Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi polegającej na zbudowaniu innowacyjnej platformy internetowej, służącej do obsługi projektów marketingowych oraz zawierającej bazę pracowników.

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2018

Numer ogłoszenia

11534

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie skanów na adres mailowy oferty@sgmarketing.com.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@sgmarketing.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Bogun

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504161050

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie innowacyjnej platformy do obsługi projektów marketingowych, wraz z bazą pracowników.
Aby dzięki wskazanemu rozwiązaniu można było zapewnić oczekiwane rezultaty, platforma musi zawierać moduł zlecania i przypisywania zadań do poszczególnych osób, moduły do generowania raportów, moduły analityczne, e-learning.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się połączenie koordynatorów pracujących w siedzibie firmy ze współpracownikami i pracownikami terenowymi. Komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy ma zostać zrealizowana za pomocą inteligentnego komunikatora pozwalającego w czasie rzeczywistym monitorować status i potrzeby wszystkich stron w odniesieniu do każdego elementu przygotowania i realizacji projektu marketingowego.
Funkcjonalności platformy będą miały za zadanie zautomatyzowanie procesów, doskonalenie jakości realizowanych projektów marketingowych oraz wielokierunkowy dostęp do know-how firmy, zarówno z punktu widzenia pracowników wewnętrznych, jak i terenowych. Dodatkowo, działanie platformy ma ułatwić podmiotom zewnętrznym wykonywanie zadań zleconych przez firmę oraz pozyskiwanie nowych pracowników.
Wprowadzenie narzędzia do spółki ma pozwolić na optymalizację czasu pracy koordynatorów, co bezpośrednio przełożyłoby się na zwiększenie efektywności firmy oraz rozwinięcie skali prowadzonego biznesu. Wdrożenie do platformy obecnych praktyk będzie umożliwiało kontrolę prowadzonych projektów na każdym etapie, co przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie, na potrzeby poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, usługi polegającej na zbudowaniu platformy internetowej, służącej do obsługi projektów marketingowych oraz zawierającej bazę pracowników. Platforma musi być wyposażona w szereg narzędzi mających na celu optymalizację czasu pracy i podniesienie efektywności pracy koordynatorów w siedzibie firmy oraz pracowników terenowych poprzez umożliwienie ich komunikacji w formie on-line - możliwość zlecania zadań, szkolenia, kontroli, monitorowania statusu przygotowań, raportowania. W obszarze HR, opracowane rozwiązanie wpłynęłoby na proces rekrutacyjny dzięki stworzeniu bazy potencjalnych pracowników. W rezultacie tych działań, ma powstać platforma składająca się z modułów dotyczących przygotowania, realizacji, kontroli i oceny akcji marketingowych, pozwalająca firmie na pozyskiwanie nowych klientów, ich sprawniejszą obsługę i powiększenie skali prowadzonego biznesu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie innowacyjnej platformy online usprawniającej komunikację podczas realizacji akcji marketingowych wraz ze stworzeniem bazy potencjalnych pracowników do zadań wykonywanych przez firmę.
Platforma ma składać się z następujących modułów:
- moduł zlecania realizacji akcji/projektu i przypisywania ich do poszczególnych wykonawców,
- moduł przekazywania wytycznych dotyczących sposobu realizacji danej akcji/projektu,
- moduł szkoleniowy z funkcją e-learningu,
- moduł statusu przygotowania do realizacji akcji,
- moduł wstawiania zdjęć z realizacji i/lub kontroli akcji,
- moduł raportowania wyników z realizacji akcji – raporty cząstkowe,
- moduł agregacji raportu zbiorczego z całej akcji dla Klienta zgodnych z jego wymaganiami,
- moduł pracowniczy z listą płac pracowników i współpracowników,
- moduł umożliwiający składanie aplikacji przez pracowników terenowych zainteresowanych udziałem w poszczególnych typach akcji/projektów,
- moduł opierający się na zbudowaniu bazy pracowników, z której będą mogli korzystać Supervisorzy,
- moduł umożliwiający kontrolę rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika terenowego.
Rezultat prac zakłada powstanie narzędzia umożliwiającego zlecanie i przypisywanie zadań do poszczególnych osób, raportowanie, szkolenie oraz pozyskiwanie do bazy osób poszukujących pracy krótkoterminowej.
Platforma ma łączyć pracowników pracujących w siedzibie firmy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi oraz pracownikami terenowymi. Komunikacja pomiędzy użytkownikami platformy ma być realizowana za pomocą inteligentnego komunikatora pozwalającego w czasie rzeczywistym monitorować status i potrzeby wszystkich stron w odniesieniu do każdego elementu przygotowania i realizacji powierzonych zadań.
Funkcjonalności platformy mają za zadanie zautomatyzowanie procesu przepływu i zbierania informacji o prowadzonych działaniach oraz umożliwienie dotarcia i pozyskania nowych potencjalnych współpracowników. Platforma będzie miała na celu zoptymalizowanie dwustronnego przepływu informacji, co pozwolić ma na zmniejszenie wymiaru czasu pracowników firmy poświęcanego na komunikację oraz jego przesunięcie w kierunku poprawy jakości podejmowanych działań i komunikacji z klientem ostatecznym.
Platforma zostanie przygotowana tak, aby zapewnić kompatybilność z najbardziej popularnymi systemami operacyjnymi i przeglądarkami internetowymi.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z wykonawcą zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

Urządzenia, oprogramowanie konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 5 są jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta - według wzoru załączonego do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o braku powiązań - według wzoru załączonego do zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów:
Kryterium nr 1
Czas realizacji usługi. Waga kryterium 70%. Maksymalnie do uzyskania jest 70 pkt. Sposób wyliczenia punktów:

Najkrótszy czas wykonania usługi spośród badanych ofert
Wynik = ------------------------------------------------------------------------------- x 70 pkt.
Czas wykonania usługi badanej oferty


Kryterium nr 2
Cena. Waga kryterium 30%. Maksymalnie do uzyskania jest 30 pkt.
Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 30. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ x 30 pkt.
Cena netto w rozpatrywanej ofercie

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów.
3) Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają postawione przez niego wymagania, określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

SG Marketing Sp. z o.o.

Adres

Stroma 16A

01-100 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

(22) 465-53-42

NIP

5262375809

Numer naboru

POIR.02.03.02-IP.03-00-001/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Koźmiński Business Hub Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Data wpłynięcia oferty - 16.11.2018
Cena zamówienia: 398 488,00 zł netto + VAT 23%
Łączna wartość zamówienia: 490 140,24 zł brutto
Liczba wyświetleń: 179