Strona główna
Logo unii europejskiej

Zbadanie trzech rodzajów nanomateriałów skoniugowanych z dsRNA

Data publikacji: 09.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-12-2018

Numer ogłoszenia

11532

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: drogą mailową, pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2018 na adres: zamawiającego lub mailowo (s.kawka@medicofarma.pl)
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10.12.2018 r. o godz. 23.59. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
4. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Termin ważności oferty – minimum 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
8. Oferta powinna zawierać:
9 wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
a) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
10. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
11. Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

s.kawka@medicofarma.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sławomir Kawka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603232932

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zbadanie trzech rodzajów nanomateriałów skoniugowanych z dsRNA w celu określenia ich cytotoksyczności oraz oceny oddziaływania z potencjalnymi celami molekularnymi na linii komórek HUVEC w badaniach in vitro.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usługi badawczej: Panel testów in vitro oceniających oddziaływanie badanych nanomateriałów skoniugowanych z dsRNA z potencjalnymi celami molekularnymi. Ocena bezpieczeństwa i toksyczności badanych nanomateriałów skoniugowanych z dsRNA przy użyciu panelu testów in vitro.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zbadanie trzech rodzajów nanomateriałów skoniugowanych z dsRNA w celu określenia ich cytotoksyczności oraz oceny oddziaływania z potencjalnymi celami molekularnymi na linii komórek HUVEC w badaniach in vitro.

Na wymaganą usługę składają się następujące elementy:
1. Ocena cytotoksyczności nanomateriałów skoniugowanych z dsRNA dla 8 stężeń zakładając kontrolę negatywną, 3 powtórzenia na stężenie:
a. Test MTT lub WST metodą spektrofotometryczną z wyznaczeniem wartości IC50
b. Live/Dead assay lub Annexin-V/PI lub podobne metodą cytometrii przepływowej – oznaczenie odsetka komórek nekrotycznych i apoptotycznych
c. Detekcja reaktywnych form tlenu metodą cytometrii przepływowej (DCFDA lub CellROX lub podobne)
2. Badanie internalizacji i położenia w komórce nanomateriałów skoniugowanych z dsRNA metodą obrazowania konfokalnego w pięciu interwałach czasowych. Wyznakowane fluorescencyjnie nanomateriały z dsRNA zostaną dostarczone. Znakowanie struktur komórkowych: jądro, cytoplazma, mitochondria (4 stężenia, kontrola negatywna, 3 powtórzenia na stężenie).
3. Badanie tworzenia rurek endotelialnych zgodnie z protokołem badania rurek śródbłonkowych (ang. in vitro angiogenesis). Komórki HUVEC powinny zostać wysiane na płytkach 24-dołkowych pokrytych macierzą zewnątrzkomórkową – Geltrex. Po okresie przytwierdzenia do podłoża do studzienek powinny zostać dodane nanomateriały skoniugowane z dsRNA (4 stężenia, kontrola negatywna, 3 powtórzenia na stężenie). Po 16 godzinach obrazy z komórek HUVEC powinny zostać zarejestrowane mikroskopowo i przeanalizowane za pomocą „HUVEC angiogenesis analyzer” stanowiącego wtyczkę do programu Image J.
4. Ocena oddziaływania z potencjalnymi celami molekularnymi: (4 stężenia, kontrola negatywna, 3 powtórzenia na stężenie).
a. Badanie poziomu ekspresji VEGF poprzez badanie poziomu stężenia RNA metodą PCR w czasie rzeczywistym
b. Badanie poziomu ekspresji VEGF poprzez badanie poziomu stężenia białka metodą Western-blot
c. Ilościowa ocena białka VEGF metodą ELISA z kondycjonowanych pożywek po inkubacki komórek HUVEC z nanomateriałami skoniugowanymi z dsRNA
5. Przygotowanie oraz dostarczanie raportu końcowego ze wszystkich eksperymentów zawierającego wspomniane wyżej wyniki, analizę statystyczną oraz surowe dane

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres realizacji usługi w latach 2019-2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu ofertowym może wziąć udział oferent, który:
1) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia, w tym między innymi posiada odpowiednio wyposażone laboratoria pomiarowe.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia
2) posiada minimalnie 5-letnie doświadczenie w realizacji badań in vitro. Doświadczenie Oferent powinien wykazać w złożonej ofercie (np. w postaci dostarczonych referencji z tego okresu, curriculum vitae badaczy, itp.).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3) Oferent dysponuje kadrą/zasobami ludzkimi w postaci co najmniej 3 ekspertów z dziedziny wymaganej do wykonania usługi określonej w przedmiocie zamówienia ze stopniem naukowym min doktora, gdzie:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, każdy z nich brał udział w przeprowadzeniu co najmniej 1 (jednego) badania w zakresie objętym lub zbliżonym do opisanego w przedmiocie zamówienia
- każdy z nich posiada wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym 3 z nich posiada stopień naukowy co najmniej doktora w dziedzinie z zakresu przedmiotu zamówienia lub zbliżonej,
- kierownik zespołu posiada stopień naukowy co najmniej doktora nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych i doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia w terminie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej: www.medicofarma.pl oraz w baziekonkurencyjności.gov.pl a także taką prześle informację do podmiotów, które złożyły oferty w ramach postepowania.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości

Warunki zmiany umowy

Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z opisem zakresu proponowanych prac B+R jako załącznikiem,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oferenta, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3) wykaz i dorobek naukowy osób pracujących przy realizacji zlecenia, wraz z listą ich publikacji,
4) opis posiadanych zasobów technicznych,
5) lista projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w tym dla przemysłu pokrewnych z zakresem przedmiotowego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zamówień uzupełniających w ramach umowy zawartej z wybranym oferentem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

Kryterium Waga
1. Wartość netto 100%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cn/Co)*100%*100 punktów

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/2018 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Wnioskodawcą.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Medicofarma Spółka Akcyjna

Adres

Sokołowska 9/U19

01-142 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

NIP

5272324541

Numer naboru

POIR.01.01.01-IP.00-00-004/18

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 254