Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja usługi pt. Badania in vivo – badanie farmakodynamiczne kropli ocznych u myszy

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

11537

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin ważności oferty – minimum 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
7. Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.
Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: mailową, pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2018 na adres: oferenta lub mailowo (s.kawka@medicofarma.pl)
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 7.12.2018 r. o godz. 23.59. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.kawka@medicofarma.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Kawka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603232932

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi pt. Badania in vivo – badanie farmakodynamiczne kropli ocznych u myszy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usługi pt. Badania in vivo – badanie farmakodynamiczne kropli ocznych u myszy

Przedmiot zamówienia

Realizacja usługi pt. Badania in vivo – badanie farmakodynamiczne kropli ocznych u myszy

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zwierzęta:
• 33 samice oraz 33 samce myszy ze szczepu C57BL/6
• zwierzęta w podobnej grupie wiekowej, około 5-7 tygodni

2. Badanie będzie przeprowadzone wg ogólnego schematu i układu grup przedstawionych poniżej; szczegóły zostaną podane przed rozpoczęciem badania:

Grupa Związek Dawka Droga podania Schemat podań Płeć Szczep
1 Kontrola 1 - GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
2 Kontrola 2 - GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
3 Krople oczne 1 niska GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
4 Krople oczne 1 średnia GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
5 Krople oczne 1 wysoka GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
6 Krople oczne 2 niska GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
7 Krople oczne 2 średnia GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
8 Krople oczne 2 wysoka GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
9 Krople oczne 3 niska GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
10 Krople oczne 3 średnia GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
11 Krople oczne 3 wysoka GTTS QDx3 3F + 3M C57BL/6
66

GTTS – krople oczne; QDx3 – raz dziennie przez 3 dni; F – samice; M - samce

3. Przebieg doświadczenia:
• indukcja laserem neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) w grupach 2-11 tj. wygenerowanie 4 plamek o średnicy 75 m na każde oko laserem argonowym (532 nm) z czasem trwania 100 ms i mocą 150 mW na punkt
• podawanie badanych kropli ocznych (GTTS), raz dziennie przez trzy dni (QDx3)
• codzienna obserwacja zachowania i objawów klinicznych u zwierząt
• pobranie gałek ocznych na zakończenie eksperymentu: przekazanie do Zleceniodawcy (-80oC)

Usługa powinna zawierać poniższe czynności:
1. Przyjęcie zwierząt do kwarantanny i przyporządkowanie myszy do 11 grup eksperymentalnych.
2. Przeprowadzenie eksperymentu wg podanego schematu, z uwzględnieniem reżimu podawania kropli ocznych.
3. Pobranie materiału.
4. Koszty zakupu odczynników niezbędnych do przeprowadzenia doświadczenia oraz pobrania materiału powinny być ujęte w kosztorysie.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

Harmonogram realizacji zamówienia

18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres realizacji usługi w latach 2019-2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent musi posiadać stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym może wziąć udział oferent, który:
1) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia, w tym między innymi posiada odpowiednio wyposażone laboratoria pomiarowe.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia
2) posiada minimalnie 5-letnie doświadczenie w realizacji badań in vitro. Doświadczenie Oferent powinien wykazać w złożonej ofercie (np. w postaci dostarczonych referencji z tego okresu, curriculum vitae badaczy, itp.).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent dysponuje kadrą/zasobami ludzkimi w postaci co najmniej 3 ekspertów z dziedziny wymaganej do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia ze stopniem naukowym min doktora, gdzie:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każdy z nich brał udział w przeprowadzeniu co najmniej 1 (jednego) badania w zakresie objętym lub zbliżonym do opisanego w przedmiocie zamówienia
- każdy z nich posiada wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym 3 z nich posiada stopień naukowy co najmniej doktora w dziedzinie z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonej,
- kierownik zespołu posiada stopień naukowy co najmniej doktora nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych i doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia w terminie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia.

Dodatkowe warunki

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej: www.medicofarma.pl oraz w baziekonkurencyjności.gov.pl a także taką prześle informację do podmiotów, które złożyły oferty w ramach postepowania.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 2/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

Warunki zmiany umowy

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z opisem zakresu proponowanych prac B+R jako załącznikiem,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3) wykaz i dorobek naukowy osób pracujących przy realizacji zlecenia, wraz z listą ich publikacji,
4) opis posiadanych zasobów technicznych,
5) lista projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w tym dla przemysłu pokrewnych z zakresem przedmiotowego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień uzupełniających w ramach umowy zawartej z wybranym oferentem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Wartość netto 100%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co)*100%*100 punktów

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Medicofarma Spółka Akcyjna

Adres

Sokołowska 9/U19

01-142 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5272324541

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 200