Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr ZOZ-22_18 z dnia 9 listopada 2018 r.dotyczące wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi lub technologii lub nowego projektu wzorniczego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-11-2018

Numer ogłoszenia

11536

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania ofert:
- Ofertę należy złożyć według wzoru - Formularz oferty (wraz z załącznikami), Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
- Zaoferowana cena całkowita winna być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich (z wyszczególnieniem ceny netto), wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i winna określać wartość usługi w ramach zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
- Oferta i wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- Oferta winna być ważna przez okres, co najmniej 210 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.
- Oferty należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego (VIGO System Spółka Akcyjna, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki) w zaklejonej kopercie lub przesłać skan oferty na adres mailowy: vigo2020tenders@vigo.com.pl do dnia 19.11.2018 rok do godz. 18.00

Zwycięska oferta zostanie wybrana w ciągu 1 dnia od daty zakończenia składania ofert. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana wszystkim oferentom i opublikowana w Bazie Konkurencyjności.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

vigo2020tenders@vigo.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Liebert, email: mliebert@vigo.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664403772

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej, której celem jest: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia czujników podczerwieni

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii klejenia czujników podczerwieni, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, na potrzeby projektu planowanego do realizacji przez firmę VIGO SYSTEM S.A.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej, której celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii klejenia czujników podczerwieni.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 2_Opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia maksymalnie od 1.04.2019 r. do 1.08.2020 r.
Czas realizacji usługi – do 16 miesięcy.
Docelowy termin realizacji pracy, zostanie doprecyzowany na etapie podpisywania umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi mogą być podmioty, które spełniają poniższe wymagania (za tekstem dokumentacji projektowej):
1) Jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r., poz. 1869 z późn. zm.);
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.);
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
e. Polska Akademia Umiejętności;
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej;
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1710, z późn. zm.);
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty wymienione w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie załącznika nr 3 do Formularza oferty: wg formuły: spełnia / nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Do wykonania usługi mogą zostać wybrane podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji tego typu prac, powiązanych z przedmiotem zamówienia. W tym w szczególności w obszarach związanych z wyprowadzaniem technologii (różnych) na zrobotyzowanych instalacjach produkcyjnych. Warunkiem jest realizacja 4 tego typu prac.
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie załącznika nr 4 do Formularza oferty: wg formuły: spełnia / nie spełnia.

Potencjał techniczny

Do wykonania usługi mogą zostać wybrane podmioty posiadające odpowiedni potencjał techniczny.
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie deklaracji oferenta według załącznika nr 4 do Formularza oferty: wg formuły: spełnia / nie spełnia.
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadanego potencjału technicznego przez oferenta.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do wykonania usługi mogą zostać wybrane podmioty posiadające odpowiedni potencjał osób zdolnych do wykonania zamówienia (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ew. w inny sposób zadeklarowane do realizacji usługi na rzecz Wykonawcy).
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie deklaracji oferenta według załącznika nr 4 do Formularza oferty: wg formuły: spełnia / nie spełnia.
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadanego potencjału osób zdolnych do wykonania zamówienia przez oferenta.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający pozostawia sobie prawo do skierowania do oferentów prośby o ew. wyjaśnienia do złożonych ofert.
2. W przypadku dokonania wyboru Wykonawcy Zamawiający zastrzega, że dokonanie zlecenia i podpisanie umowy o współpracy w zakresie wykonania usługi badawczej będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” rozumianego przez podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Zamawiającego z PARP.
3. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:
1. uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
2. okoliczności siły wyższej,
3. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
4. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty wraz z załącznikami

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni oraz wbierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium:
cena ofertowa brutto
waga - 100 %
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena ofertowa brutto otrzyma najtańsza oferta wg wzoru:
Ilość punktów = Cmin/Cocw x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
Cmin – cena najtańszej oferty złożonej przez oferenta
Cocw – cena zaproponowana przez ocenianego oferenta
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
Dla ofert z taką samą liczbą punktów, zakłada się możliwość do złożenia ofert dodatkowych.
Przy odmowie podpisania umowy z wybranym ofertentem, Zamawiający podpisze umowy z oferentem następnym w kolejności, bez przeprowadzania nowego postępowania.

Wykluczenia

Podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie załącznika nr 2 do Formularza oferty: wg formuły: spełnia / nie spełnia.

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców:
 w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
 którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie dokonana na podstawie załącznika nr 3 do Formularza oferty: wg formuły: spełnia / nie spełnia.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

VIGO System S.A.

Adres

Poznańska 129/133 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie , warszawski zachodni

Numer telefonu

512096517

NIP

5270207340

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
data wpłynięcia 19 listopada 2018
648000,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 210