej
Część 8: Nazwa stanowiska 8 - Specjalista badań stacji ładowania

* w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście
** w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: bialski Miejscowość: Kożanówka (gmina Rossosz)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest jest przeprowadzenie prac B+R, w ramach których zostanie opracowana i zbudowana Centralna Inteligentna Stacja Ładowania Samochodów Elektrycznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 8 części. Przedmiotem zamówienia jest: wyłonienie podmiotu świadczącego usługi na stanowisku*/ świadczenie usług z zakresu**:
Część 1: Nazwa stanowiska 1 - Kierownik B+R
Część 2: Nazwa stanowiska 2 - Programista baz danych w systemach IT
Część 3: Nazwa stanowiska 3 - Programista aplikacji w systemach IT
Część 4: Nazwa stanowiska 4 - Specjalista Mechaniki i Elektryki
Część 5: Nazwa stanowiska 5 - Specjalista ds. Elektroniki
Część 6: Nazwa stanowiska 6 - Asystent B+R
Część 7: Nazwa stanowiska 7 - Specjalista w zakresie sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej
Część 8: Nazwa stanowiska 8 - Specjalista badań stacji ładowania

* w przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście
** w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście

Miejsce wykonywania usługi: każde miejsce, które dla prawidłowego wykonania usług Zleceniobiorcy okaże się niezbędne, w szczególności miejsce realizacji Projektu (Kożanówka 130, 21-533, gmina Rossosz, woj. lubelskie), w którym zlokalizowane będą prototypy stacji ładowania do badań oraz inne miejsca, nie wyłączając siedzib klientów Zleceniodawcy.

Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.

W ramach przedmiotu zamówienia będzie wymagane przekazanie praw autorskich, w formie i zakresie określonym w załączonym do niniejszego zapytania wzorze umowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wzór – Umowa (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście) lub Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego - Wzór – Umowa (dla podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście).

Jeden Wykonawca może zrealizować minimum jedną cześć zamówienia i maksymalnie 8 części zamówienia, pod warunkiem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dalszej części zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówień na każdą z części zamówienia oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia od danego Oferenta jedynie tych części, które w porównaniu z pozostałymi ofertami zdobędą najwyższą liczbę punktów.

Brak wyłonienia Wykonawcy na którąkolwiek z części zamówienia nie skutkuje nieważnością postępowania w pozostałych częściach.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawarto w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe 09112018".

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe 09112018 GEON".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe 09112018 GEON".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe 09112018 GEON".

Dodatkowe warunki

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe 09112018 GEON".

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe 09112018 GEON".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe 09112018 GEON".

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena punktowa będzie dokonywana dla każdej części (od 1 do 8) odrębnie. Zamawiający będzie oceniał każdą część oferty wg. następujących kryteriów i ich znaczenia:

Kryterium: Cena całkowita realizacji danej części zamówienia za godzinę, waga 100 pkt.

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:

W1obl=(C min)/(C obl)*W1max

W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium
Cmin - wartość najniższej ceny całkowitej realizacji danej części zamówienia za godzinę spośród złożonych ofert wykonawców
Cobl - wartość ceny całkowitej realizacji danej części zamówienia za godzinę ocenianej oferty

Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza ofertowego.
(Wzór – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście) lub Wzór – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (dla podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście).

Cena całkowita realizacji poszczególnych części zamówienia za godzinę zostanie określona poprzez zsumowanie wartości wynikających z punktów 12 lub 13 opisanych w Zapytaniu ofertowym" , w części "Sposób przygotowania oferty".

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach każdej części zamówienia wynosi 100.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówień na każdą z części zamówienia oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia od danego Oferenta jedynie tych części, które w porównaniu z pozostałymi ofertami zdobędą najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli).

Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest:
• Beata Matecka

Osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest:
• Anna Różańska

Warunek ten zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego na podstawie dołączonego do oferty załącznika (Wzór – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście) lub Wzór – Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego (dla podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście), zawierającego w treści stosowne oświadczenie.


2. W przypadku osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście podmiotami upoważnionymi do składania ofert są osoby:
- których obciążenie wynikające ze zlecenia nie wykluczy możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie
oraz
- których łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, w okresie związania umową z Zamawiającym nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.

3. Do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym zapraszamy osoby fizyczne lub podmioty które wyznaczą do realizacji zamówienia osoby posiadające przynajmniej:
Część 1: Nazwa stanowiska 1 – Kierownik B+R
• Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu informatyki lub telekomunikacji lub mechaniki;
• Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami;
• Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów IT lub budowy infrastruktury;
• Co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w realizacji projektów związanych z budową infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Część 2: Nazwa stanowiska 2 – Programista baz danych w systemach IT
• Wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub matematyki lub fizyki;
• Co najmniej 3- letnie doświadczenie z zakresu projektowania baz danych.

Część 3: Nazwa stanowiska 3 – Programista aplikacji w systemach IT
• Wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub matematyki lub fizyki;
• Co najmniej 3- letnie doświadczenie z zakresu projektowania systemów rozległych.

Część 4: Nazwa stanowiska 4 – Specjalista Mechaniki i Elektryki
• Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektrycznym lub mechanicznym;
• Co najmniej 3-letnie doświadczenie przy projektowaniu i budowie urządzeń elektrycznych.

Część 5: Nazwa stanowiska 5 – Specjalista ds. Elektroniki
• Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektronika lub kierunku elektrycznym;
• Co najmniej 3-letnie doświadczenie przy projektowaniu i budowie sterowników maszyn i urządzeń.

Część 6: Nazwa stanowiska 6: Asystent B+R
• Wykształcenie średnie ogólne lub techniczne;
• Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze elektrycznym, energetycznym lub motoryzacyjnym.


Część 7: Nazwa stanowiska 7: Specjalista w zakresie sztucznej inteligencji i rzeczywistości rozszerzonej
• Stopień naukowy doktora w dziedzinie informatyki;
• Nie mniej niż 5 lat doświadczenia w prowadzeniu badań w zakresie algorytmów i sztucznej inteligencji;
• Nie mniej niż 5 publikacji w tym nie mniej niż 3 naukowe z zakresu algorytmów, sztucznej inteligencji i telekomunikacji.

Część 8: Nazwa stanowiska 8: Specjalista badań stacji ładowania
• stopień doktora w dziedzinie energetyki;
• nie mniej niż 5 lat doświadczenia w prowadzeniu badań z zakresu energetyki;
• nie mniej niż 5 publikacji naukowych (w tym co najmniej jedna w czasopiśmie z listy A MNiSW) z zakresu energetyki.

Warunki te zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie oferty (Wzór – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście) lub Wzór – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (dla podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które będą wykonywać przedmiot umowy osobiście), zawierającej w treści stosowne oświadczenie.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

GEON Sp. z o.o.

Adres

Jana III Sobieskiego 102A/U7

00-764 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

8513164923

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.01-00-004/18
Liczba wyświetleń: 274